Ktl-icon-tai-lieu

CHUẨN KIẾN THỨC CỦA BÀI : THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG

Được đăng lên bởi phamcuc
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1810 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUẨN KIẾN THỨC CỦA BÀI :
THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ
PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG

Vể kiến thức :
Nhận bết được chức năng thế giới quan ,phương pháp luận của Triết học
Nhận biết được nội dung cơ bản của CNDV và CNDT ; Phương pháp biện
chứng và phương pháp siêu hình
Nêu được chủ nghĩa DVBC và sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan
duy vật và phương pháp luận biện chứng
Về kỹ năng :
Nhận xét đánh giá được một số biểu hiện của quan điểm duy vật hoặc duy
tâm ,phương pháp luận biện chứng hoặc phương pháp luận siêu hình trong
cuộc sống
Về thái độ :
Có ý thức trau dồi thế giới quan và phương pháp luận biện chứng

Trang 1

CHUẨN KIẾN THỨC CỦA BÀI
TỒN TẠI XÃ HỘI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI

Về kiến thức:
Nêu được nội dung khái niệm tồn tại xã họi và ý thức xã hội
Nhận biết được mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã
hội
Nêuđược các hình thái kinh tế -xã hội trong lịch sữ loài người
Về kỹ năng :
Vẽ được sơ đồ phương thức sản xuất
Chỉ ra được một số quan điểm ,phong tục ,tập quán lạc hậu trong cuộc
sống hiện nay
Về thái độ
Coi trọng vai trò quyết định của tồn tại xã hội và tác động tích cực trở lại
của ý thức xã hội

Trang 2

CHUẨN KIẾN THỨC CỦA BÀI
THẾ GIỚI VẬT CHẤT TỒN TẠI KHÁCH QUAN

Về kiến thức :
Nêu được giới tự nhiên tồn tại khách quan
Biết được con người và xã hội loài người là sản phẩm của giới tự nhiên
Con người có thể nhận thức và cải tạo được giới tự nhiên và xã hội
Về kỹ năng :
Biết vận dụng kiến thức để chứng minh các giống loài thực,động vật ,kể
cà con người đếu có nguồn gốc từ tự nhiên
Dẫn chứng được con người có thể nhận thức được ,cải tạo được giới tự
nhiên và đời sống xã hội
Về thái độ :
Tin tưởng khả năng nhận thức và cải tạo thế giới của con ngưởi ,phê phán
các quan điểm duy tâm ,thần bí về nguồn gốc của con người

Trang 3

CHUẨN KIẾN THỨC CỦA BÀI
SỰ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI VẬT CHẤT

Về kiến thức:
Hiểu được khái niệm vận động ,phát triển theo quan điểm của chủ nghĩa
duy vật biện chứng
Biết được vận động là phương thức tồn tại của vật chất ;phát triển là
khuynh hướng chung của quá trình vận động của các sự vật hiện tượng
trong thế giới khách quan
Về kỹ năng :
Phân loại được 5 hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất
So sánh được sự giống nhau và khác nhau giữa vận động và phát triển của
SVHT
Về thái độ :
Xem xét SVHT trong sự vận động và phát triển của chúng ,khắc phục thái
độ cứng nhắc ,thành kiến ,bảo thủ trong cuộc sống

Trang 4

CHUẨN KIẾN THỨC CỦA BÀI
NGUỒN GỐC VẬN ĐỘNG ,PHÁT TRIỂN CỦA SV&HT

Về kiến thức:
Nêu được ...
CHUẨN KIẾN THỨC CỦA BÀI :
THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ
PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG
Vể kiến thức :
Nhận bết được chức năng thế giới quan ,phương pháp luận của Triết học
Nhận biết được nội dung cơ bản của CNDV và CNDT ; Phương pháp biện
chứng và phương pháp siêu hình
Nêu được chủ nghĩa DVBC sự thống nhất hữu giữa thế giới quan
duy vật và phương pháp luận biện chứng
Về kỹ năng :
Nhận xét đánh giá được một số biểu hiện của quan điểm duy vật hoặc duy
tâm ,phương pháp luận biện chứng hoặc phương pháp luận siêu hình trong
cuộc sống
Về thái độ :
Có ý thức trau dồi thế giới quan và phương pháp luận biện chứng
Trang 1
CHUẨN KIẾN THỨC CỦA BÀI : THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUẨN KIẾN THỨC CỦA BÀI : THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG - Người đăng: phamcuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
CHUẨN KIẾN THỨC CỦA BÀI : THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG 9 10 310