Ktl-icon-tai-lieu

Chuỗi lũy thừa – Miền hội tụ

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 16670 lần   |   Lượt tải: 52 lần
§2. Chuỗi lũy thừa – Miền hội tụ
Chuỗi lũy thừa là chuỗi có dạng
¥
¥
n
n
å an ( x - x0 ) hay å an x
n=0
n=0

a0, a1, a2, .. là hằng số

Số hạng tổng quát un(x)=an(x-x0)n (1) hoặc un(x)=anxn
(2) phụ thuộc vào n và biến x, là 1 hàm lũy thừa theo
x hoặc (x-x0).
Ta có thể đặt X=x-x0 và đưa dạng (1) về thành dạng
(2) nên ta chỉ viết các kết quả sau đây với số hạng
tổng quát dạng (2)

§2. Chuỗi lũy thừa – Miền hội tụ
¥
n
Miền HT của chuỗi lũy thừa å an x là tập D nếu
n=1
¥
n
å an x0 HT
" x = x0 Î D chuỗi số
n=1

Ví dụ: Chuỗi

¥
n
å x
n=0

Là chuỗi cấp số nhân nên HT khi và chỉ khi |x|<1
Suy ra MHT của chuỗi là (-1,1)

§2. Chuỗi lũy thừa – Miền hội tụ
¥
1
Ví dụ: Tìm MHT của chuỗi å
2n
n=11 + x

un ( x ) =

1
2n

xác định với mọi x

1+ x
Khi |x|<1: Cho n ® ¥ ta được x 2n ® 0
Þ lim un = 1 chuỗi PK theo đkcssht
n®¥

1
Khi |x|=1: x = 1, " n Þ un = , " n Chuỗi PK
2
n
æ1 ö
1
1
un =
:
=ç 2÷
÷
Khi |x|>1: Cho n ® ¥
ç
2n
2 n
÷
ç| x | ø
1+ x
(x )
è
Chuỗi HT vì |x|>1
Vậy MHT là (-∞,-1)U(1,+ ∞)
2n

§2. Chuỗi lũy thừa – Bán kính HT, Miền HT
¥

Tổng quát: giả sử chuỗi lũy thừa å an x

n

n=1

¥

å an x0

tức là chuỗi số

n

n=1

HT tại x=x0,

HT. Theo đkccsht ta được

an x0 n = 0 Þ $M > 0 : an x n 0 < M, " n
lim

n ®¥

Biến đổi số hạng tổng quát của chuỗi:
n

æ ö
n
n çx ÷
an x = an x 0 ç ÷ = an x n 0
çx0 ø
è ÷

n

n

æ ö
æ ö
x÷
ç ÷ < M ç x ÷ = vn, " n
ç ÷
ç ÷
çx0 ø
ç ÷
è
èx0 ø

¥

å
Nếu |x|<|x0| thì chuỗi n=1v n HT

Suy ra chuỗi ban đầu HTTĐ theo t/c so sánh.
Vậy ta chứng minh xong định lý Abel sau đây.

§2. Chuỗi lũy thừa – Bán kính HT, Miền HT
Định lý Abel :
¥

Nếu chuỗi lũy thừa å an x HT tại x0 ¹ 0 thì nó HTTĐ tại
n

n=1

mọi điểm x Î (- | x0 |,| x0 |)
¥

å
Hệ quả: Nếu chuỗi n=1 an x PK tại x1 thì nó PK với mọi x
thỏa |x|>|x1|
n

Bán kính hội tụ (BKHT):
¥

Số R>0 sao cho chuỗi å an x n HT với mọi x: |x|<R và
n=1

PK với mọi x: |x|>R được gọi là BKHT của chuỗi

§2. Chuỗi lũy thừa – Bán kính HT, Miền HT
Cách tìm BKHT của chuỗi lũy thừa
é n|a |
lim
n
ꮥ
n
1
r = ê | a | Thì BKHT là R = r
Đặt:
ê
lim n+ 1
ꮥ
n
ê | an |
ë
Cách tìm MHT của chuỗi lũy thừa
Sau khi tìm xong BKHT, ta chỉ còn xét sự HT của
chuỗi tại 2 điểm x=R và x=-R nữa là có kết luận

§2. Chuỗi lũy thừa – Bán kính HT, Miền HT
Ví dụ: Tìm BKHT, MHT của các chuỗi sau
¥
¥
xn
1. å ( nx )n
2. å n 2
n=1
n=1 2 .n
1. Với chuỗi lũy thừa này, ta đang có an=nn:
r = lim n | an | = lim n = + ¥ Þ R = 0
n®¥

n®¥

BKHT R=0 tức là MHT chỉ gồm 1 điểm duy nhất {0}
1
1
1
n | a | = lim n
= Þ R =2
2. an = n 2 Þ lim
n
n 2
2
n ®¥
n ®...
§2. Chuỗi lũy thừa – Miền hội tụ
Chuỗi lũy thừa là chuỗi có dạng
Số hạng tổng quát u
n
(x)=a
n
(x-x
0
)
n
(1) hoặc u
n
(x)=a
n
x
n
(2)
phụ thuộc vào n và biến x, là 1 hàm lũy thừa theo
x hoặc (x-x
0
).
0
0 0
( ) hay
n n
n n
n n
a x x a x
¥ ¥
å å
= =
-
a
0
, a
1
, a
2
, .. là hằng số
Ta có thể đặt X=x-x
0
và đưa dạng (1) về thành dạng
(2) nên ta chỉ viết các kết quả sau đây với số hạng
tổng quát dạng (2)
Chuỗi lũy thừa – Miền hội tụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuỗi lũy thừa – Miền hội tụ - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Chuỗi lũy thừa – Miền hội tụ 9 10 262