Ktl-icon-tai-lieu

Chính trị

Được đăng lên bởi quangkhai011091
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 799 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1:Sự ra đời của CN Mac là 1 tất yếu khách quan, là bước ngoặc cách mạng trong LS triết học?
*Tính tất yếu của sự ra đời CN Mac.
CN Mác ra đời vào những năm 40 của TK XIX.Nó ra đời do những đòi hỏi thực tiễn chính trị
-XH và là quá trình phát triển hợp qui luật của triết học và của nhận thức khoa học.CN mác ra
đời được chuẩn bị bởi những tiền đề sau:
-Tiền đề kinh tế chính trị xã hội:kinh tế TBCN ngày càng phát triển thì giai cấp công nhân càng
phát triển cả về mặt số lượng lẫn chất lượng.Mâu thuẩn giữa giai cấp vô sản và tư sản ngày
càng gay gắt và chuyển từ đấu tranh tự giác đến đấu tranh tự phát,từ đấu tranh kinh tế đến đấu
tranh chính trị.Điều này đòi hỏi phải có lý luận cách mạng khoa học để hướng dẫn phong
trào,tập hợp,giáo dục,thuyết phục động viên công nhân tìm con đường biện pháp đấu tranh
đúng đắn.
-Tiền đề khoa học tự nhiên:bước sang thế kỷ 19,khoa học tự nhiên có bước phát triển vượt bật
về chất,chuyển từ trình độ kinh nghiệm đến trình độ lý luận.Nhiều phát minh khoa học mang
tính vạch thời đại.Chẳng hạn ĐL bảo tồn vật chất và vận động,ĐL bảo toàn và chuyển hóa
năng lượng,học thuyết tiến hóa,học thuyết tế bào động thực vật..Những phát minh khoa học
này đã cung cấp cơ sở học cho thế giới quan duy vật và phương pháp biện chứng duy vật.
-Tiền đề lý luận:triết học mác kế thừa những tinh hoa trong lịch sử tư tưởng của nhân loại từ
thời cổ đại đến thời đại của Mac-Anghen.Nhưng trực tiếp nhất là:
+Triết học cổ điển Đức,trực tiếp và tiêu biểu của 2 nhà triết học:Heghen và PhooBac..
+Kinh tế chính trị cổ điển Anh:với những đại biểu lớn A.Xmit,Đ.Ricacdo đã góp phần tích cực
vào qt hình thành quan niệm duy vật LS.
+Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp:với các nhà tư tưởng tiêu biểu:H.Xanhximong,S.Phurie
và R.Ooen.
*Thực chất của cuộc CM trong triết học do C.Mac và Ph.Anghen thực hiện
Thực chất bước ngoặt :
-Mác – Anghen phê phán quan điểm sai lầm của CN duy tâm,tôn giáo và khắc phục những
thiếu sót,hạn chế của chủ nghĩa duy vật siêu hình về vấn đề tự nhiên,mà nhất là những quan
điểm về XH:
+Chủ nghĩa duy tâm,tôn giáo xem xét TG không xuất phát từ vật chất,từ hoạt động thực
tiễn,nên nó không chỉ sai lầm về mặt TG quan,mà không có ý nghĩa cách mạng để cải tạo TG.
+Chủ nghĩa duy vật trước Mac có những quan điểm đúng về tự nhiên,nhưng lai duy tâm về
LS,nên cũng ko có ý nghĩa cách mạng để cải tạo xã hội.Triết học trước Mac đều không thấy
vai trò của sản xuất vật chất,của thực tiễn xã hội đối với sự phát triển xã hội.
Ý nghĩa
Triết học Mác ra dời tạo nên 1 bước...
Câu 1:Sự ra đời của CN Mac là 1 tất yếu khách quan, là bước ngoặc cách mạng trong LS triết học?
*Tính tất yếu của sự ra đời CN Mac.
CN Mác ra đời vào những năm 40 của TK XIX.Nó ra đời do những đòi hỏi thực tiễn chính trị
-XH và là quá trình phát triển hợp qui luật của triết học và của nhận thức khoa học.CN mác ra
đời được chuẩn bị bởi những tiền đề sau:
-Tiền đề kinh tế chính trị xã hội:kinh tế TBCN ngày càng phát triển thì giai cấp công nhân càng
phát triển cả về mặt số lượng lẫn chất lượng.Mâu thuẩn giữa giai cấp vô sản và tư sản ngày
càng gay gắt và chuyển từ đấu tranh tự giác đến đấu tranh tự phát,từ đấu tranh kinh tế đến đấu
tranh chính trị.Điều này đòi hỏi phải có lý luận cách mạng khoa học để hướng dẫn phong
trào,tập hợp,giáo dục,thuyết phục động viên công nhân tìm con đường biện pháp đấu tranh
đúng đắn.
