Ktl-icon-tai-lieu

CHUỖI SỐ

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 9659 lần   |   Lượt tải: 19 lần
CHƯƠNG IV: CHUỖI
§1. CHUỖI SỐ
1. CHUỖI SỐ DƯƠNG
2. CHUỖI ĐAN DẤU
3. CHUỖI CÓ DẤU BẤT KỲ
§2. CHUỖI LŨY THỪA
1. CHUỖI LŨY THỪA
2. CHUỖI TAYLOR - MACLAURINT

§1. Chuỗi số - Tổng quan về chuỗi số
Định nghĩa: Cho dãy số {un}. Ta gọi tổng tất cả các
¥

å
số hạng của dãy (TỔNG VÔ HẠN) n=1un

là chuỗi số

Ta gọi: 1. un là số hạng tổng quát của chuỗi
2. Tổng riêng thứ n của chuỗi là tổng n – số
hạng đầu tiên : Sn=u1+u2+…+un
3. Tổng của chuỗi là giới hạn hữu hạn (nếu có)
S = lim Sn < ¥
n ®¥

Khi đó, ta nói chuỗi hội tụ. Ngược lại, tức là hoặc
không tồn tại giới hạn hoặc giới hạn ra vô tận thì ta
nói chuỗi phân kỳ
¥
Vậy khi chuỗi hội tụ, chuỗi có tổng å un = lim Sn = S
n =1

n ®¥

§1. Chuỗi số - Tổng quan về chuỗi số
Ví dụ: Tìm số hạng tổng quát của các chuỗi:
1 3 7 15
2n - 1
+ + +
+ ... Þ un = n
2 4 8 16
2
2 22
23
24
2n
+
+
+
+ ... Þ un =
1 1.2 1.2.3 1.2.3.4
n!
Ví dụ: Tính số hạng un của các chuỗi
¥ n+ 2
Tính u5? Þ u5 = 5 + 2 = 7
å
n =1 4n - 1
4.5 - 1 19
(2n - 1)!!
Tính u6
å
n =1 ( n + 1)!
(2.6 - 1)!! 11!! 1.3.5.7.9.11 99
Þ u6 =
=
=
=
(6 + 1)!
7! 1.2.3.4.5.6.7 48
¥

§1. Chuỗi số - Tổng quan về chuỗi số
Ví dụ: Tính tổng của chuỗi cấp số nhân

¥

n
å q

n =0

Ta bắt đầu từ việc tính tổng riêng thứ n của chuỗi
ì n, q = 1
ï
ï
2
n
Sn = 1+ q + q + ... + q = ï 1- q n
í
ï
ï 1- q , q ¹ 1
ï
î
Rõ ràng khi q=1, Sn=n thì chuỗi là phân kỳ
1
n
Khi |q|<1: q →0 khi n→∞ nên S = lim Sn =
n ®¥
1- q
Tức là chuỗi hội tụ và có tổng là S
Khi |q|>1: Dãy {Sn} không có giới hạn → chuỗi phân kỳ
¥

Vậy chuỗi cấp số nhân å q n hội tụ khi và chỉ khi |q|<1
n =0

§1. Chuỗi số - Tổng quan về chuỗi số
¥ æ
1
1ö
Ví dụ: Tính tổng của chuỗi
å ç n - n÷
÷
ç3
÷
5 ø
n =0 è
Áp dụng kết quả ví dụ trên, ta có
¥
¥
1
1n
1
3
=
å n=å ( ) =
2
n =0 3
n =0 3
1- 1
3
¥
¥
1
1n
- 1
5
=å - n=å -( ) =
5
4
n =0 5
n =0
1- 1
5
¥ æ
1
1ö 3 5 1
=
Vậy: å ç n - n ÷ - =
÷
ç3
÷ 2 4 4
5 ø
n =0 è

§1. Chuỗi số - Tổng quan về chuỗi số

1
Ví dụ: Tính tổng riêng và tổng (nếu có) của å
2
n =1 4n - 1
Tổng riêng: Sn = u1 + u2 + ... + un
1
1 1
1
un = 2
= (
)
Ta có:
4n - 1 2 2n - 1 2n + 1
æ 1ö æ 1ö æ 1ö
æ 1
ö
1
1
1
1 ÷
2Sn = ç - ÷ ç - ÷ ç - ÷ ... + ç
+
+
÷ ç
ç1 3÷ ç3 5 ø+ è 7 ÷
ç2n - 1- 2n + 1÷
÷ è
÷ 5
÷
÷
è
ø
ø
è
ø
1
2Sn = 12n + 1
¥

Tổng của chuỗi:

1
1
S=å
= lim Sn =
2
n ®¥
2
n =1 4n - 1
¥

§1. Chuỗi số - Tổng quan về chuỗi số
1
Ví dụ: Khảo sát sự hội tụ của chuỗi å ln(1+ )
n
n =1
¥

Tổng riêng:
n
1
Sn = å ln(1+ ) = å ( ln(1+ k ) - ln k )
k
k =1
k =1
Sn = (ln 2 - ln1) + (ln3 - ln 2) + ... + (ln( n + 1) - ln n )
n

Sn = ln(n + 1)
Ta có...
CHƯƠNG IV: CHUỖI
§1. CHUỖI SỐ
1.CHUỖI SỐ DƯƠNG
2.CHUỖI ĐAN DẤU
3.CHUỖI CÓ DẤU BẤT KỲ
§2. CHUỖI LŨY THỪA
1.CHUỖI LŨY THỪA
2.CHUỖI TAYLOR - MACLAURINT
CHUỖI SỐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUỖI SỐ - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
CHUỖI SỐ 9 10 771