Ktl-icon-tai-lieu

Chú Giải Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 1422 trang   |   Lượt xem: 4185 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chú Giải
Kinh Phật Thuyết
Ðại Thừa Vô Lượng Thọ
Trang Nghiêm Thanh Tịnh
Bình Ðẳng Giác

Kinh Phật Thuyết Ñaïi Thöøa Voâ Löôïng Thọ Trang Nghieâm Thanh Tònh Bình Ñaúng Giaùc

Dịch theo bản in lần thứ nhất của Hoa Tạng Phật
Giáo Ðồ Thư Quán, Ðài Bắc, tháng 2, năm Dân
Quốc 81 - 1992

3

4

Nhö Hoaø dòch

Bồ tát giới đệ tử Vận Thành Hạ Liên Cư hội tập
và kính chia thành chương mục
Chú giải: Kim Cang thừa tam muội da giới đệ
tử Hoàng Niệm Tổ

Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa kính dịch
sang Việt ngữ

Kinh Phật Thuyết Ñaïi Thöøa Voâ Löôïng Thọ Trang Nghieâm Thanh Tònh Bình Ñaúng Giaùc

5

Mục Lục
Ðôi lời bày tỏ -------------------------------------------------- 8
Lời Giới Thiệu ---------------------------------------------- 13

Quyển thứ nhất
Lời nói đầu--------------------------------------------------- 20

Khái yếu
Giáo khởi nhân duyên ------------------------------------- 33
Thể tánh của kinh ------------------------------------------ 46
Tông thú của kinh này ------------------------------------ 52
Phương tiện lực dụng-------------------------------------- 76
Các căn khí được kinh này hóa độ---------------------- 84
Tạng giáo sở nhiếp ----------------------------------------- 97
Bộ loại sai biệt---------------------------------------------- 128
Dịch, hội hiệu, thích--------------------------------------- 133
Tổng thích kinh đề ---------------------------------------- 156

Phần giải thích kinh nghĩa, tự phần, thông tự
Phẩm 1. Pháp hội thánh chúng ------------------------- 176
Phẩm 2. Ðức tuân Phổ Hiền----------------------------- 208
Phẩm 3. Ðại Giáo duyên khởi -------------------------- 297

Quyển thứ hai
Chánh tông phần
Phẩm 4. Pháp Tạng nhân địa --------------------------- 341
Phẩm 5. Chí tâm tinh tấn -------------------------------- 385

6

Nhö Hoaø dòch

Phẩm 6. Phát đại thệ nguyện --------------------------- 415
Phẩm 7. Ắt thành Chánh Giác: ------------------------ 564
Phẩm 8. Tích Công Lũy Ðức --------------------------- 600
Phẩm 9. Viên mãn thành tựu --------------------------- 649
Phẩm 10. Ðều phát nguyện thành Phật -------------- 678

Quyển thứ ba
Phẩm 11. Quốc giới nghiêm tịnh----------------------- 691
Phẩm 12. Quang minh chiếu khắp -------------------- 720
Phẩm 13. Thọ chúng vô lượng ------------------------- 744
Phẩm 14. Cây báu khắp cõi nước---------------------- 750
Phẩm 15. Bồ Ðề đạo tràng ------------------------------ 755
Phẩm 16. Nhà, viện, lầu, quán-------------------------- 772
Phẩm 17. Công đức của ao ------------------------------ 779
Phẩm...
Chú Gii
Kinh Pht Thuyết
Ði Tha Vô Lượng Th
Trang Nghiêm Thanh Tnh
Bình Ðng Giác
Chú Giải Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chú Giải Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1422 Vietnamese
Chú Giải Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ 9 10 825