Ktl-icon-tai-lieu

chinh tri

Được đăng lên bởi Trần Đức Tân
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 891 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoa Đại Cương

Bộ môn Chính trị

CÂU HỎI ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC-LÊNIN
Dành cho Hệ Cao đẳng
Câu 1: Thuộc tính đặc trưng của vật chất theo quan niệm của triết học Mác-Lênin là gì?
a. Là một phạm trù triết học;
b. Là thực tại khách quan tồn tại bên ngoài, không lệ thuộc vào cảm giác
c. Là toàn bộ thế giới hiện thực;
d. Là tất cả những gì tác động vào giác quan ta gây lên cảm giác.
Câu 2: Theo Ph.Ăngghen tính thống nhất thực sự của thế giới là ở:
a. Tính vật chất;
c. Sự tồn tại cả trong tự nhiên và cả xã hội;
b. Tính khách quan;
d. Tính hiện thực.
Câu 3: Sai lầm của các quan niệm duy vật trước Mác về vật chất là gì?
a. Đồng nhất vật chất với tồn tại
b. Quy vật chất về một dạng vật thể;
c. Đồng nhất vật chất với hiện thực;
d. Coi ý thức cũng là một dạng vật chất.
Câu 4: Quan điểm : “vật chất và ý thức là hai nguyên thể đầu tiên cùng song song tồn tại” là
quan điểm của trường phái triết học nào ?
a. Duy vật biện chứng
c. Duy tâm khách quan
b. Duy vật siêu hình
d. Nhị nguyên
Câu 5: Lênin đưa ra định nghĩa về vật chất : “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ
thực tại khách quan được đem lại cho con người trong … , được … của chúng ta chép lại, chụp
lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào …”. Hãy chọn từ điền vào chỗ trống để hoàn thiện
nội dung của định nghĩa nêu trên:
a. Ý thức
b. Cảm giác
c. Nhận thức d. Tư tưởng
Câu 6: Quan điểm : “Bản chất của thế giới là ý thức” là quan điểm của trường phái triết học
nào ?
a. Duy vật
c. Nhị nguyên
b. Duy tâm
d. Tất cả các câu đều sai
Câu 7: Theo Ăng-ghen, hình thức vận động đặc trưng của con người và xã hội loài người là
hình thức nào ?
a. Vận động sinh học
c. Vận động xã hội
b. Vận động cơ học
d. Vận động lý học
Câu 8: Theo Ăng-ghen, vật chất có mấy hình thức vận động cơ bản ?
a. Hai
b. Ba
c. Bốn
d. Năm
Câu 9: Theo Ph.Ăngghen, một trong những hình thức tồn tại của vật chất là:
a. Phát triển;
c. Chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác;
b. Phủ định;
d. Vận động.
Câu 10: Theo quan niệm triết học duy vật biện chứng, không gian là gì?
a. Mô thức của trực quan cảm tính;
c. Thuộc tính của vật chất
b. Khái niệm của tư duy lý tính;
d. Một dạng vật chất.
Câu 11: Đêmôcrít - nhà triết học cổ Hy Lạp - quan niệm vật chất là gì?
a. Nước
b. Lửa
c. Không khí
d. Nguyên tử
Câu 12: Phạm trù vật chất theo triết học Mác- Lênin được hiểu là:

1

Khoa Đại Cương

Bộ môn Chính trị

a. Toàn bộ thế giới vật chất
b. Toàn bộ thế giới khách quan
c.
Là sự khái quát trong quá trình nhận thức của con người đối với thế giới khác...
Khoa Đại Cương Bộ môn Chính tr
U HỎI ÔN TẬP TRC NGHIỆM NHNG NLCB CỦA CN MÁC-NIN
nh cho Hệ Cao đẳng
u 1: Thuộc nh đặc tng ca vật chất theo quan niệm của triết học Mác-Lênin ?
a. mt phạm trù triết học;
b. thực tại khách quan tồn tại bên ngi, không lệ thuộc vào cảm giác
c. Là toàn bộ thế giới hin thực;
d. Là tất cnhững gì tác động vào gc quan ta gây n cảm giác.
u 2: Theo Ph.Ăngghen tính thống nhất thực scủa thế gii là :
a. Tính vật chất; c. S tồn tại cả trong tự nhiên và cả xã hội;
b. nh khách quan; d. nh hiện thực.
u 3: Sai lầm của các quan niệm duy vật trước c vvật chất ?
a. Đng nhất vật chất vi tn tại
b. Quy vật chất về một dạng vật thể;
c. Đng nhất vật chất vi hiện thực;
d. Coi ý thức ng một dạng vật chất.
u 4: Quan điểm : vật chất và ý thức hai ngun thể đầu tiên cùng song song tồn tại
quan điểm ca trường phái triết học nào ?
a. Duy vật biện chứng
b. Duy vật su nh
c. Duy m kch quan
d. Nhnguyên
u 5: nin đưa ra định nghĩa về vật chất : “Vật chất một phạm trù triết học dùng đ chỉ
thực tại khách quan được đem lại cho con người trong … , đượccủa chúng ta cp lại, chụp
lại, phản ánh và tồn tại kng lệ thuộc vào …”. Hãy chọn từ điền vào chỗ trống để hoàn thiện
nội dung của định nghĩa nêu trên:
a. Ý thức b. Cảm giác c. Nhận thức d. tưởng
u 6: Quan đim : Bản chất của thế giớiý thứcquan điểm của trường pi triết học
o ?
a. Duy vật
b. Duy tâm
c. Nhngun
d. Tất cả các câu đều sai
u 7: Theo Ăng-ghen, nh thức vận động đặc trưng của con người hội loài người
nh thức nào ?
a. Vận động sinh học
b. Vận động học
c. Vận động hi
d. Vận động học
u 8: Theo Ăng-ghen, vật chất có mấy nh thức vận động bản ?
a. Hai b. Ba c. Bn d. m
u 9: Theo Ph.Ăngghen, một trong những nh thức tồn tại ca vật chất là:
a. Phát trin; c. Chuyển hoá từ dng này sang dng kc;
b. Phđịnh; d. Vận động.
u 10: Theo quan niệm triết học duy vật biện chứng, kng gian gì?
a. Mô thức của trực quan cảm tính;
b. Khái niệm của tư duy nh;
c. Thuộc nh của vật chất
d. Một dạng vật chất.
u 11: Đêmôct - nhà triết hc cHy Lạp - quan niệm vật chất gì?
a. Nước b. Lửa c. Không k d. Ngun t
u 12: Phạm trù vật chất theo triết học c- Lênin được hiểu là:
1
chinh tri - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chinh tri - Người đăng: Trần Đức Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
chinh tri 9 10 638