Ktl-icon-tai-lieu

CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN LỊCH SỬ BẬC THCS

Được đăng lên bởi Min Xinh Min Ngốc
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 12321 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Lịch sử bậc THCS (dành cho ôn thi HS Giỏi)

CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN LỊCH SỬ BẬC THCS
LỚP 6
Mở đầu: SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ
1. Lịch sử là gì?
Xã hội loài người có lịch sử hình thành và phát triển. Vậy Lịch sử là gì?
- Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ.
- Lịch sử còn là một khoa học, có nhiệm vụ tìm hiểu và khôi phục lại quá khứ của con người và xã hội
loài người.
2. Mục đích học tập Lịch sử là gì?
- Trước hết, học lịch sử để biết được gốc tích, cội nguồn của tổ tiên, quê hương, đất nước, dân tộc mình.
- Từ hiểu biết ấy, chúng ta phải trân trọng và tự hào trước cuộc sống đấu tranh và lao động sáng
tạo của dân tộc mình và của cả loài người trong quá khứ xây dựng nên xã hội văn minh như ngày nay.
- Để hiểu được những gì chúng ta đang thừa hưởng của ông cha trong quá khứ và biết mình phải làm gì
cho tương lai.

KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THỦY VÀ CỔ ĐẠI
Chủ đề 1. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY
1. Con người đã xuất hiện trên Trái đất như thế nào?
- Cách ngày nay khoảng 5 - 6 triệu năm, trên trái đất đã xuất hiện loài Vượn cổ có dáng hình người.
- Khoảng 3 - 4 triệu năm về trước, loài Vượn cổ đã tiến hóa và xuất hiện Người tối cổ. Người tối
cổ đã thoát khỏi thế giới động vật, con người hoàn toàn đi bằng hai chân, đôi tay đã trở nên khéo léo, có
thể cầm nắm và biết sử dụng những hòn đá, cành cây...làm công cụ. Đặc biệt, Người tối cổ đã biết chế
tạo ra những công cụ thô sơ (bằng đá) và phát minh ra lửa.
- Khoảng 4 vạn năm về trước, Người tối cổ tiến hóa dần trong quá trình lao động trở thành Người tinh
khôn. Người tinh khôn có cấu tạo cơ thể như con người ngày nay với thể tích sọ não lớn, tư duy phát triển.
Như vậy là lao động có vai trò sáng tạo ra con người và xã hội loài người. Thông qua các di cốt
được tìm thấy ở khắp các châu lục: Đông Phi, Đông Nam Á, Trung Quốc, châu Âu,...Các nhà khảo cổ
học đã tái hiện được lịch sử sự xuất hiện và tiến hóa của con người và xã hội loài người trên trái đất.
2. Giữa Người tối cổ và Người tinh khôn có sự khác nhau như thế nào?
- Ở Người tối cổ: trán thấp và bợt ra phía sau, u mày nổi cao; cả cơ thể còn phủ một lớp lông
ngắn; dáng đi còn hơi còng, lao về phía trước; thể tích sọ não từ 850 cm3 đến 1.100 cm3.
- Ở Người tinh khôn: mặt phẳng, trán cao, không còn lớp lông trên người; dáng đi thẳng, bàn tay
nhỏ, khéo léo; thể tích sọ não lớn hơn: 1.450 cm3.
3. Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã?
- Khoảng 4.000 năm TCN, con người phát hiện ra kim loại (đồng và quặng sắt) cùng với thuật
luyện kim đã ...
Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Lịch sử bậc THCS (dành cho ôn thi HS Giỏi)
CHUN KIN THC, KĨ NĂNG MÔN LCH SBẬC THCS
LP 6
M đầu: SƠ LƯC V N LỊCH SỬ
