Ktl-icon-tai-lieu

Chủ đề giao thông

Được đăng lên bởi susanlinhli
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-

- bæ xung c¸c nguyªn vËt liÖu phï hîp víi chñ ®Ò giao th«ng .
- Trang trÝ líp häc næi bËt chñ ®Ò.
- II. M¹NG néi dung :
Giao th«ng

Xe ®¹p
1 TuÇn

Tµu háa
1 TuÇn

C¸c luËt
lÖ GT
1 TuÇn

III. KÕ ho¹ch ho¹t ®éng gãc:
Tªn gãc

Néi dung
- Cöa hµng b¸n c¸c
lo¹i PTGT,

Yªu cÇu
ChuÈn bÞ - tæ chøc
- TrÎ biÕt nhËn
1- ChuÈn bÞ:
vai ch¬i, biÕt ph©n
- C¸c lo¹i PTGT ®å ch¬i
c«ng c«ng viÖc
hoÆc lµm b»ng c¸c lo¹i vËt
cho tõng ngêi :
liÖu...
chµo hái , giíi
- C¸c lo¹i ®å dïng gia ®×nh.

thiÖu hµng, phôc
vô kh¸ch hµng vµ
s¾p xÕp, bµy biÖn
hµng.

Ph©n vai

- Gia ®×nh: NÊu c¸c
mãn ¨n ngon cho c¸c
b¸c tµi xÕ.
- BiÕt nhËp vai
nh÷ng thµnh viªn
trong gia ®×nh nÊu
nh÷ng mãn ¨n
ngon, biÕt ®iÒu
khiÓn nh÷ng
PTGT khi ®i chî,
®i lµm, ®a con ®i
häc...
* To¸n vµ kh¸m ph¸
khoa häc:
- Ph©n nhãm c¸c
lo¹i PTGT.
- T« mµu,nèi tranh
c¸c PTGT vÒ ®óng
n¬i ho¹t ®éng.
- TËp lµm phÐp tÝnh
- Ch¬i víi c¸c lo¹i
bµn cê
- T×m sè t¬ng øng
víi sè lîng PTGT
- GhÐp tranh c¸c
PTGT vµ c¸c lo¹i
biÓn b¸o.
- Ch¬i b¶ng ‘bÐ h·y
nèi tiÕp”

Gãc häc
tËp

-TrÎ biÕt ph©n lo¹i
c¸c PTGT vµ n¬i
ho¹t ®éng cña
chóng.
- TrÎ biÕt t« mµu
bøc tranh mét
c¸ch hîp lý, sinh
®éng. BiÕt nèi
®óng theo yªu cÇu
cña bøc tranh.
- TrÎ biÕt c¸ch kÓ
chuyÖn s¸ng t¹o
theo tranh, b»ng
lo¹i ®å dïng s¸ng
t¹o ...
- TrÎ biÕt c¸ch sö
dông c¸c lo¹i bµn
cê, biÕt kÕt hîp
* V¨n häc:
ch¬i cïng b¹n...
- TËp kÓ chuyÖn
- TËp ghÐp tõ ®¬n
s¸ng t¹o
gi¶n vÒ c¸c lo¹i
- §äc th¬ tranh ch÷ PTGT
to
- TËp viÕt ch÷ c¸c
- Lµm album vÒ c¸c lo¹i PTGT.
PTGT, c¸c lo¹i biÓn - §Æt sè t¬ng øng
b¸o.
víi sè lîng PTGT
- T×m vµ ®äc c¸c ch÷ - TrÎ biÕt t×m sè tc¸i ®· häc.
¬ng øng víi sè
- Su tÇm c¸c ch÷.
PTGT.
-TËp ghÐp tªn c¸c
- Thªm bít trong
PTGT.
ph¹m vi tõ 1-10
-TËp viÕt ch÷

- Mét sè PTGT ®å ch¬i nh:
xe ®¹p, xe m¸y...
2- Tæ chøc:
- C« giíi thiÖu chñ ®Ò ch¬i, híng dÉn, ch¬i cïng trÎ, gióp
®ì trÎ khi cÇn thiÕt.
- TC Cöa hµng b¸n c¸c lo¹i
PTGT: TrÎ chµo, mêi, phôc vô
kh¸ch, giíi thiÖu hµng, hái
gi¸, mÆc c¶ hµng...
- TC Gia ®×nh: ThÓ hiÖn mét
sè sinh ho¹t trong gia ®×nh,:
nÊu ¨n, ®i chî, ®i lµm, ®a con
®i häc...
1- ChuÈn bÞ:
- C¸c lo¹i bµn cê
- TruyÖn tranh,tranh nèi
sè,c¸c thÎ ch÷,thÎ sè,bót
mµu...
- C¸c lo¹i ®å ch¬i,l« t«,®å
dïng PTGT
- Trß chuyÖn víi trÎ, d¹y trÎ
c¸ch ch¬i trong c¸c ho¹t ®éng
chiÒu.
2- Tæ chøc:
- C« gióp ®ì trÎ chän trß ch¬i.
- Híng dÉn trÎ c¸ch ch¬i.
§éng viªn,khÝch lÖ trÎ t×m ra
lùa chän ®óng.
- Ho¹t ®éng cña trÎ:
+ Ph©n lo¹i c¸c PTGT vµ
n¬i ho¹t ®éng
+ T« mµu, nèi tranh, nèi sè
+ KÓ chuyÖn s¸ng t¹o
+ Ch¬i c¸c lo¹i bµn cê...
+ TËp ghÐp tõ
+ TËp lµm phÐp...
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Chủ đề giao thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ đề giao thông - Người đăng: susanlinhli
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Chủ đề giao thông 9 10 985