Ktl-icon-tai-lieu

Chương 10: Cơ Cấu Bánh Răng

Được đăng lên bởi quynjto
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 10: Cơ Cấu Bánh Răng
I. Giới thiệu
1. Khái niệm:
Cơ cấu bánh răng “cổ lỗ sĩ” bao gồm hai bánh
mà trên vành của chúng là các “khối u”. Các
“khối u” gài vào nhau và đẩy nhau làm truyền
chuyển động từ bánh này sang bánh kia. Tỉ số
truyền trung bình là hằng số, nhưng tỉ số truyền
tức thời không phải hằng số.

TS. Phạm Huy Hoàng

1

Các “khối u” của cơ cấu bánh răng
mà ta khảo sát có hình dạng đặc biết
cho phép tỉ số truyền là hằng số.

2. Phân lọai:
a. Cơ cấu phẳng

baùnh raêng truï raêng
thaúng

TS. Phạm Huy Hoàng

aên khôùp trong

2

a. Cơ cấu phẳng (tt)

b. Cơ cấu không gian

baùnh raêng coân xoaén

TS. Phạm Huy Hoàng

3

b. Cơ cấu không gian (tt)

truïc vit-baùnh
vit

3. Công dụng: Truyền chuyển động quay giữa hai trục
song song (cơ cấu bánh răng phẳng), cắt nhau (cơ
cấu bánh răng côn) hay chéo nhau (cơ cấu bánh răng
trụ chéo và cơ cấu trục vít – bánh vít.

TS. Phạm Huy Hoàng

4

TS. Phạm Huy Hoàng

5

TS. Phạm Huy Hoàng

6

TS. Phạm Huy Hoàng

7

TS. Phạm Huy Hoàng

8

II. Yêu cầu chính – Định lý cơ bản về sự ăn khớp

1. Yêu cầu chính: tỉ số truyền luôn không đổi.

O1

ω
i12 = 1 ≡ const
ω2
2. Định lý cơ bản:
Điều kiện cần để tỉ số truyền
không đổi là pháp tuyến chung
của hai biên dạng răng đối tiếp
luôn cắt đường nối tâm tại một
điểm cố định.

ω1

r
vM 2

r
vM 1

ϕ2

ϕ1

M
P

L2

N1

L1

N2
ϕ2

ω2

TS. Phạm Huy Hoàng

ϕ1

O2

9

r
r
hcnnvM = hcnnvM
1
2

O1

vM cos ϕ1 = vM cos ϕ 2
1
2
O1M .ω1. cos ϕ1 = O2 M .ω 2 . cos ϕ2
O1N1.ω1 = O2 N 2 .ω 2
ω
O N
O P
i12 = 1 = 2 2 = 2
ω 2 O1N1 O1P

O1 P + O2 P = O1O2 ≡ const

ω1

r
vM 2

ϕ2

r
vM 1

ϕ1

M
P

L1
L2

N1

N2

ϕ2

i12 ≡ const
điểm P phải cố định

ϕ1

ω2

O2

3. Dạng răng thân khai
a. Đường thân khai

y

ñöôøng thaân
khai
M

B
βα
θ
O r
0
∩

AB = BM

TS. Phạm Huy Hoàng

r

A

x

voøng cô sôû

10

Phương trình đường thân khai
∩
r (α + θ )
NM M 0 N
tan α =
=
= 0
= α + θ ⇒ θ = tan α − α
r0
r0
r0

r=

r0
cosα
α

y
Trong hệ tọa độ cực (r,θ):

r0

r =
M :
cos α
θ = tan α − α = inv (α )

N

TS. Phạm Huy Hoàng

θ

r0

O

 x = r0 (cos β + β sin β )
M :
 y = r0 (sin β − β cos β )

r M ( x, y )
x
M0

β

O

→
→ →
OM = ON + NM = r0eiβ + ρ ei ( β −π / 2)
∩
= r0eiβ + M 0 N ei ( β −π / 2)
y
= r0eiβ + β r0ei ( β −π / 2)

Trong hệ tọa độ (x,y):

ρ

α

N

ρ

r M ( x, y )
x
M0

β

θ

r0

11

Tính chất đường thân khai
+ Không có phần nào nằm
bên trong vòng cơ sở.

N

M1

M2

r0
O

M10

M 20

+ Pháp tuyến tại một điểm thuộc đường thân khai
cũng là tiếp tuyến của vòng cơ sở và ngược lại.

+ Khoảng cách từ t...
TS. Phm Huy Hoàng 1
Chương 10: Cơ Cu Bánh Răng
I. Gii thiu
1. Khái nim:
Cơ cu bánh răng “c l sĩ” bao gm hai bánh
mà trên vành ca chúng là các “khi u”. Các
“khi u” gài vào nhau và đẩy nhau làm truyn
chuyn động t bánh này sang bánh kia. T s
truyn trung bình là hng s, nhưng t s truyn
tc thi không phi hng s.
Chương 10: Cơ Cấu Bánh Răng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 10: Cơ Cấu Bánh Răng - Người đăng: quynjto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Chương 10: Cơ Cấu Bánh Răng 9 10 759