Ktl-icon-tai-lieu

Chuẩn kiến thức kĩ năng

Được đăng lên bởi quynhthcsbanho
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1918 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môn Hoá học

I. Mục tiêu
Chương trình môn hoá học trường THCS giúp HS đạt được:
1. Về kiến thức
HS có được hệ thống kiến thức hoá học phổ thông cơ bản, ban đầu, tương đối hiện đại và thiết thực từ đơn giản đến phức tạp, gồm:
- Kiến thức cơ sở hoá học chung;
- Hoá học vô cơ;
- Hoá học hữu cơ.
2. Về kĩ năng
HS có được hệ thống kĩ năng hoá học phổ thông cơ bản ban đầu và thói quen làm việc khoa học gồm :
- Kĩ năng học tập hoá học;
- Kĩ năng thực hành hoá học;
- Kĩ năng vận dụng kiến thức hoá học.
3. Về thái độ
HS có thái độ tích cực như :
- Hứng thú học tập bộ môn hoá học.
- ý thức trách nhiệm với bản thân, với xã hội và cộng đồng; phát hiện và giải quyết vấn đề một cách khách quan, trung thực
trên cơ sở phân tích khoa học.
- ý thức vận dụng những tri thức hoá học đã học vào cuộc sống và vận động người khác cùng thực hiện.

1

2

Kế hoạch dạy học
Số tiết ( 45 phút/ 1 tiết)
8
9

10

11

12

Tuần

2

2

2

2

2

cả năm học

70

70

70

70

70

Toàn cấp

THCS : 140

Lớp

THPT: 210

Lớp 8
2 tiết/ tuần x 35 tuần = 70tiết

Số
TT

1
2
3
4
5
6

Nội dung

Lí thuyết Luyện
tập

Mở đầu
Chất. Nguyên tử. Phân tử
Phản ứng hoá học
Mol và tính toán hoá học
Oxi. Không khí
Hiđro. Nước.
Dung dịch
Ôn tập học kì 1, cuối năm
Kiểm tra
Tổng

1
10
6
8
7
8
6

2
1
1
1
2
1

Thực hành

Ôn tập học Kiểm tra
kì 1, cuối
năm

2
1
0
1
2
1
3

46

8

7

3

6
6

Tổng

1
14
8
9
9
12
8
3
6
70

Lớp 9
2 tiết/ tuần x35 tuần = 70tiết

Số
TT

Nội dung

Lí thuyết

Luyện tập Thực hành

1
2
3

Các loại hợp chất vô cơ
Kim loại
Phi kim. Sơ lược bảng tuần
hoàn
Hiđrocacbon. Nhiên liệu
Dẫn xuất của hiđrocacbon.
Ôn tập đầu năm, học kì 1
cuối năm

13
7
9

2
1
1

2
1
1

17
9
11

8
10

1
1

1
2

10
13
4

4
5

Kiểm tra
Tổng

Ôn
tập Kiểm tra
đầu năm,
học kì 1
cuối năm

4

47

6

7

4

6
6

Tổng

6
70

II. Nội dung hoá học ở từng lớp
Lớp 8
2 tiết/ tuần  35 tuần = 70 tiết
Kiến thức cơ sở 1. Chất - Nguyên tử- Phân tử
hoá học
1.1. Chất.
chung
1.2. Nguyên tử. Nguyên tố hoá học. Kí hiệu hoá
học.
1.3. Đơn chất, hợp chất. Phân tử.
1.4. Công thức hoá học.
1.5. Hoá trị.
2. Phản ứng hoá học
2.1. Sự biến đổi chất.
2.2. Phản ứng hoá học.
2.3. Định luật bảo toàn khối lượng.
2.4. Phương trình hoá học.

Lớp 9
2 tiết/ tuần  35 tuần = 70 tiết
1. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá
học

3. Mol và tính toán hóa học
3.1. Mol. Chuyển đổi giữa khối lượng,
thể tích và lượng chất.
3.2.Tỉ khối chất khí.
3.3. Tính theo công thức hoá học.
3.4. Tính theo phương trình hoá học.
4. Dung dịch
4.1. Dung dịch.
4.2. Độ tan của một chất t...
Môn Hoá hc
I. Mục tiêu
Chương trình môn hoá học trưng THCS giúp HS đạt đưc:
1. Vkiến thc
HS có đưc hthng kiến thc hoá hc phổ thông cơ bn, ban đu, tương đi hin đi và thiết thc t đơn gin đến phc tp, gm:
- Kiến thc cơ s h hc chung;
- H hc vô cơ;
- H hc hữu cơ.
2. Vkĩ năng
HS có đưc hthng kĩ năng h hc phổ thông cơ bn ban đầu và thói quen làm vic khoa hc gm :
- năng hc tp hoá học;
- Kĩ năng thực hành hoá hc;
- Kĩ năng vn dng kiến thc hoá hc.
3. Về thái đ
HS có thái độ tích cực như :
- Hng thú học tp b môn hoá học.
- ý thc trách nhim với bản thân, vi xã hi và cộng đng; phát hin và gii quyết vn đề một cách khách quan, trung thực
trên cơ s phân tích khoa hc.
- ý thc vn dng nhng tri thc hoá hc đã hc vào cuc sống và vn đng người khác cùng thc hin.
1
Chuẩn kiến thức kĩ năng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuẩn kiến thức kĩ năng - Người đăng: quynhthcsbanho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Chuẩn kiến thức kĩ năng 9 10 270