Ktl-icon-tai-lieu

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 618 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI
SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TƯ TƯỞNG ĐẠI ĐOÀN KẾT
TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

I. Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
II. Tư tưởng đại đoàn kết trong Di chúc Hồ Chí Min
a. Đoàn kết trong Đảng
b. Đoàn kết toàn dân
c. Đoàn kết quốc tế

III. Vận dụng tư tưởng Đại đoàn kết trong Di chúc H
.

I. Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
1. Về Di chúc Hồ Chí Minh
•Tên ban đầu là Tài liệu tuyệt
đối bí mật.
•Bắt đầu viết vào tháng 5/1965,
tháng 5/1969 hoàn thành, mỗi
ngày từ 9 giờ đến 10 giờ sáng từ
ngày 10/5 đến ngày 20/5 hàng
năm để suy nghĩ và viết Di chúc.
•Ngày 9/9 năm 1969, Tài liệu
tuyệt đối bí mật với tên gọi là
“Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí
Minh” được công bố.

 2. Giá trị lịch sử

Clip: Tư tưởng đoàn kết trong di
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

...
CH T CH H CHÍ MINH VĨ Đ I
S NG MÃI TRONG S NGHI P C A CHÚNG TA
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA 9 10 68