Ktl-icon-tai-lieu

Chỉnh Trị Sông, môn chuyên ngành cho kỹ sư thủy lợi

Được đăng lên bởi Tyefcl Civildevilgroup
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 783 lần   |   Lượt tải: 7 lần
HTS.CTS.Chöông 5: Qui hoaïch chænh trò soâng

.

1

Phaàn 2
CHÆNH TRÒ SOÂNG
-----------------------------------------------------------------------------------------

Chöông 5

QUI HOAÏCH CHÆNH TRÒ SOÂNG

5.1 GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ CHÆNH TRÒ SOÂNG
* Soâng ngoøi coù aûnh höôûng lôùn (toát, xaáu ; lôïi, haïi) ñeán hoaït ñoäng
cuûa con ngöôøi.
* CTS: khoa hoïc nghieân cöùu aùp duïng caùc bieän phaùp vaø kyõ thuaät
coâng trình ñeå caûi taïo doøng soâng, chuû ñoäng ñònh höôùng caùc quaù
trình dieãn bieán loøng soâng sao cho phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa con
ngöôøi vaø haïn cheá caùc taùc haïi do doøng chaûy gaây ra.
Ví duï:
- CTS ñeå choáng luõ: phaûi baûo ñaûm hai beân bôø soâng khoâng bò
ngaäp luït trong muøa luõ.
- CTS ñeå laáy nöôùc: phaûi baûo ñaûm khoâng coù boài laéng, xoùi lôû ôûû
cöûa laáy nöôùc.
- CTS ñeå giao thoâng thuûy: phaûi baûo ñaûm söï ñi laïi an toaøn vaø
thuaän lôïi cuûa caùc phöông tieän giao thoâng thuûy, choáng boài laéng ôû
caùc beán caûng.
- CTS ôû gaàn caàu giao thoâng: phaûi baûo ñaûm khoâng coù xoùi lôû ôû
moá vaø truï caàu.

HTS.CTS.Chöông 5: Qui hoaïch chænh trò soâng

.

2

* Khi CTS, caàn xem xeùt bao quaùt:
- caû löu vöïc hay moät ñoaïn soâng daøi
- ôû thöôïng, trung vaø haï löu soâng
- ôû taû ngaïn vaø höõu ngaïn soâng
- tröôùc maét vaø laâu daøøi
- khoâng neân xem xeùt chæ moät vò trí cuïc boä cuûa con soâng
* Khi CTS, caàn phaân tích kyõ nguyeân nhaân chính gaây ra taùc haïi
(doøng chaûy hay loøng soâng hay caû hai) ñeå coù bieän phaùp chænh trò
thích hôïp.

.

HTS.CTS.Chöông 5: Qui hoaïch chænh trò soâng

5.2

3

QUI HOAÏCH CHÆNH TRÒ SOÂNG

* QHCTS laø moät phaàn cuûa qui hoaïch löu vöïc (lôïi duïng toång hôïp
nguoàn nöôùc).
* QHCTS: coâng vieäc phaûi laøm ñaàu tieân trong nghieân cöùu CTS.
5.2.1 Yeâu caàu cuûa caùc ngaønh kinh teá ñoái vôùi doøng soâng
a. Yeâu caàu phoøng choáng luõ luït:
* Choïn tieâu chuaån choáng luït hôïp lyù vaø khaû thi cho töøng khu
vöïc (raát quan troïng, quan troïng vaø bình thöôøng).
* Xaùc ñònh löu löôïng vaø toång löôïng luõ thieát keá theo möùc ñoä
quan troïng cuûa töøng khu vöïc.
* Keát hôïp caùc bieän phaùp choáng luõ toaøn dieän, baûo ñaûm veà kyõ
thuaät vaø kinh teá: hoà chöùa; ñeâ ñieàu; caùc coâng trình phaân luõ, chaäm
luõ, chænh trò,….
b. Yeâu caàu ñoái vôùi giao thoâng thuûy:
* Chieàu saâu GT thuûy:
- Chieàu saâu min trong muøa kieät: Hmin = T + T
(5.1)
T : môùn nöôùc cuûa taøu beø
T : ñoä saâu döï tröõõ (phoøng ngöøa taøu beø maéc caïn),
= 0,1  0,3 m
- Ñöôøng GT thuûy: laïch soâng...
HTS.CTS.Chöông 5: Qui hoaïch chænh trò soâng .
1
Phaàn 2 CHÆNH TRÒ SOÂNG
-----------------------------------------------------------------------------------------
Chöông 5
5.1 GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ CHÆNH TRÒ SOÂNG
* Soâng ngoøi coù nh höôûng lôùn (toát, xaáu ; lôïi, haïi) ñeán hoaït ñoäng
cuûa con ngöôøi.
* CTS: khoa hoïc nghieân cöùu aùp duïng caùc bieän phaùp vaø kyõ thuaät
coâng trình ñeå caûi taïo doøng soâng, chuû ñoäng ñònh höôùng caùc quaù
trình dieãn bieán loøng soâng sao cho phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa con
ngöôøi vaø haïn cheá caùc taùc haïi do doøng chaûy gaây ra.
Ví duï:
- CTS ñeå choáng luõ: phaûi baûo ñaûm hai beân bôø soâng khoâng
ngaäp luït trong muøa luõ.
- CTS ñeå laáy ôùc: phaûi baûo ñaûm khoâng coù boài laéng, xoùi lôû ôûûû
cöûa laáy nöôùc.
- CTS ñeå giao thoâng thuûy: phaûi baûo ñaûm söï ñi laïi an toaøn vaø
thuaän lôïi cuûa caùc phöông tieän giao thoâng thuûy, choáng boài laéng ôû
caùc beán caûng.
- CTS ôû gaàn caàu giao thoâng: phaûi baûo ñaûm khoâng coù xoùi lôû ôû
moá vaø truï caàu.
QUI HOAÏCH CHÆNH TRÒ SOÂNG
Chỉnh Trị Sông, môn chuyên ngành cho kỹ sư thủy lợi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chỉnh Trị Sông, môn chuyên ngành cho kỹ sư thủy lợi - Người đăng: Tyefcl Civildevilgroup
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Chỉnh Trị Sông, môn chuyên ngành cho kỹ sư thủy lợi 9 10 94