Ktl-icon-tai-lieu

Chuỗi lũy thừa

Được đăng lên bởi Tuấn Nguyễn
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1814 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUỖI LŨY THỪA

ĐỊNH NGHĨA
Chuỗi lũy thừa là chuỗi hàm số có dạng:


 an ( x  x0 )

n 1

n

, an  R là giá trị cho trước

Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa là tập hợp:



n
D   x  R :  an ( x  x0 ) hoäi tuï
n 1




n
a
X
Nếu đặt X = x – x0, chuỗi trở thành  n ,
n 1

nên không mất tính tổng quát ta chỉ xét chuỗi
này.

Định lý Abel
Neáu



n
a
x
 n hoäi tuï taïi x0  0 thì hoäi tuï

n 1

tuyeät ñoái trong   x0 , x0 
Hệ quả:
Neáu



n
a
x
 n phaân kyø taïi x0 thì phaân kyø

n 1

taïi moïi x    x0 , x0 

Chứng minh định lý



n
n
a
x
hoä
i
tuï
taï
i
x

0
thì
lim
a
x
 n
0
n 0 0

Neáu

n 

n 1

 M  0 :
n

an x 

n
an x0

n
an x0 

 M , n

x

x
 0

n

x
M
x0

n

x
x    x0 , x0  :
1
x0






n 0

x
x0

n

hoäi tuï 





n 0

an x n hoäi tuï

Bán kính hội tụ
Soá R >0 sao cho



n
a
x
 n hoäi tuï trong  R , R 

n 1

vaø phaân kyø beân ngoaøi  R , R  goïi laø baùn kính
hoäi tuï cuûa chuoãi.

 R , R  goïi laø khoaûng hoäi tuï cuûa chuoãi.
Vậy nếu đã biết BKHT thì miền hội tụ của
chuỗi chỉ cần xét thêm tại R

Trường hợp chuỗi tổng quát


 an ( x  x0 )

n 1


Soá R >0 sao cho

 an ( x  x0 )

n

n

hoäi tuï trong

n 1

 x0  R , x0  R  vaø phaân kyø beân ngoaøi  x0  R , x0  R 
goïi laø baùn kính hoäi tuï cuûa chuoãi.
Khoảng hội tụ:

( x0  R , x0  R )

Cách tìm bán kính hội tụ
Tính:   lim

n 

n

an

hoặc

an 1
  lim
n  an

 0,   
 1
 R   , 0     (BKHT)
 
 ,   0



 R  0 : MHT = 0  hoaëc x0  cho chuoãi TQ 
 R   : MHT =  ,  

Lưu ý
1.Có thể tính bán kính hội tụ như sau:
R  lim

n  n

1
an

an
hay R  lim
x  an 1

2. Trường hợp R = 0 hay R = , không
được gọi là bán kính hội tụ nhưng có
thể gọi tạm cho dễ sử dụng.

Ví dụ


n

(1) n
1 / Tìm mieàn hoäi tuï 
x
n 1 n
R  lim

n  n

(1)
an 
n

n

1
n
 lim n  1  Khoảng ht: (1,1)
an n 


(1)n
x  1 : chuoãi trôû thaønh 
, ht theo tc L.
n 1 n
1
x  1: chuoãi trôû thaønh  , phaân kyø
n 1 n
Vaäy mieàn hoäi tuï laø: D   1,1



2

(n !) n
2 / Tìm baùn kính hoäi tuï: 
x
n 1 (2n )!
2

(n !)
an 
(2n )!
an
R  lim
n  an 1

 lim

n 

(n !) 2
(2n )!

 (n  1)!

2

(2n  2)!

(2n  1)(2n  2)
 lim
4
2
n 
(n  1)



( x  1)
3 / Tìm mieàn hoäi tuï  2 n
n 1 n 2
R  lim

n  n

n

1
an  2 n
n 2

1
n 2 n
 lim n 2  2
an n 

 Khoảng ht: (1  2,1  2)  (1,3)




n

n

(2)
( 1)
x  1:  2 n   2 , ht theo tc L.
n 1 n 2
n 1 n


2

n...
CHUỖI LŨY THỪA
Chuỗi lũy thừa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuỗi lũy thừa - Người đăng: Tuấn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Chuỗi lũy thừa 9 10 655