Ktl-icon-tai-lieu

chiến lược bảo tồn chuyển vị

Được đăng lên bởi Thiên Bình
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1613 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
KHOA: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

MÔN: ĐA DẠNG SINH HỌC
GVHD: PHAN VĂN THUẦN
NHÓM 3: Lớp C12SH01
Nguyễn Thị Kiều
Lê Thị Diễm
Nguyễn Thị Huyền
Lê Thị Minh Nguyệt
Đặng Thị Oanh
Trần Thị Phương

CHIẾN LƯỢC
BẢO TỒN
CHUYỂN VỊ

I. Bảo tồn chuyển vị
1.1 Khái niệm
Bảo tồn tồn chuyển vị (ex-situ; off-site
preservation) là chuyển dời và bảo tồn các loài
hoặc các nguyên liệu di truyền của chúng sang
một môi trường mới nhân tạo không phải là nơi
cư trú tư nhiên vốn có của chúng.

Mục đích Bảo tồn chuyển vị là để nhân
giống, lưu giữ, nhân nuôi vô tính hay cứu hộ
trong trường hợp:
- Nơi sinh sống bị suy thoái hay huỷ hoại
không thể lưu giữ lâu hơn các loài.
- Dùng để làm vật liệu cho nghiên cứu, thực
nghiệm và phát triển sản phẩm mới, để nâng cao
kiến thức cho cộng đồng.

1.2 Các điều kiện để bảo tồn chuyển vị

Động Vật

Thực Vật

Vườn Thú
Vườn thực vật
Trang trại nuôi động vật
Vườn cây gỗ
Thủy cung
CT nhân giống động vật

Ngân hàng giống- gene

1.3 Tầm quan trọng của bảo tồn chuyển vị và
mối quan hệ giữa bảo tồn nguyên vị và chuyển vị
Bảo tồn chuyển vị là một bộ phận quan trọng trong
chiến lược tổng hợp nhằm bảo vệ các loài đang có nguy cơ
tuyệt duyệt.

Bảo tồn nguyên vị
Bảo tồn chuyển vị

Bổ sung cho
nhau

Bảo tồn chuyển vị và bảo tồn nguyên vị là những cách tiếp
cận có tính bổ sung cho nhau
Những cá thể từ các quần thể được bảo tồn chuyển vị sẽ
được thả định kỳ ra ngoài thiên nhiên để tăng cường cho
các quần thể được bảo tồn nguyên vị.
Nghiên cứu trên các quần thể nuôi nhốt có thể cung cấp
cho ta những hiểu biết về đặc tính sinh học của loài và
gợi ra những chiến lược bảo tồn mới.
Các quần thể chuyển vị sẽ làm giảm bớt nhu cầu phải bắt
các cá thể từ ngoài thiên nhiên để phục vụ mục đích trưng
bày, nghiên cứu.

Bảo tồn chuyển vị và bảo tồn nguyên vị là những
cách tiếp cận có tính bổ sung cho nhau
Việc những con vật được nuôi nhốt và trưng bày sẽ góp
phần giáo dục quần chúng về sự cần thiết phải bảo tồn
loài cũng như bảo vệ các thành viên khác của loài đó
ngoài tự nhiên.
Ngược lại bảo tồn nguyên vị là không thể thiếu đối với sự
sống còn của những loài không thể nuôi nhốt, cũng như
để tiếp tục có các loài mới trưng bày trong các vườn thú,
thủy cung hay các vườn thực vật.
 Do các sinh vật hay các phần của cơ thể sinh vật
được lưu giữ trong môi trường nhân tạo, nên chúng bị
tách khỏi quá trình tiến hoá tự nhiên. Vì thế mà mối liên
hệ gắn bó giữa bảo tồn chuyển vị với bảo tồn nguyên vị
rất bổ ích cho công tác bảo tồn ĐDSH.

II. Các hình thức bảo ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
KHOA: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
MÔN: ĐA DẠNG SINH HỌC
GVHD: PHAN VĂN THUẦN
NHÓM 3: Lớp C12SH01
Nguyễn Thị Kiều
Lê Thị Diễm
Nguyễn Thị Huyền
Lê Thị Minh Nguyệt
Đặng Thị Oanh
Trần Thị Phương
chiến lược bảo tồn chuyển vị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chiến lược bảo tồn chuyển vị - Người đăng: Thiên Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
chiến lược bảo tồn chuyển vị 9 10 202