Ktl-icon-tai-lieu

CHIẾN LƯỢC Phát triển giáo dục 2011 - 2020

Được đăng lên bởi hmphu-c1cduc1-cl
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 752 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

CHIẾN LƯỢC
Phát triển giáo dục 2011 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012
của Thủ tướng Chính phủ)
_____________

PHẦN MỞ ĐẦU

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định "Đổi mới
căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại
hoá, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế
quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là
khâu then chốt” và “Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát
triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất
nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam". Chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội 2011 - 2020 đã định hướng: "Phát triển và nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến
lược". Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 nhằm quán triệt và cụ thể
hoá các chủ trương, định hướng đổi mới giáo dục và đào tạo, góp phần thực
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 của đất nước.
I. TÌNH HÌNH GIÁO DỤC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001 - 2010

1. Những thành tựu
a) Quy mô giáo dục và mạng lưới cơ sở giáo dục phát triển, đáp ứng tốt
hơn nhu cầu học tập của nhân dân.
Trong giai đoạn 2001 - 2010, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học tăng
nhanh, trong đó mẫu giáo 5 tuổi tăng từ 72% lên 98%; tiểu học từ 94% lên
97%; trung học cơ sở từ 70% lên 83%; trung học phổ thông từ 33% lên 50%;
quy mô đào tạo nghề tăng 3,08 lần, trung cấp chuyên nghiệp tăng 2,69 lần;
quy mô giáo dục đại học tăng 2,35 lần. Năm 2010, số sinh viên cao đẳng và
đại học trên một vạn dân đạt 227; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 40%, bước
đầu đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động.
Mạng lưới cơ sở giáo dục phát triển rộng khắp trong toàn quốc đã mở
rộng cơ hội học tập cho mọi người, bước đầu xây dựng xã hội học tập. Đã xóa
được "xã trắng" về giáo dục mầm non; trường tiểu học có ở tất cả các xã,
trường trung học cơ sở đã có ở hầu hết các xã hoặc liên xã; trường trung học
phổ thông có ở tất cả các huyện. Các tỉnh và huyện có đông đồng bào dân tộc

thiểu số đã có trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú.
Mạng lưới trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng
phát triển mạnh. Các cơ sở đào tạo nghề, trung cấp chuyên nghiệp,...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
______________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
CHIẾN LƯỢC
Phát triển giáo dục 2011 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012
của Thủ tướng Chính phủ)
_____________
PHẦN MỞ ĐẦU
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định "Đổi mới
căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại
hoá, hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới chế
quản giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên cán bộ quản giáo dục
khâu then chốt” “Giáo dục đào tạo s mệnh nâng cao dân trí, phát
triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất
nước, xây dựng nền văn hóa con người Việt Nam". Chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội 2011 - 2020 đã định hướng: "Phát triển nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực, nhất nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến
lược". Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 nhằm quán triệt cụ thể
hoá các chủ trương, định hướng đổi mới giáo dục đào tạo, góp phần thực
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 của đất nước.
I. TÌNH HÌNH GIÁO DỤC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001 - 2010
1. Những thành tựu
a) Quy giáo dục mạng lưới sở giáo dục phát triển, đáp ứng tốt
hơn nhu cầu học tập của nhân dân.
Trong giai đoạn 2001 - 2010, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học tăng
nhanh, trong đó mẫu giáo 5 tuổi tăng từ 72% lên 98%; tiểu học từ 94% lên
97%; trung học sở từ 70% lên 83%; trung học phổ thông từ 33% lên 50%;
quy đào tạo nghề tăng 3,08 lần, trung cấp chuyên nghiệp tăng 2,69 lần;
quy giáo dục đại học tăng 2,35 lần. Năm 2010, s sinh viên cao đẳng
đại học trên một vạn dân đạt 227; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 40%, bước
đầu đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động.
Mạng lưới sở giáo dục phát triển rộng khắp trong toàn quốc đã mở
rộng cơ hội học tập cho mọi người, bước đầu xây dựng xã hội học tập. Đã xóa
được "xã trắng" về giáo dục mầm non; trường tiểu học tất cả các xã,
trường trung học sở đã hầu hếtc hoặc liên xã; trường trung học
phổ thông có tất cả các huyện. Các tỉnhhuyện có đông đồng bào dân tộc
CHIẾN LƯỢC Phát triển giáo dục 2011 - 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHIẾN LƯỢC Phát triển giáo dục 2011 - 2020 - Người đăng: hmphu-c1cduc1-cl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
CHIẾN LƯỢC Phát triển giáo dục 2011 - 2020 9 10 537