1. Lịch slà gì?
Xã hội loài ngưi lịch shình tnh và pt trin. Vậy Lch s là gì?
- Lch s nhng gì đã din ra trong q kh.
- Lch s còn là mt khoa hc, có nhim v tìm hiu và khôi phc li quá kh ca con ngưi và xã hi
loài ngưi.
2. Mc đích học tp Lịch s là gì?
- Trưc hết, hc lch s đ biết đưc gc tích, ci ngun ca t tiên, quê hương, đt nưc, dân tc mình.
- Từ hiu biết y, chúng ta phi trân trọng và thào trước cuc sống đu tranh và lao đng sáng
to ca dân tc nh và của cloài người trong q khxây dng nên xã hi n minh như ngày nay.
- Đ hiu đưc nhng gì chúng ta đang tha hưng ca ông cha trong quá kh và biết mình phi làm gì
cho tương lai.
KHÁI QUÁT LỊCH STHẾ GII NGUN THY VÀ C ĐI
Ch đề 1. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY
1. Con ngưi đã xut hin tn Ti đất n thế nào?
- Cách ngày nay khong 5 - 6 triu năm, trên trái đt đã xut hin loài Vưn c có dáng hình ngưi.
- Khong 3 - 4 triu năm v trưc, loài Vưn c đã tiến hóa và xuất hiện Ngưi tối c. Người tối
c đã thoát khỏi thế giới đng vật, con người hoàn tn đi bằng hai chân, đôi tay đã trở nên khéo léo, có
th cầm nm và biết sử dng nhng hòn đá, cành cây...m công cụ. Đặc biệt, Người ti c đã biết chế
to ra nhng công ct sơ (bng đá) phát minh ra la.
- Khong 4 vn năm v trưc, Ngưi ti c tiến hóa dn trong quá trình lao đng tr thành Ngưi tinh
khôn. Ngưi tinh khôn có cu to cơ th như con ngưi ngày nay vi th tích s não ln, tư duy phát trin.
Như vy là lao đng có vai trò sáng to ra con người và xã hi loài người. Thông qua các di ct
đưc tìm thấy khp các châu lc: Đông Phi, Đông Nam Á, Trung Quc, châu Âu,...Các nhà khảo c
hc đã tái hiện được lch s s xut hin và tiến hóa ca con người và xã hi loài ngưi trên trái đất.
2. Giữa Ngưi ti c Người tinh khôn có s kc nhau như thế nào?
- Ngưi ti c: trán thp và bợt ra phía sau, u mày nổi cao; cả cơ thcòn phủ một lp lông
ngn; dáng đi còn hơi còng, lao v phía tc; th tích s não t850 cm
3
đến 1.100 cm
3
.
- Người tinh khôn: mặt phẳng, trán cao, không còn lp lông trên ngưi; dáng đi thng, bàn tay
nh, ko léo; th tích s o lớn hơn: 1.450 cm
3
.
3. Vì sao xã hi nguyên thy tan rã?
- Khong 4.000 năm TCN, con người phát hin ra kim loi (đng và qung sắt) cùng vi thut
luyn kim đã giúp chế tạo ra các công clao đng.
- Nhờ công cụ bng kim loi, con người có thể khai phá đt hoang, tăng din tích và năng suất
trng trt...sản phẩm m ra nhiu, xut hiện của cải dư tha..
- Mt số người chiếm hu ca cải dư thừa, trở n giàu có... xã hi phân hóa tnh k giàu, người
nghèo. hội nguyên thy dn dần tan rã.
Ch đề 2. XÃ HI CĐI
1. Các quc gia c đi đã xut hiện và phát trin như thế o?
Ni dung phương Đông pơng y
Thi gian Cui thn niên kIV đu thiên niên kIII
TCN.
Đu thiên niên kỉ I TCN.
Ai Cập, khu vc ng Hà, n Đ, và Trên các bán đo Ban Căng I-ta-li-a,
Trần Quốc Hùng - THCS Báo Đáp quochungyb1@gmail.com (01689.10.1963)
1
CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN LỊCH SỬ BẬC THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN LỊCH SỬ BẬC THCS - Người đăng: Min Xinh Min Ngốc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN LỊCH SỬ BẬC THCS 9 10 238