Ktl-icon-tai-lieu

CHUẨN KIẾN THỨC 10 CTC

Được đăng lên bởi vtihnaho
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỚP 1
Chủ đề
I. Mệnh đề. Tập hợp
1. Mệnh đề
- Mệnh đề.
- Mệnh đề chứa biến.
- Phủ định của một mệnh
đề.
- Mệnh đề kéo theo.
- Mệnh đề đảo.
- Hai mệnh đề tương
đương.
- Điều kiện cần, điều kiện
đủ, điều kiện cần và đủ.

Mức độ cần đạt
Về kiến thức:
- Biết thế nào là một mệnh đề, mệnh đề
phủ định , mệnh đề chứa biến.
- Biết kí hiệu phổ biến () và kí hiệu tồn
tại ().
- Biết được mệnh đề kéo theo, mệnh đề
tương đương.
- Phân biệt được điều kiện cần và điều
kiện đủ, giả thiết và kết luận.
Về kỹ năng:
- Biết lấy ví dụ mệnh đề, phủ định một
mệnh đề, xác định được tính đúng sai
của các mệnh đề trong những trường hợp
đơn giản.
- Nêu được ví dụ mệnh đề kéo theo và
mệnh đề tương đương .
- Biết lập mệnh đề đảo của một mệnh đề
cho trước.

Ghi chú

Ví dụ. Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và
xác định xem mệnh đề phủ định đó đúng hay sai:
- Số 11 là số nguyên tố.
- Số 111 chia hết cho 3.
Ví dụ. Xét hai mệnh đề: P = "  là số vô tỉ" và Q = " 
không là số nguyên".
a Hãy phát biểu mệnh đề P  Q.
b Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề trên.

Ví dụ. Cho hai tam giác ABC và A'B'C'. Xét hai mệnh
đề:
P = "Tam giác ABC và tam giác A’B'C' bằng nhau"
Q = " Tam giác ABC và tam giác A’B'C' có diện tích
bằng nhau".
a Xét tính đúng sai của mệnh đề P  Q.
b Xét tính đúng sai của mệnh đề Q  P.
c Mệnh đề P  Q có đúng không ?
2. Khái niệm tập hợp.
Về kiến thức:
Ví dụ. Xác định các phần tử của tập hợp
- Khái niệm tập hợp.
- Hiểu được khái niệm tập hợp, tập hợp
{xR (x2 - 2x + 1(x - 3 = }.
- Tập hợp bằng nhau.
con, tập hợp bằng nhau.
Ví dụ. Viết lại tập hợp sau theo cách liệt kê phần tử
- Tập con. Tập rỗng.
- Hiểu các phép toán giao của hai tập
{xN x  3; x là bội của 3 hoặc của 5}.
- Hợp, giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, phần bù của Ví dụ. Cho các tập hợp A= [-3; 1]; B = [-2; 2];

Chủ đề

Mức độ cần đạt
hợp.
một tập con.
- Hiệu của hai tập hợp, Về kỹ năng:
phần bù của một tập con.
- Sử dụng đúng các kí hiệu , , , ,
, A\B, CEA.
- Biết cho tập hợp bằng cách liệt kê các
phần tử của tập hợp hoặc chỉ ra tính chất
đặc trưng của các phần tử của tập hợp.
- Vận dụng được các khái niệm tập hợp
con, tập hợp bằng nhau vào giải bài tập.
- Thực hiện được các phép toán lấy giao
của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp,
hiệu của của hai tập hợp, phần bù của
một tập con. Biết dùng biểu đồ Ven để
biểu diễn giao của hai tập hợp, hợp của
hai tập hợp.
3. Các tập hợp số.
Về kiến thức:
- Tập hợp số tự nhiên, số - Hiểu được các kí hiệu N*, N, Z, Q, R
nguyên, số hữu tỉ, số thập và ...
LỚP 1
Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chú
I. Mệnh đề. Tập hợp
1. Mệnh đề
- Mệnh đề.
- Mệnh đề chứa biến.
- Phủ định của một mệnh
đề.
- Mệnh đề kéo theo.
- Mệnh đề đảo.
- Hai mệnh đề tương
đương.
- Điều kiện cần, điều kiện
đủ, điều kiện cần và đủ.
Về kiến thức:
- Biết thế nào một mệnh đề, mệnh đề
phủ định , mệnh đề chứa biến.
- Biết hiệu phổ biến () hiệu tồn
tại ().
- Biết được mệnh đề kéo theo, mệnh đề
tương đương.
- Phân biệt được điều kiện cần điều
kiện đủ, giả thiết và kết luận.
Về kỹ năng:
- Biết lấy dụ mệnh đề, phủ định một
mệnh đề, c định được tính đúng sai
của các mệnh đề trong những trường hợp
đơn giản.
- Nêu được dụ mệnh đề kéo theo
mệnh đề tương đương .
- Biết lập mệnh đề đảo của một mệnh đề
cho trước.
dụ. Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau
xác định xem mệnh đề phủ định đó đúng hay sai:
- Số 11 là số nguyên tố.
- Số 111 chia hết cho 3.
Ví dụ. Xét hai mệnh đề: P = "
là số vô tỉ" và Q = "
không là số nguyên".
a Hãy phát biểu mệnh đề P Q.
b Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề trên.
dụ. Cho hai tam giác ABC A'B'C'.t hai mệnh
đề:
P = "Tam giác ABC và tam giác A’B'C' bằng nhau"
Q = " Tam giác ABC tam giác A’B'C' diện tích
bằng nhau".
a Xét tính đúng sai của mệnh đề P Q.
b Xét tính đúng sai của mệnh đề Q P.
c Mệnh đề P Q có đúng không ?
2. Khái niệm tập hợp.
- Khái niệm tập hợp.
- Tập hợp bằng nhau.
- Tập con. Tập rỗng.
- Hợp, giao của hai tập
Về kiến thức:
- Hiểu được khái niệm tập hợp, tập hợp
con, tập hợp bằng nhau.
- Hiểu các phép toán giao của hai tập
hợp, hợp của hai tập hợp, phần của
Ví dụ. Xác định các phần tử của tập hợp
{xR (x
2
- 2x + 1(x - 3 = }.
Ví dụ. Viết lại tập hợp sau theo cách liệt kê phần tử
{xN x 3; x là bội của 3 hoặc của 5}.
dụ. Cho các tập hợp A= [-3; 1]; B = [-2; 2];
CHUẨN KIẾN THỨC 10 CTC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUẨN KIẾN THỨC 10 CTC - Người đăng: vtihnaho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
CHUẨN KIẾN THỨC 10 CTC 9 10 532