Ktl-icon-tai-lieu

Chủ đề dạy học tích hợp

Được đăng lên bởi Quyết Nguyễn
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 961 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1/ Tên hồ sơ dạy học: Chủ đề dạy học tích hợp: Văn học – Nghệ thuật với hình
ảnh đất nước và con người Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và
chống Mi
2/ Mục tiêu dạy học:
2.1 Kiến thức, kĩ năng, thái độ:
2.1.1/ Kiến thức:
* Kiến thức lịch sử:
- Học sinh hiểu được hoàn cảnh xã hội Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế
kỉ XIX.
- Học sinh hiểu được những thủ đoạn thâm độc về chính trị, văn hóa, giáo
dục của thực dân Pháp nhằm phục vụ cho cuộc khai hóa thuộc địa của mình.
- Học sinh hiểu được nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghia từ những
năm 1858 cho đến khi có Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo.
- Học sinh hiểu được nguyên nhân Nguyễn Ái Quốc ra tìm đường cứu nước
cho dân tộc và tích cực chuẩn bị về tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập chính
Đảng vô sản ở Việt Nam.
- Học sinh hiểu được ý nghia của việc hợp nhất các Đảng lại thành một
Đảng duy nhất là Đảng Cộng Sản Việt Nam.
- Học sinh hiểu được ý nghia của sự kiện ngày 2/9/1945, Bác Hồ đọc bản
tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
- Học sinh hiểu được ý nghia của toàn quốc kháng chiến cũng như vai trò
của người dân trong kháng chiến chống xâm lược qua lời kêu gọi toàn quốc kháng
chiến của Hồ Chí Minh.
- Học sinh hiểu được vị trí chiến lược của Điện Biên Phủ và âm mưu của
Pháp, Mi. Thấy rõ ý nghia của chiến thắng Điện Biên Phủ
- Học sinh hiểu được nhiệm vụ cách mạng miền Bắc và miền Nam trong
công cuộc xây dựng CNXH và chống đế quốc Mi.
- Học sinh hiểu được ý nghia lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc tổng
khởi nghia mùa xuân năm 1975.
* Kiến thức Văn học – Nghệ thuật
- Học sinh thấy được vai trò, vị trí, trách nhiệm của giới văn nghệ si trong
hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mi. Họ chính là những người chiến si
trên mặt trận văn hóa nghệ thuật.
- Học sinh thấy được tầm quan trọng của đoàn kết dân tộc, và tình quân dân
thắm thiết qua các tác phẩm văn học – nghệ thuật.
- Học sinh biêt được nỗi gian khổ, mất mát, hi sinh của thế hệ cha ông qua
các tác phẩm văn học – nghệ thuật.
- Học sinh thấy được những thành tựu nổi bật của các tác phẩm văn học
nghệ thuật Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mi. (Các tác
phẩm: Tranh Bác Hồ với thiếu nhi ba miền Trung – Nam – Bắc của Diệp Minh
Châu, t...

 !" #$%&"$'()*+,)!
+-.

 !"
/010123*4
53*46789
:;8< "!=>'$%?%1@A@*+*
(BCDC0
:;8< E"F%'&7GH$G)"
I$JF,)K%II"'($H$'7$$%0
:;8< LFM$)'(N.$?E
%1@A@"*(HO'P$%6>"0
:;8< LFQRS+&$% #4 
"F'!JTM7 NGU4"!6
OV8N$%0
:;8< W.$$)O6!%'
O6!O'P$%0
:;8< W.$$8J(!/2X21XYAGZ);[M
LV'6($8&$ $%F'\$0
:;8< W.$$"!]+()*^ $&\
$ #F&"()*+=F%6 ]$6#(L"!]+()
*$;[-0
:;8< 7&*6 $OZL,!F%% $
,)G-.0_&`W.$$*aOZL,
:;8< %I)%%Za!%$%&"
V'=FJC;!+*]+-.0
:;8< W.$6789!LFa6$'U
(N.$%b$=F%1XcA0
53*4
:;8 $&\G7&G&)%$8.&"
$'()*+,)!+-.0;6!E #*8.
&L%d&H$0
:;8 e%]$&$"!(*F'G!]FF
a%*]$))T%0
:;8ML f$(UG%%)G8$*$V]$
))T%0
:;8 E!JUM$))T%
$%&"'()*+,)!+-.0g))
T%_&$Z);[*M$%_&$%Za$h-
FG&$3*ONOZL,$QP)G a%
%$%$,%CF_G&$_) [L%$_&eTG
&$_&)%!\8i$;jk%G _ !*a
$Q;llZ!)mL!$m ;E, GnLZ);[
-o*L[$,">Gh #i$$;hG
1
Chủ đề dạy học tích hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ đề dạy học tích hợp - Người đăng: Quyết Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Chủ đề dạy học tích hợp 9 10 63