Ktl-icon-tai-lieu

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Được đăng lên bởi Van Bang Nguyen
Số trang: 160 trang   |   Lượt xem: 6325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI KHOA HỌC
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2006

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Biên soạn :

CN. ĐỖ MINH SƠN

Giới thiệu môn học

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

1. GIỚI THIỆU CHUNG
Nhằm phục vụ việc học tập và tự nghiên cứu của sinh viên theo chương trình
“Đào tạo đại học theo hình thức giáo dục từ xa” của Học viện công nghệ Bưu chính
Viễn thông, được sự đồng ý của cấp trên, bộ môn Mác - Lênin khoa cơ bản I - Học viện
Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức biên soạn cuốn “Sách hướng dẫn học tập môn
chủ nghĩa xã hội khoa học”.
Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học dùng
trong các trường Đại học và Cao đẳng do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành.
Nội dung cuốn “Sách hướng dẫn học tập môn chủ nghĩa xã hội khoa học” được
biên soạn theo trình tự: Nêu rõ mục đích, yêu cầu, trọng tâm của bài giáo trình chủ
nghĩa xã hội khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Cuối mỗi chương là những
nội dung câu hỏi và bài tập cùng những gợi ý, hướng dẫn nghiên cứu phù hợp.

2. MỤC ĐÍCH MÔN HỌC
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa xã hội khoa
học. Trên cơ sở đó tiếp tục củng cố, hoàn thiện thế giới quan, phương pháp luận của chủ
nghĩa Mác - Lênin, quán triệt đường lối, quan điểm xây dựng chủ nghĩa xã hội của
Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC THEO HÌNH THỨC GIÁO
DỤC TỪ XA
Để đạt kết quả tốt môn học này, ngoài yêu cầu chung đối với các môn Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh sinh viên cần lưu ý mấy điểm sau:
3.1. Thu thập và sử dụng các tài liệu sau
- Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành .
- Sách hướng dẫn học tập chủ nghĩa xã hội khoa học: Đỗ Minh Sơn, Học viện
công nghệ Bưu chính - Viễn thông 2006.
- Các tài liệu tham khảo trong mục tài liệu tham khảo ở cuối sách này.
1

Giới thiệu môn học
3.2. Tham gia đầy đủ các buổi hướng dẫn học tập
- Các buổi hướng dẫn học tập ở đầu kỳ, giữa và cuối kỳ giảng viên sẽ giúp sinh viên
nắm được tổng thể môn họ, cách nghiên cứu, tiếp cận, lý giải các vấn đề mà môn học đề
ra ở góc độ lý luận và thực tiễn. Qua đó sinh viên cũng có thể trao đổi, thảo luận với đồng
môn về các vấn đề quan tâm. Thời gian tập trung nghe hướng dẫn không nhiều, do đó cần
tận dụng thời gian để có định hướng trong học tập, nghiên cứu.
3.3. Phải tận dụng kiến thức các môn học triết học Má...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
SÁCH HƯỚNG DN HC TP
CH NGHĨA
XÃ HI KHOA HC
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2006
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Người đăng: Van Bang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
160 Vietnamese
Chủ nghĩa xã hội khoa học 9 10 190