Ktl-icon-tai-lieu

Chuỗi lũy thừa hình thức và hàm sinh

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1921 lần   |   Lượt tải: 0 lần
➜➵✐ ❍ä❝ ❚❤➳✐ ◆❣✉②➟♥
❚r➢ê♥❣ ➜➵✐ ❍ä❝ ❑❤♦❛ ❍ä❝

❍♦➭♥❣ ❱➝♥ ◗✉ý

❈❤✉ç✐ ❧✉ü t❤õ❛ ❤×♥❤ t❤ø❝ ✈➭ ❤➭♠ s✐♥❤

❈❤✉②➟♥ ♥❣➭♥❤ ✿ P❤➢➡♥❣ P❤➳♣ ❚♦➳♥ ❙➡ ❈✃♣
▼➲ sè✿ ✻✵✳✹✻✳✹✵

▲✉❐♥ ❱➝♥ ❚❤➵❝ ❙Ü ❚♦➳♥ ❍ä❝

◆❣➢ê✐ ❤➢í♥❣ ❞➱♥ ❦❤♦❛ ❤ä❝✿ P●❙✳❚❙✳ ➜➭♠ ❱➝♥ ◆❤Ø

❚❤➳✐ ◆❣✉②➟♥ ✲ ✷✵✶✶

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên❈➠♥❣ tr×♥❤ ➤➢î❝ ❤♦➭♥ t❤➭♥❤ t➵✐
❚r➢ê♥❣ ➜➵✐ ❍ä❝ ❑❤♦❛ ❍ä❝ ✲ ➜➵✐ ❍ä❝ ❚❤➳✐ ◆❣✉②➟♥

P❤➯♥ ❜✐Ö♥ ✶✿ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳
✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳

P❤➯♥ ❜✐Ö♥ ✷✿ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳
✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳

▲✉❐♥ ✈➝♥ sÏ ➤➢î❝ ❜➯♦ ✈Ö tr➢í❝ ❤é✐ ➤å♥❣ ❝❤✃♠ ❧✉❐♥ ✈➝♥ ❤ä♣ t➵✐✿
❚r➢ê♥❣ ➜➵✐ ❍ä❝ ❑❤♦❛ ❍ä❝ ✲ ➜➵✐ ❍ä❝ ❚❤➳✐ ◆❣✉②➟♥

◆❣➭②✳✳✳✳ t❤➳♥❣✳✳✳✳ ♥➝♠ ✷✵✶✶

❈ã t❤Ó t×♠ ❤✐Ó✉ t➵✐
❚❤➢ ❱✐Ö♥ ➜➵✐ ❍ä❝ ❚❤➳✐ ◆❣✉②➟♥

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên▼ô❝ ❧ô❝
✶

❑✐Õ♥ t❤ø❝ ❝❤✉➮♥ ❜Þ

✹

✶✳✶ ❑❤➳✐ ♥✐Ö♠ ✈➭♥❤ ✈➭ ➤å♥❣ ❝✃✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✹

✶✳✶✳✶ ❱➭♥❤

✷

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✹

✶✳✶✳✷ ➛í❝ ❝ñ❛ ❦❤➠♥❣✳ ▼✐Ò♥ ♥❣✉②➟♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✹

✶✳✶✳✸ ➜å♥❣ ❝✃✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✺

✶✳✶✳✹ ❚r➢ê♥❣

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✺

✶✳✷ ❱➭♥❤ ➤❛ t❤ø❝ ✈➭ ♥❣❤✐Ö♠ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✺

❱➭♥❤ ❝➳❝ ❝❤✉ç✐ ❧ò② t❤õ❛ ❤×♥❤ t❤ø❝

✷✳✶ ❱➭♥❤ ❝➳❝ ❝❤✉ç✐ ❧ò② t❤õ❛ ❤×♥❤ t❤ø❝

✶✶

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶

✷✳✷ ❉➲② ❤✐Ö✉ ❝ñ❛ ♠ét ❞➲② ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✼
✷✳✸ ❍➭♠ s✐♥❤ t❤➢ê♥❣ ✈➭ ❞➲② ❋✐❜♦♥❛❝❝✐✱ ❞➲② ❈❛t❛❧❛♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✵
✷✳✹ ❍➭♠ s✐♥❤ ♠ò ✈➭ ❞➲② sè ❙t✐r❧✐♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✹
✷✳✺ ❍➭♠ s✐♥❤ ❝ñ❛ ❞➲② ❝➳❝ ➤❛ t❤ø❝ ❇❡r♥♦✉❧❧✐
✷✳✻ ❍➭♠ s✐♥❤ ❉✐r✐❝❤❧❡t ✈➭ ❤➭♠ ❩❡t❛✲❘✐❡♠❛♥♥

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✼
✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✹

✷✳✼ ❚Ý❝❤ ✈➠ ❤➵♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✼
✷✳✽ ➜å♥❣ ♥❤✃t t❤ø❝ ◆❡✇t♦♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✶
✷✳✾ ❉➲② tr✉② ❤å✐ ✈í✐ ❤➭♠ s✐♥❤ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✽

✶
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên▼ë ➤➬✉
❚r♦♥❣ t♦➳♥ ❤ä❝ ✈✐Ö❝ sö ❞ô♥❣ ❝➳❝ ❦✐Õ♥ t❤ø❝ t♦➳♥ ❝❛♦ ❝✃♣ ➤Ó ❣✐➯✐ q✉②Õt ❝➳❝ ❜➭✐
t♦➳♥ ë ♣❤æ t❤➠♥❣ ❧➭ ➤✐Ò✉ r✃t q✉❛♥ trä♥❣✳ ◆ã ❦❤➠♥❣ ❝❤Ø ❣✐ó♣ ♥❣➢ê✐ ❧➭♠ t♦➳♥
❝ã ♥❤✐Ò✉ ♣❤...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Chuỗi lũy thừa hình thức và hàm sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuỗi lũy thừa hình thức và hàm sinh - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Chuỗi lũy thừa hình thức và hàm sinh 9 10 899