Ktl-icon-tai-lieu

Chương 11: Cơ Cấu Bánh Răng Không Gian

Được đăng lên bởi quynjto
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 515 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 11: Cơ Cấu Bánh Răng Không Gian
I. Cơ cấu bánh răng nón/côn
1. Giới thiệu

TS. Phạm Huy Hoàng

1

TS. Phạm Huy Hoàng

2

2. Đặc điểm ăn khớp

3. Động học

O
(N1)

ϕ1 ϕ 2

O1
P

TS. Phạm Huy Hoàng

δ

(N2)

vP = Oi Pωi
i

& vP = vP
1
2

O1Pω1 = O2 Pω 2

O2

i 12 =

ω1 O2 P sin ϕ 2
=
=
ω 2 O1P sin ϕ1

i 12 =

ω1 O2 P d 2 z 2
=
=
=
ω 2 O1P d1 z1

3

b
O
ϕ2

O2
O’2

δ

P
O1

r1 = O 1P
r1′ = O′1P

d 2 = 2r2

ϕ1

O’1

⇒ r1′ =

O’2

z′1 =

d1 = 2r1

r′2

O’1

z′2 =

r1
cosϕ 1

2r1′
m′

=

2r1
m cosϕ 1

⇒ z′1 =

z1
cosϕ 1

z2
cosϕ 2

′
zmin = zmin
cosϕ = 17 cosϕ < 17

r′1

r1 = O 1P
r1′ = O′1P
⇒ r1′ =
z′1 =
z′2 =

r1
cosϕ 1

2r1′
m′

=

2r1
m cosϕ 1

⇒ z′1 =

z1
cosϕ 1

z2
cosϕ 2

′
zmin = zmin
cosϕ = 17 cosϕ < 17
L=

r
sinϕ
B = 0,3L

z

r e = r + h′ cosϕ = m + cosϕ 
2

z

r i = r − h′′ cosϕ = m − 1,25 cosϕ 
2


TS. Phạm Huy Hoàng

4

TS. Phạm Huy Hoàng

5

II. Cơ cấu bánh răng trụ chéo
1. Giới thiệu

2. Động học

ω2

m ni = m Si cos β i
i 12 =

p1

t

m S 2 .z2 . cos β 2
m S1.z1. cos β 1

⇒ i 12 =

O2

L2

r i = mSi .zi

P

p2

m n 2 . z2

δ

β1

ω1

m n1 = m n 2
r
vP
2

β2

β1

r
vP1

β1

TS. Phạm Huy Hoàng

L1
p1

t

β2

O1

m n1.z1

z
⇒ i 12 = 2
z1

p2

β2

6

i 12 =

r 2 . sin β 2

ω2

r1. sin β 1

O2

L2

β 2 + β 2 = δ = 90o

p1

t

r
⇒ i 12 = 2 tgβ 1
r1

p2

β ′2

tt

β2

P

β1

P

L1
p1

t

β2

δ

β1

O1

P2
r
v ′P 2

p2

ω1

P1

β ′1

r
v P2
r
v P1

tt’

III. Cơ cấu trục vít – bánh vít
1. Giới thiệu

TS. Phạm Huy Hoàng

7

TS. Phạm Huy Hoàng

8

2. Đặc điểm

λ

λ

β

β

πd1

p

λ
π d1

TS. Phạm Huy Hoàng

9

3. Động học
r i = mSi .zi

O2

m ni = m Si cos β i
i 12 =

m S 2 .z2 . cos β 2

t

m S1.z1. cos β 1

⇒ i 12 =

L2

m n 2 . z2
m n1.z1

p2

P

p1

p1

L1

t

λ

90o

p2

O1

m n1 = m n 2

ω2

ω1

z
⇒ i 12 = 2
z1
r
vP 2

β2

β1

r
vP1

β2

β1 = λ

TS. Phạm Huy Hoàng

10

TS. Phạm Huy Hoàng

11

...
TS. Phm Huy Hoàng 1
Chương 11: Cơ Cu Bánh Răng Không Gian
I. Cơ cu bánh răng nón/côn
1. Gii thiu
Chương 11: Cơ Cấu Bánh Răng Không Gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 11: Cơ Cấu Bánh Răng Không Gian - Người đăng: quynjto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chương 11: Cơ Cấu Bánh Răng Không Gian 9 10 656