Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược giáo dục

Được đăng lên bởi nguyendung040466
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỞ ĐẦU
1.Lí do chọn đề tài.
Mục tiêu chiến lược của giáo dục là: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nền
giáo dục xã hội chủ nghĩa mang tính nhân dân, dân tộc, khoa học và hiện đại.
Thực hiện giáo dục toàn diện (đức, trí, thể, mĩ) ở tất cả các bậc học. Hết sức coi
trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nhân cách, khả năng tư duy sáng tạo và năng
lực thực hành. Trên cơ sở đó giáo dục nhân cách, thực hiện nhiệm vụ nâng cao
dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Bởi cùng với việc chăm lo phát
triển kinh tế, phải chăm lo phát triển nguồn lực con người, chuẩn bị lớp người
lao động có một hệ thống giá trị phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong
thời kỳ mới.
Lịch sử phát triển của ngôn ngữ học đã chứng minh “ngôn ngữ là công cụ của
tư duy”. Ngôn ngữ của con người phát triển chứng tỏ tư duy phát triển. Để giúp
học sinh có tư duy phát triển thì hiện nay trong các trường Tiểu học môn Tiếng
Việt càng được coi trọng cả về nội dung và phương pháp giảng dạy. Để học sinh
có được các kỹ năng trên thông qua các giờ Từ ngữ, Ngữ pháp, Tập làm văn thì
chưa đủ mà học sinh cần được bồi dưỡng về năng lực cảm thụ văn trong các giờ
Tập đọc và trong các buổi ngoại khóa. Bởi học sinh có cảm thụ văn tốt thì mới
hiểu được ý nghĩa của bài văn, bài thơ, đoạn văn, đoạn thơ… và mới thấy được
nét đẹp của thơ văn làm cho tâm hồn các em thêm phong phú.
Chương trình môn Tiếng Việt ở Tiểu học luôn coi nhiệm vụ bồi dưỡng
năng lực cảm thụ văn cho học sinh Tiểu học là nhiệm vụ quan trọng nhằm bồi
dưỡng tình yêu tiếng Việt hình thành thói quen gìn giữ sự trong sáng, giàu đẹp
của tiếng Việt. Góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ
nghĩa cho học sinh dưới sự dẫn dắt của thầy, cô. Những bài thơ, bài văn hay
trong sách giáo khoa sẽ đem đến biết bao điều kỳ thú, hấp dẫn. Tuy nhiên muốn
trở thành một học sinh có năng lực cảm thụ văn học tốt mỗi em cần phải tự giác
phấn đấu và rèn luyện về nhiều mặt. Bên cạnh đó cảm thụ văn học là một năng
lực bắt buộc phải có ở những học sinh giỏi Tiếng Việt. Chính vì vậy cùng với
1

Luyện từ & câu và Tập làm văn, nó là một trong ba nội dung cấu tạo nên một đề
thi học sinh giỏi Tiếng Việt. Vì vậy, tuy được đánh số thứ tự như một mạch kiến
thức kĩ năng, nó có một vị trí đặc biệt quan trọng. Mạch kiến thức, kỹ năng này
chủ yếu được hình thành trong phân môn Tập đọc.
Cảm thụ văn học, hay nói chính xác hơn, tiếp nhận văn học là một quá trình
nhận thức thẩm mỹ rất đặc biệt, phức tạp và có tính sáng tạo. Những tính chất
này do đối tượng nhận thức – t...
MỞ ĐẦU
1.Lí do chọn đề tài.
Mục tiêu chiến lược của giáo dục là: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nền
giáo dục hội chủ nghĩa mang tính nhân dân, dân tộc, khoa học hiện đại.
Thực hiện giáo dục toàn diện (đức, trí, thể, mĩ) tất cả các bậc học. Hết sức coi
trọng giáo dục chính trị, tưởng, nhân cách, khả năng duy sáng tạo năng
lực thực hành. Trên sở đó giáo dục nhân ch, thực hiện nhiệm vụ nâng cao
dân trí, đào tạo nhân lực, bồi ỡng nhân i. Bởi ng với việc chăm lo phát
triển kinh tế, phải chăm lo phát triển nguồn lực con người, chuẩn bị lớp người
lao động một hệ thống giá trị phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong
thời kỳ mới.
Lịch s phát triển của ngôn ngữ học đã chứng minh ngôn ngữ công cụ của
duy”. Ngôn ngữ của con người phát triển chứng tỏ duy phát triển. Để giúp
học sinh duy phát triển thì hiện nay trong các trường Tiểu học môn Tiếng
Việt càng được coi trọng cả về nội dung và phương pháp giảng dạy. Để học sinh
được các kỹ năng trên thông qua các giờ Tngữ, Ngữ pháp, Tập làm văn thì
chưa đủ mà học sinh cần được bồi dưỡng về năng lực cảm thụ văn trong các giờ
Tập đọc trong c buổi ngoại khóa. Bởi học sinh cảm thụ văn tốt t mới
hiểu được ý nghĩa của bài văn, bài thơ, đoạn văn, đoạn thơ… mới thấy được
nét đẹp của thơ văn làm cho tâm hồn các em thêm phong phú.
Chương trình môn Tiếng Việt Tiểu học luôn coi nhiệm vụ bồi dưỡng
năng lực cảm thụ văn cho học sinh Tiểu học nhiệm vụ quan trọng nhằm bồi
dưỡng tình yêu tiếng Việt nh thành thói quen gìn gi sự trong sáng, giàu đẹp
của tiếng Việt. Góp phần nh thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ
nghĩa cho học sinh dưới s dẫn dắt của thầy, cô. Những i thơ, i văn hay
trong sách giáo khoa sđem đến biết bao điều kỳ thú, hấp dẫn. Tuy nhiên muốn
trở thành một học sinh năng lực cảm thụ văn học tốt mỗi em cần phải tự giác
phấn đấu rèn luyện về nhiều mặt. Bên cạnh đó cảm thụ văn học một năng
lực bắt buộc phải những học sinh giỏi Tiếng Việt. Chính vậy cùng với
1
Chiến lược giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược giáo dục - Người đăng: nguyendung040466
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chiến lược giáo dục 9 10 563