Ktl-icon-tai-lieu

chinh phục điểm 9 môn hóa

Được đăng lên bởi phanvietthangdhbk
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 157 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHINH PHỤC ĐIỂM 8 – 9 -10 HÓA HỌC HỌC KỲ THI THPTQG

LOVEBOOK.VN

Chinh phục điểm 8; 9; 10 môn Hóa
Bài 1: Trích chinh phục đề thi THPTQG môn Hóa Học tập 1.
Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch có chứa 0,1 mol NaOH, x mol KOH và y mol Ba(OH)2.
Kết
quả
thí
nghiệm
thu
được
biểu
diễn
trên
đồ
thị
sau
:

Giá trị của x, y, z lần lượt là :
A. 0,6 ; 0,4 và 1,5
B. 0,3 ; 0,3 và 1,2
C. 0,2 ; 0,6 và 1,25
D. 0,3 ; 0,6 và 1,4
Hướng dẫn giải
Cách 1. Giải tự luận.
nBaCO3(max) = 0,6 = nBa2+ = y  y = 0,6;

1, 6 

0, 6
n

 Ba 2
CO2 
 BaCO3

z= z

0, 6
n

 0,1  x 



 Ba 2
CO2 
 BaCO3



n

 OH 
CO2 
 HCO3
KOH ,NaOH

(OH  CO2 HCO3 )

 0,1  0,3


n

 OH
CO2 
 HCO3
KOH ,NaOH

(OH  CO2 HCO3 )

0, 6
n

 x  0,3mol

 BaCO3
CO2 
Ba ( HCO3 )2

 0, 6  0, 2 


n

 z  1, 4mol

 BaCO3
CO2 
Ba ( HCO3 )2

Bài 2: Trích chinh Bài tập môn Hóa Học tập . Hòa tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H2 SO4 loãng (dư), thu được
dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V (ml) dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là:
A. 20
B. 40
C. 60
D. 80

Lời giải:
Phân tích: Ta cần xác định được sản phẩm của các chất trong phản ứng hay xác định sự thay đổi được sự
thay đổi số oxi hóa của các chất.
Khi cho Fe vào dung dịch
CHINH PHỤC ĐIỂM 8 9 -10 HÓA HỌC HC K THI THPTQG LOVEBOOK.VN
1
Tài liệu hay: Tailieulovebook.com
Chinh phục điểm 8; 9; 10 môn Hóa
 c tp 1.
Khi sc t t 
2

2
.
Kt qu    c biu di   th sau :
 ca x, y, z l
A. 
B. 
C. 
D. 
ng dn gii
i t lun.
nBaCO
3(max)
= 0,6 = nBa
2+
= y y = 0,6;
2 BaCO
3
Ba
CO Ba( HCO )
2 3 2
CO BaCO
OH
23
CO HCO
23
KOH,NaOH
23
mol
nn
n
(OH CO HCO )
1,6 0,6 0,1 x 0,6 x 0,3






z =
2
Ba
BaCO
3
CO BaCO
OH
CO Ba( HCO )
23
2 3 2
CO HCO
23
KOH,NaOH
23
mol
n
nn
(OH CO HCO )
z 0,6 0,1 0,3 0,6 0,2 z 1,4






: p c tp . 




A. 20 B. 40 C. 60 D. 80






 c dung dc cha




Khi cho dung dng vi dung dch



 i, ta d c sn phm:

 s a Mn
t s 








m t +7 xung +2 trong mui





  


 
chinh phục điểm 9 môn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chinh phục điểm 9 môn hóa - Người đăng: phanvietthangdhbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
chinh phục điểm 9 môn hóa 9 10 7