Ktl-icon-tai-lieu

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Điện tử y sinh

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 398 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUẨN ĐẦU RA
CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ Y SINH
Chuẩn đầu ra của chuyên ngành Điện tử y sinh được thể hiện ở năm yêu cầu mà Học
viện Kỹ thuật Quân sự đặt ra và cam kết với xã hội, với người học là sẽ trang bị cho
người học trong quá trình đào tạo, đó cũng là yêu cầu đối với người học. Năm yêu cầu
được cụ thể hóa bằng: Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ, Năng lực, và Ngoại ngữ của người
học sau khi ra trường.
1. Về Kiến thức
Kiến thức giáo dục đại cương: trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục về Lý luận
của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học tự nhiên; chú trọng vào
Toán học, Vật lý làm nền tảng tiền đề cho việc tiếp thu kiến thức ngành và chuyên ngành
đào tạo; có trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ TOEFL ITP400; có kiến thức lập
trình cơ bản (C, Matlab).
Kiến thức cơ sở ngành: trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở cần thiết và cốt lõi của
ngành về Linh kiện và mạch điện tử, Hệ thống số và máy tính, Lập trình giải bài toán kỹ
thuật, Cơ sở Lý thuyết điều khiển tự động, Lý thuyết tín hiệu hệ thống thông tin, Xử lý
tín hiệu số, Trường điện từ.
Kiến thức chuyên ngành: Trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về kỹ thuật trang
thiết bị y tế nói riêng và y sinh nói chung. Có các kiến thức nền về y học như: giải phẫu,
bệnh học, mô phôi, di truyền học…Từ đó, sinh viên chuyên ngành ĐTYS sẽ tiếp tục
được tiếp cận và trang bị các kiến thức chuyên sâu về thành phần cấu tạo, nguyên lý hoạt
động của các trang thiết bị y tế như: máy siêu âm, điện tim, điện não, máy chụp cắt lớp
CT-scanner, máy chụp cộng hưởng từ hạt nhân, hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa, miễn
dịch...
Các kiến thức về tin học, lập trình, thiết kế mạch điện y sinh, thực hành lắp ráp, sửa
chữa… sẽ định hướng và giúp cho sinh viên có thể độc lập nghiên cứu thiết kế từng
module riêng lẻ tiến tới thiết kế thiết bị y tế hoàn chỉnh.
2. Về Kỹ năng
Người tốt nghiệp chương trình đại học chuyên ngành Điện tử Y sinh có những kỹ năng:
- Khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học, và kỹ thuật vào các vấn đề thuộc
lĩnh vực điện tử y sinh.
- Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề: năng lực tiến hành các thí nghiệm, phân
tích và giải thích dữ liệu trong lĩnh vực điện tử y sinh.
- Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức: khả năng sử dụng các phương pháp, kỹ
năng và công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho thực hành kỹ thuật.

- Năng lực vân dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn: Năng lực ứng dụng các kiến thức
để có thể thiết kế ra một sản phẩm mang tính ứng dụng cao, biết vận hành hay cài...
CHUẨN ĐẦU RA
CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ Y SINH
Chuẩn đầu ra của chuyên ngành Điện ty sinh được thể hiện năm yêu cầu Học
viện Kỹ thuật Quân sự đặt ra cam kết với hội, với người học sẽ trang bị cho
người học trong qtrình đào tạo, đó cũng yêu cầu đối với người học. Năm yêu cầu
được cụ thể hóa bằng: Kiến thức, Knăng, Thái độ, Năng lực, và Ngoại ngữ của người
học sau khi ra trường.
1. Về Kiến thức
Kiến thức giáo dục đại cương: trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục về luận
của Chủ nghĩa Mác Lênin tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học tự nhiên; chú trọng vào
Toán học, Vật lý làm nền tảng tiền đề cho việc tiếp thu kiến thức ngành và chuyên ngành
đào tạo; trình độ ngoại ngtương đương trình độ TOEFL ITP400; kiến thức lập
trình cơ bản (C, Matlab).
Kiến thức sở ngành: trang bị cho sinh viên kiến thức sở cần thiết cốt lõi của
ngành về Linh kiện mạch điện tử, Hthống số y tính, Lập trình giải bài toán k
thuật, sở thuyết điều khiển tự động, thuyết tín hiệu hệ thống thông tin, Xử lý
tín hiệu số, Trường điện từ.
Kiến thức chuyên ngành: Trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về kỹ thuật trang
thiết bị y tế nói riêng y sinh nói chung. các kiến thức nền vy học như: giải phẫu,
bệnh học, phôi, di truyền học…Từ đó, sinh viên chuyên ngành ĐTYS sẽ tiếp tục
được tiếp cận và trang bcác kiến thức chuyên sâu về thành phần cấu tạo, nguyên lý hoạt
động của các trang thiết bị y tế như: máy siêu âm, điện tim, điện não, máy chụp cắt lớp
CT-scanner, y chụp cộng hưởng từ hạt nhân, hệ thống y xét nghiệm sinh hóa, miễn
dịch...
Các kiến thức về tin học, lập trình, thiết kế mạch điện y sinh, thực hành lắp ráp, sửa
chữa… sẽ định hướng giúp cho sinh viên thể độc lập nghiên cứu thiết kế từng
module riêng lẻ tiến tới thiết kế thiết bị y tế hoàn chỉnh.
2. Về Kỹ năng
Người tốt nghiệp chương trình đại học chun ngành Điện tử Y sinh có những kỹ năng:
- Khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học, kthuật vào c vấn đề thuộc
lĩnh vực điện tử y sinh.
- Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề: năng lực tiến hành các thí nghiệm, phân
tích và giải thích dữ liệu trong lĩnh vực điện tử y sinh.
- Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức: khả năng sử dụng các phương pháp, k
năng và công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho thực hành kỹ thuật.
Chuẩn đầu ra chuyên ngành Điện tử y sinh - Trang 2
Chuẩn đầu ra chuyên ngành Điện tử y sinh - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chuẩn đầu ra chuyên ngành Điện tử y sinh 9 10 966