-Tiền đề khoa học tự nhiên:bước sang thế kỷ 19,khoa học tự nhiên có bước phát triển vượt bật
về chất,chuyển từ trình độ kinh nghiệm đến trình độ lý luận.Nhiều phát minh khoa học mang
tính vạch thời đại.Chẳng hạn ĐL bảo tồn vật chất và vận động,ĐL bảo toàn và chuyển hóa
năng lượng,học thuyết tiến hóa,học thuyết tế bào động thực vật..Những phát minh khoa học
này đã cung cấp cơ sở học cho thế giới quan duy vật và phương pháp biện chứng duy vật.
-Tiền đề lý luận:triết học mác kế thừa những tinh hoa trong lịch sử tư tưởng của nhân loại từ
thời cổ đại đến thời đại của Mac-Anghen.Nhưng trực tiếp nhất là:
+Triết học cổ điển Đức,trực tiếp và tiêu biểu của 2 nhà triết học:Heghen và PhooBac..
+Kinh tế chính trị cổ điển Anh:với những đại biểu lớn A.Xmit,Đ.Ricacdo đã góp phần tích cực
vào qt hình thành quan niệm duy vật LS.
+Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp:với các nhà tư tưởng tiêu biểu:H.Xanhximong,S.Phurie
và R.Ooen.
*Thực chất của cuộc CM trong triết học do C.Mac và Ph.Anghen thực hiện
Thực chất bước ngoặt :
-Mác – Anghen phê phán quan điểm sai lầm của CN duy tâm,tôn giáo và khắc phục những
thiếu sót,hạn chế của chủ nghĩa duy vật siêu hình về vấn đề tự nhiên,mà nhất là những quan
điểm về XH:
+Chủ nghĩa duy tâm,tôn giáo xem xét TG không xuất phát từ vật chất,từ hoạt động thực
tiễn,nên nó không chỉ sai lầm về mặt TG quan,mà không có ý nghĩa cách mạng để cải tạo TG.
+Chủ nghĩa duy vật trước Mac có những quan điểm đúng về tự nhiên,nhưng lai duy tâm về
LS,nên cũng ko có ý nghĩa cách mạng để cải tạo xã hội.Triết học trước Mac đều không thấy
vai trò của sản xuất vật chất,của thực tiễn xã hội đối với sự phát triển xã hội.
Ý nghĩa
Triết học Mác ra dời tạo nên 1 bước ngoặc cách mạng trong LS triết học bởi:
+Mac-Angghen đã tạo ra hình thức cao nhất của chủ nghĩa duy vật,của phép biện chứng đó là
sự thống nhất giữa chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng.
+Lần đầu tiên trong LS triết học Mac – Angghen đã đưa ra quan điểm duy vật biện chứng để
nghiên cứu lĩnh vực đời sống xã hội.Đó là sự sáng lập ra CN duy vật biện chứng về XH.
+Triết học Mac đặt ra nhiệm vụ quan trọng không chỉ nhận thức thế giới mà còn cải tạo thế
giới.
+Sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật biện chứng Mác Angghen đã làm biến đổi và hoàn thiện tính
chất,đối tượng của triết học và mối quan hệ giữa triết học với các khoa học cụ thể.
+Triết học Mac là thế giới quan và phương pháp luận khoa học trong nhận thức và trong hoạt
động thực tiễn.
*Khái niệm,cấu trúc hình thái kinh tế - xã hội:
Hình thái kinh tế xã hội là một phạm trù cơ bản của CN duy vật LS,dùng để chỉ xã hội ở từng
giai đoạn LS nhất định,với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó phù hợp với 1
trình độ nhất định của lực lượng sản xuất và với một kiến trúc thượng tầng tương ứng được xây
dựng trên những quan hệ sản xuất ấy.
Chính trị - Trang 2
Chính trị - Người đăng: quangkhai011091
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chính trị 9 10 638