Ktl-icon-tai-lieu

Chuẩn đoán động cơ

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chuẩn đoán động cơ

A - lý thuyÕt chÈn do¸n tr¹ng th¸I kü thuËt ®éng c¬

Sau khi häc song bµi häc nµy, Sinh viªn cã kh¶ n¨ng:
-

Tr×nh bµy kh¸i niÖm, c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ vµ ph¬ng ph¸p chÈn
®o¸n ®éng c¬.

- Tr×nh bµy c¸ch sö dông c¸c lo¹i thiÕt bÞ kiÓm tra chÈn ®o¸n
th«ng thêng trong c«ng t¸c chÈn ®o¸n kü thuËt ®éng c¬.
- Thùc hiÖn an toµn vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp.
1. Các vấn đề chung
1.1. Khái niệm chung về chẩn đoán kỹ thuật động cơ
Động cơ đốt trong là một tổ hợp phức tạp của nhiều cụm và chi tiết máy.
Trong quá trình vận hành, dưới tác dụng của các yếu tố ma sát nh ư t ải tr ọng,
vận tốc trượt, nhiệt độ... gây ra các hư hỏng (mài mòn, tróc rỗ, mỏi, xâm thực,
ăn mòn..) làm thay đổi kích thước chi tiết và biến dạng hình dáng hình h ọc
(cong, vênh, uốn, xoắn) hoặc thay đổi cơ tính của vật liệu. Kết qu ả là các
trạng thái làm việc như khe hở lắp ghép của bạc- trục ngày càng tăng, đ ộ kín
khít nhóm xy lanh-xéc măng-pit tông suy giảm, quy luật nạp thải khí, cung cấp
nhiên liệu bị thay đổi v.v.. Tất cả những điều đó làm x ấu đi tính năng kinh t ế
kỹ thuật của động cơ đến mức không thể tiếp tục làm việc được và ph ải đ ưa
chúng vào sửa chữa.
Các hư hỏng trong động cơ điêden tập trung vào các bô phận và h ệ th ống
gồm: Nhóm pit tông-xy lanh-xéc măng, Cơ cấu trục khuỷu-thanh truy ền, C ơ
cấu phối khí, Hệ thống nhiên liệu; Những hư h ỏng của các h ệ th ống khác
chiểm tỉ lệ không lớn.
Tình trạng chất lượng của động cơ phụ thuộc vào chất lượng của các chi
tiết lắp ghép trên chúng và được đặc trưng bởi các thông số như: kích thước
và khe hở lắp ghép, độ song song, đồng tâm, vuông góc, mức độ kín khít v.v.

-2-

Trong quá trình làm việc, các thông số thể hiện chất lượng bên trong sẽ
phản ánh ra bên ngoài dưới một loạt các biểu hiện gián tiếp như: Công suất,
Thành phần khí thải, Nhiệt độ nước làm mát, Nhiệt độ dầu bôi trơn, Tiếng ồn
và va đập, Hàm lượng mạt kim loại trong dầu bôi trơn, Áp suất cuối kỳ nén,
Áp suất dầu bôi trơn, Độ lọt khí các te, Mức tiêu hao nhiên li ệu và dầu bôi
trơn v.v.
Giữa các thông số bên trong và các biểu hiện ra bên ngoài của chúng có
mối qua hệ chặt chẽ với nhau, ví dụ: Khe hở pít tông - xy lanh - xéc măng
tăng do tình trạng mài mòn, sẽ làm công suất động cơ bị giảm, và độ lọt khí
các te tăng cao; Hoặc khe hở giữa đuôi xu páp và đòn bẩy bị tăng do mòn các
chi tiết này, sẽ làm tiếng gõ đuôi xu páp phát triển mạnh lên.
Như vậy để xác định tình trạng mài mòn, hư hỏng của các chi ti ết bên
trong, chỉ cần đo giá trị của ...
B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O
Chu n đoán đ ng c ơ
Chuẩn đoán động cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuẩn đoán động cơ - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chuẩn đoán động cơ 9 10 146