Ktl-icon-tai-lieu

Chỉnh Trị Sông, môn chuyên ngành cho kỹ sư thủy lợi

Được đăng lên bởi Tyefcl Civildevilgroup
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 798 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HTS. CTS. Chöông 2: Doøng chaûy trong soâng

.

Chöông 2

DOØNG CHAÛY TRONG SOÂNG

2.1 ÑAËC TÍNH DOØNG CHAÛY TRONG SOÂNG
* Doøng chaûy roái
. trong ñoaïn soâng cong
* Doøng chaûy voøng

2.2 DOØNG CHAÛY ROÁI

. do löïc Coriolis

1

HTS. CTS. Chöông 2: Doøng chaûy trong soâng

.

2

HTS. CTS. Chöông 2: Doøng chaûy trong soâng

.

3

2.2.1 Xaùc ñònh traïng thaùi chaûy

*

*

Soá Reynolds:
Re = VR / 
= löïc quaùn tính / löïc nhôùt
V: vaän toác trung bình maët caét
R: baùn kính thuûy löïc
: heä soá nhôùt ñoäng hoïc cuûa nöôùc
Re > 400: chaûy roái trong doøng chaûy maët
Ñònh nghóa toång quaùt veà soá Reynolds:
Löu toác ñaëc tröng  Kích thöôùc ñaëc tröng
Re 
Heä soá nhôùt ñoäng hoïc cuûa chaát loûng

(2.1)

(2.1b)

HTS. CTS. Chöông 2: Doøng chaûy trong soâng

.

2.2.2 Caùc tính chaát cuûa chaûy roái
- Soá Reynolds lôùn
- Chuyeån ñoäng xoaùy
- Ngaãu nhieân
- Khueách taùn
- Tieâu taùn
2.2.3 Söï hình thaønh doøng chaûy roái
* Tieáp xuùc giöõa doøng chaûy vôùi thaønh raén (ñaùy vaø bôø soâng)
 lôùp moûng chaûy taàng saùt thaønh.
* Soá Re caøng lôùn, bieân treân cuûa lôùp moûng caøng bò bieán daïng
 caùc xoaùy nöôùc hình thaønh vaø di chuyeån leân phía treân.
* Söï trao ñoåi ñoäng löôïng giöõa caùc phaàn töû nöôùc
 caùc xoaùy nöôùc ñuû kích côõ hieän dieän vaø töông taùc khaép nôi
 Doøng chaûy roái.

(a)

(b)

(c)

(d)

Hình 2.1 Söï hình thaønh xoaùy nöôùc trong doøng chaûy roái
(a) chaûy taàng
(b) maët phaân giôùi bò gôïn soùng
(c) caùc löu tuyeán bò bieán daïng
(d) xoaùy hình thaønh

4

HTS. CTS. Chöông 2: Doøng chaûy trong soâng

.

5

2.2.4 Heä phöông trình doøng chaûy töùc thôøi (chaát löu khoâng neùn ñöôïc)
* PT lieân tuïc:
ui
(2.2)
0
x i
* PT Navier-Stokes:
ui
ui
 2 ui
1 p
(2.3)
 uj

 gi  
t
x j
 x i
x j x j
i, j = 1, 2, 3

ui: löu toác
u1 = u, u2 = v, u3 = w
xi: toïa ñoä
x1 = x, x2 = y, x3 = z
t: thôøi gian
: KLR cuûa chaát löu,
: heä soá nhôùt ñoäng hoïc
g: gia toác troïng tröôøng , p: aùp suaát
4 aån soá u, v, w, p
4 PT (1 PT lieân tuïc + 3 PT N-S)



heä PT kheùp kín
(giaûi ñöôïc veà nguyeân taéc)

** Tröôøng hôïp doøng chaûy hai chieàu theo phöông ñöùng
u(x,z,t) ,
w(x,z,t)
u w

0
x z
  2 u  2u 
u
u
u
1 p
u w  
 0   2  2 
t
x
z
 x
z 
 x

(2.2a)

 2w 2w 
w
w
w
1 p
u
w

 g   2  2 
t
x
z
 z
z 
 x

(2.3b)

(2.3a)

HTS. CTS. Chöông 2: Doøng chaûy trong soâng

.

6

2.2.5 Phöông phaùp trung bình hoùa theo thôøi gian cuûa Reynolds
* Vaán ñeà nan giaûi cuûa baøi toaùn doø...
HTS. CTS. Chöông 2: Doøng chaûy trong soâng .
1
Chöông 2
2.1 ÑAËC TÍNH DOØNG CHAÛY TRONG SOÂNG
* Doøng chaûy roái
. trong ñoaïn soâng cong
* Doøng chaûy voøng
. do löïc Coriolis
2.2 DOØNG CHAÛY ROÁI
DOØNG CHAÛY TRONG SOÂNG
Chỉnh Trị Sông, môn chuyên ngành cho kỹ sư thủy lợi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chỉnh Trị Sông, môn chuyên ngành cho kỹ sư thủy lợi - Người đăng: Tyefcl Civildevilgroup
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Chỉnh Trị Sông, môn chuyên ngành cho kỹ sư thủy lợi 9 10 273