Ktl-icon-tai-lieu

CHỦ ĐỀ BÉ VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Được đăng lên bởi kimlienmnhd
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1579 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ ĐỀ BÉ VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ( 3 TUẦN )
Bắt đầu từ ngày 24/ 3kết thúc 11/ 4 năm 2014
MỤC TIÊU GIÁO DỤC
1- Lĩnh vực phát triển thể chất
*Vận động:
- Nhanh nhẹn khéo léo trong vận
động chạy nhanh,bò theo đường
dích dắc, trườn,trèo.

NỘI DUNG GIÁO DỤC
-Chạy thay đổi theo tốc độ theo đường
dích dắc
- Trườn theo hướng thẳng

*Dinh dưỡng - sức khỏe
- Biết tên một số món ăn và ích
lợi của việc ăn uống đủ chất
-Thực hiện được một số
việc khi được nhắc nhở

An toàn:
- Biết tráng một số vật dung gây
nguy hiểm

- Nhận biết được các bữa ăn
trong ngày và ích lợi của việc ăn
uống đủ chất,nhận biết được sự
liên quan giửa ăn uống với bệnh
tật
- Tập rèn một số thói quen tốt về giử
dình sức khẻo

-Nhận biết chơi những nơi nguy hiểm,
những nơi không an toàn.

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
- HĐH:Chạy thay đổi tốc độ theo đường
dích dắc
-Trườn theo hướng thẳng
- Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi:
+ Chuyến bóng qua chân
+Chèo thuyền
- HĐC:Trò chuyện về thực phẩm và
giải thích tại sao thực phẩm này lại
bổ hơn những thực phẩm khác và
ích lợi đối với sức khỏe
- Cho trẻ xem tranh về các loại thực
phẩm và ích lợi tác hại của chúng
đối với con người.
- Trò chuyện với trẻ về cách ăn mặc phù hợp
theo mùa
HĐG: Tổ chức cho trẻ chế biến một số món
ăn qua đó giáo dục trẻ biết ích lợi của các
loại thực phẩm
- HĐC:Trò chuyện thảo luận với trẻ về
những nơi an toàn, không an toàn
- Xem tranh về hành vi tham gia giao thông
đảm bảo an toàn .
- Gạch chéo những hành vi không an toàn

Phạm Thị Kim Liên. Năm học 2013-2014

2- Lĩnh vực phát triển nhận
thức
- Phân loại được các đối tượng
theo 1-2 dấu hiệu cho trước

- Khám phá xe máy,xe đạp,khám phá
thuyền buồm,khám phá máy bay

- So sánh chiều dài 3 đối tượng
-.Biết so sánh chiều dài 3 đối tượng
- Phân biệt so sánh được sự giống
và khác nhau giửa hình vuông và
hình chử nhật.

- So sánh hình vuông, chử nhật

3 - Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
và giao tiếp
- Nghe hiểu nội dung các bài thơ, đồng
- Diễn đạt được mong muốn bằng dao, ca dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè, phù
câu đơ,câu ghép
hợp với độ tuổi trong chủ đề “phương
tiện giao thông”
-Trả lời được các câu hỏi”Ai,cái gì,ở
đâu”
- Đọc thơ kể lại được chuyện diễn
cảm
- Mô tả được sự vật .hiện tượng tranh
ảnh
- Kể lại sự việc có nhiều tình tiết

- Nhận dạng một số chử cái
- Tập tô,tập đồ các nét chử cái

- Qua các hoạt động hang ngày như hoạt
động góc, hoạt động chiều giáo viên tạo cơ
hội cho trẻ được chơi với các loại phương
tiện giao thong,cho trẻ tự phân loại theo khả
năng các phương tiện giao thong đó.
- HĐH: ...

 !"#$%&'()*+,--'&!./%0-&
123452 65452 76452
-89:!*;<,=*>?@A!*A,*B
CD!E!"F
- Nhanh nhẹn khéo léo trong vận
động chạy nhanh,bò theo đường
dích dắc, trườn,trèo.
C5@!*GHI!"8JK,(*LM
- Biết tên một số món ăn và ích
lợi của việc ăn uống đủ chất
-Thực hiện được một số
việc khi được nhắc nhở
!N#!F
- Biết tráng một số vật dung gây
nguy hiểm
-Chạy thay đổi theo tốc độ theo đường
dích dắc
- Trườn theo hướng thẳng
- Nhận biết được các bữa ăn
trong ngày và ích lợi của việc ăn
uống đủ chất,nhận biết được sự
liên quan giửa ăn uống với bệnh
tật
- Tập rèn một số thói quen tốt về giử
dình sức khẻo
-Nhận biết chơi những nơi nguy hiểm,
những nơi không an toàn.
- :Chạy thay đổi tốc độ theo đường
dích dắc
-Trườn theo hướng thẳng
- Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi:
+ Chuyến bóng qua chân
+Chèo thuyền
- HĐC:Trò chuyện về thực phẩm và
giải thích tại sao thực phẩm này lại
bổ hơn những thực phẩm khác và
ích lợi đối với sức khỏe
- Cho trẻ xem tranh về các loại thực
phẩm và ích lợi tác hại của chúng
đối với con người.
- Trò chuyện với trẻ về cách ăn mặc phù hợp
theo mùa
: Tổ chức cho trẻ chế biến một số món
ăn qua đó giáo dục trẻ biết ích lợi của các
loại thực phẩm
- :Trò chuyện thảo luận với trẻ về
những nơi an toàn, không an toàn
- Xem tranh về hành vi tham gia giao thông
đảm bảo an toàn .
- Gạch chéo những hành vi không an toàn
Phạm Thị Kim Liên. Năm học 2013-2014
CHỦ ĐỀ BÉ VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHỦ ĐỀ BÉ VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG - Người đăng: kimlienmnhd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
CHỦ ĐỀ BÉ VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 9 10 622