Ktl-icon-tai-lieu

Chủ đề ngành nghề dành cho lớp mẫu giáo

Được đăng lên bởi Nguyễn Quốc Vĩnh
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 1612 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHỦ ĐỀ:

Ngành nghề
Ngày nhà giáo VN
Ngày thành lập QĐNNVN
Thực hiện (5T: 18/11/2013-20/12/2013)

I.Mục tiêu:
1./ Phát triển thể chất:
- Giúp trẻ có khả năng vận động cơ thẻ theo nhu cầu phát triển của bản thân: chạy,
nhảy, leo, trèo.
- Không chơi những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm. ( CS:23)
- Không đi theo, không nhận quà của người lạ khi chưa được người thân cho phép.
(CS:24)
2./ Phát triển nhận thức:
- Cháu nhận biết 1 số nghề , phân biệt được công việc của mỗi nghề có những đặc
điểm ,công việc riêng
- Cháu biết phân biệt 1 số nghề phổ biến và nghề truyền thống của địa phương qua 1 số
đặc điểm nổi bậc.
- Biết ý nghĩa ngày nhà giáo VN 20/11
- Trẻ biết ý nghĩa của ngày nhà ngày thành lập QĐ NDVN 22/12
- Biết gọi tên công việc – một số đồ dùng của chú bộ đội
- Cháu biết công việc và ý nghĩa của các chú bộ đội
- Tìm hiểu về chú bộ đội hải quân
+ Kể được một số nghề nơi trẻ sống. .(CS:98)
- Biết phân loại dụng cụ - sản phẩm của 1 số nghề.
- Trẻ hay đặt câu hỏi(CS:112)
– Chỉ khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật và khối trụ theo yêu cầu. . (CS:107)
- Thêm bớt các nhóm có số lượng 6 ra làm 2 phần
-Tách gộp các nhóm có số lượng 6 ra làm 2 phần
- Nhận biết các nhóm có 7 đối tượng .Nhận biết số 7

. 3./ Phát trỉên ngôn ngữ:
- Biết sử dụng ngôn ngữ để trò chuyện , thảo luận , nêu gương, có ý kiến về 1 số nghề
truyền thống cũng các nghề phổ biến .
Biết bày tỏ tình cảm,nhu cầu,mong muốn,suy nghĩ của mình bằng lời nói.
-Nghe hiểu nội dung câu chuyện,thơ đồng dao ,ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ. (CS:64)
- Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp. (CS:67)
1

-Trẻ biết lắng nghe- đặt và trả lời câu hỏi đơn giản về các nghề trong xã
-Chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp.
(CS:74)
4./Phát triển tình cảm xã hội:
.-Trẻ biết mọi nghề đều có ích cho xã hội ,đều đáng quý đáng trân trọng
-Trẻ nhớ ngày truyền thống “ nhà giáo việt nam 20- 11”
-Trẻ biết nhớ ơn cô giáo vì cô đã dạy bảo cho cháu những điều mà cháu chưa biết và
các kỷ năng khác mà cháu cần phải khám phá.
- Trẻ biết yêu quí người lao động - biết giữ gìn và sử dụng tiết kiệm các sản phẩm lao
động
- Thích được làm giú mẹ ,giúp các cô thợ may cắt chỉ ,thích được làm cô giáo
- Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân. (CS:30)
-Cố gắng thực hiện công việc đến cùng. (CS:31)
-Thích chia sẽ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với những người gần gũi. .
(CS:44)
-Biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động . (CS:47)
-Trao đổ...
CHỦ ĐỀ:


 !
I.Mục tiêu
1./ Phát triển thể chất:
"#$%&'()*+,-%./0/$1234(567
(7.7$89
:;-<-=>*?7/1=9@A!
-:;+.7';B/23CD6'C3+CECD5F9
@AG!
2./ Phát triển nhận thức
@/4H?I754+CE;*23=J&<+K
+1=7;*$L
@/4H54?IM4H*$/I23+N3C-B/3?I
+K+1=M49
OHPQ3
$%4HPQ323R
 OHSL;*T=,?I+UVW23#4,+,
 @/4H;**PQ323#4,+,
 X=1/*#4,+,(B/5
Y:1+CE=,?I-$%?I99@AZ!
OH56V[[ ?(\=23?I9
$%3+K5/]@A!
T@^'I0/7'I*/;7'I<*'I$[.L/0/99@A_!
L=4`&=&?ICEa$3=0
,&=&?ICEa$3=0
4H&=&_+ICE94H?I_
9 3./ Phát trỉên ngôn ngữ
OH?bV[;<+1$c/7(/7L/C-7&P'H*?I
$/IdM4H9
OH4]X(=7/0/7==/I7?/Q23=X4eD&9
.1/,V/5//7-+UV373V3Vf3/M23$%9@AaG!
AbV[65/'3/$3H9@Aa_!
Chủ đề ngành nghề dành cho lớp mẫu giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ đề ngành nghề dành cho lớp mẫu giáo - Người đăng: Nguyễn Quốc Vĩnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
Chủ đề ngành nghề dành cho lớp mẫu giáo 9 10 654