Ktl-icon-tai-lieu

CHỦ ĐIỂM NGỮ PHÁP TIẾNG ANH QUAN TRỌNG(TIẾNG ANH LỚP 9)

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1026 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Ôn luyện Tiếng Anh

CHỦ ĐIỂM NGỮ PHÁP TIẾNG ANH QUAN TRỌNG
(TIẾNG ANH LỚP 9)
1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN
S + V(es,s) + O
DO/DOES + S + V(inf) + O ?
S + DON’T/DOESN’T + V(inf) + O
* Lưu ý :

I , THEY , WE , YOU + V (INF)
SHE , HE , IT + V(S, ES)

I , THEY, WE, YOU mượn trợ động từ DO
SHE, HE, IT mượn trợ động từ DOES
- Ta thêm "es" sau các động từ tận cùng là: O, S, X, CH, SH, Y (Trước Y phải là phụ âm thì đổi Y thành
I + ES)
Cách dùng:
+ Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên.
Ex: The sun ries in the East.
Tom comes from England.
+ Thì hiện tại đơn diễn tả 1 thói quen , một hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại.
Ex: Mary often goes to school by bicycle.
I get up early every morning.
+ Thì hiện tại đơn diễn tả năng lực của con người :
Ex : He plays badminton very well
+ Thì hiện tại đơn còn diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai hoặc thời khoá biểu , đặc
biệt dùng với các động từ di chuyển.
Từ nhận biết: : Always, usually, often, sometimes , generally, seldom, etc., (a fact, habit, or
repeated action), every time, as a rule, every day (every other day), once (a month), once in a while
2.THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
S + BE (AM/ IS/ ARE) + V_ing + O
BE (AM/ IS/ ARE) + S + V_ing + O?
S + BE (AM/ IS/ ARE) + NOT + V_ing + O
* CHÚ Ý NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:
V-ing (Doing): (Động từ +ING) visiting going, ending, walking, ...
Khi thêm -ing sau động từ, có những trường hợp đặc biệt sau:
a/ Nếu như đông từ tận cùng bằng một chữ E: chúng ta bỏ chữ E đó đi rồi mới thêm -ing.
ex:

Ride - Riding (lái - đang lái)

Page 1 of 7

Ôn luyện Tiếng Anh
b/ Nếu động từ tận cùng có 2 chữ EE, ta thêm -ing bình thường, không bỏ E.
ex:

See - Seeing. (nhìn - đang nhìn).

c/ Nếu động từ tận cùng là IE, chúng ta đổi IE thành Y rồi mới thêm -ing
ex:

Die - Dying. (chết - đang chết).

d/ Nếu động từ 1 âm tiếtt ở cuối có phụ âm, và trước phụ âm mà có một nguyên âm U-E-O-A-I (UỂ
OẢI), ta phải gấp đôi phụ âm rồi mới thêm ING:
ex:

Cut - cutting
Stop - Stopping

Các trường hợp khác ta thêm -ing sau động từ bình thường.
CÁCH DÙNG:
1. Diễn tả một hành động đang xảy ra ở thời điểm đang nói.
ex: I am reading. ( Tôi đang đọc)
2. Một hành động xảy ra có tính chất tạm thời.
ex: She is working (cô ấy đang làm việc)
3. Một hành động lúc nào cũng xảy ra liên tục. (thường có thêm usually, always... trong câu).
ex: I am usually thinking of you (tôi thường nghĩ về bạn).
a. Chỉ một việc đang xảy ra ngay lúc nói chuyện/hiện hành.
ex: I am reading an English book now.
b. Chỉ việc xảy ra trong...
Ôn luyện Tiếng Anh
Page 1 of 7
CHỦ ĐIỂM NGỮ PHÁP TIẾNG ANH QUAN TRỌNG
(TIẾNG ANH LỚP 9)
1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN
S + V(es,s) + O
DO/DOES + S + V(inf) + O ?
S + DON’T/DOESN’T + V(inf) + O
* Lưu ý : I , THEY , WE , YOU + V (INF)
SHE , HE , IT + V(S, ES)
I , THEY, WE, YOU mượn trợ động t DO
SHE, HE, IT mượn trợ động từ DOES
- Ta thêm "es" sau các động từ tận cùng là: O, S, X, CH, SH, Y (Trước Y phải phụ âm t đổi Y thành
I + ES)
Cách dùng:
+ Thì hiện tại đơn diễn t một chân lý, một s thật hiển nhiên.
Ex: The sun ries in the East.
Tom comes from England.
+ Thì hiện tại đơn diễn t 1 thói quen , một hành động xảy ra thường xuyên hiện tại.
Ex: Mary often goes to school by bicycle.
I get up early every morning.
+ Thì hiện tại đơn diễn t năng lực của con người :
Ex : He plays badminton very well
+ Thì hiện tại đơn còn diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai hoặc thời khoá biểu , đặc
biệt dùng với các động từ di chuyển.
Từ nhận biết: : Always, usually, often, sometimes , generally, seldom, etc., (a fact, habit, or
repeated action), every time, as a rule, every day (every other day), once (a month), once in a while
2.THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
S + BE (AM/ IS/ ARE) + V_ing + O
BE (AM/ IS/ ARE) + S + V_ing + O?
S + BE (AM/ IS/ ARE) + NOT + V_ing + O
* CHÚ Ý NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:
V-ing (Doing): (Động từ +ING) visiting going, ending, walking, ...
Khi thêm -ing sau động từ, những trường hợp đặc biệt sau:
a/ Nếu như đông từ tận cùng bằng một chữ E: chúng ta bỏ chữ E đó đi rồi mới thêm -ing.
ex: Ride - Riding (lái - đang lái)
CHỦ ĐIỂM NGỮ PHÁP TIẾNG ANH QUAN TRỌNG(TIẾNG ANH LỚP 9) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHỦ ĐIỂM NGỮ PHÁP TIẾNG ANH QUAN TRỌNG(TIẾNG ANH LỚP 9) - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHỦ ĐIỂM NGỮ PHÁP TIẾNG ANH QUAN TRỌNG(TIẾNG ANH LỚP 9) 9 10 710