Ktl-icon-tai-lieu

Chứng minh bất đẳng thức

Được đăng lên bởi ngoquyen1237
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 131 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUẦN 2
1. Chứng minh m,n,p,q ta đều có
Giải:

m 2 + n 2 + p 2 + q 2 +1 m(n+p+q+1)

 m2
 m2
 m2
 m2

2
2
2







 mn  n   
 mp  p   
 mq  q   
 m  1 0
 4
  4
  4
  4

2

2

2

2

m
 m
 m
 m 
   n     p     q     1 0 (luôn đúng)
2
 2
 2
 2

m
 2
m
 
2
Dấu bằng xảy ra khi  m
 
 2
m
 2 

m

n2

m
p 0
m 2

p
 
2  
 n  p q 1

m
q 0
q


 m 22
1 0

n 0

2. Cho a, b, c, d,e là các số thực chứng minh rằng
b2
a) a 2 
b) a 2  b 2  1 ab  a  b
ab
4
Giải:
a) a 2 

b2
ab
4

 4a 2  b 2 4ab  4a 2  4a  b 2 0
  2a  b  0
2

Vậy a 2 
b)

(bất đẳng thức này luôn đúng)

b2
ab
4

(dấu bằng xảy ra khi 2a=b)

a 2  b 2  1 ab  a  b

 2( a 2  b 2  1   2(ab  a  b)
 a 2  2ab  b 2  a 2  2a  1  b 2  2b  1 0
 (a  b) 2  (a  1) 2  (b  1) 2 0

Bất đẳng thức cuối đúng.

Vậy a 2  b 2  1 ab  a  b
Dấu bằng xảy ra khi a=b=1
Bài Tập về nhà
1. Chứng minh rằng: a 2  b 2  c 2  d 2  e 2 a  b  c  d  e 





 



2. Chứng minh rằng: a 10  b10 a 2  b 2  a 8  b 8 a 4  b 4



...
TUẦN 2
1. Chứng minh m,n,p,q ta đều có m
2
+ n
2
+ p
2
+ q
2
+1 m(n+p+q+1)
Giải:
01
4444
2
2
2
2
2
2
2
m
m
qmq
m
pmp
m
nmn
m
01
2222
2222
m
q
m
p
m
n
m
(luôn đúng)
Dấu bằng xảy ra khi
01
2
0
2
0
2
0
2
m
q
m
p
m
n
m
2
2
2
2
m
m
q
m
p
m
n
1
2
qpn
m
2. Cho a, b, c, d,e là các số thực chứng minh rằng
a)
ab
b
a
4
2
2
b)
Giải:
a)
ab
b
a
4
2
2
abba 44
22
044
22
baa
02
2
ba
(bất đẳng thức này luôn đúng)
Vậy
ab
b
a
4
2
2
(dấu bằng xảy ra khi 2a=b)
b)
)(21(2
22
baabba
012122
2222
bbaababa
0)1()1()(
222
baba
Bất đẳng thức cuối đúng.
Vậy
Dấu bằng xảy ra khi a=b=1
Bài Tập về nhà
1. Chứng minh rằng:
edcbaedcba
22222
2. Chứng minh rằng:
 
4488221010
babababa
Chứng minh bất đẳng thức - Người đăng: ngoquyen1237
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Chứng minh bất đẳng thức 9 10 243