Ktl-icon-tai-lieu

Chương 12: Hệ Thống Bánh Răng

Được đăng lên bởi quynjto
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 763 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 12: Hệ Thống Bánh Răng
I. Giới thiệu
1. Khái niệm
Các cặp bánh răng liên kết nhau
theo dạng nối tiếp hay song song
dùng để truyền chuyển động, phân
phối chuyển động hay tăng/giảm
vận tốc quay.

2. Phân lọai:
Lọai cơ cấu
Chuyển động đường
tâm
Tất cả các bánh
răng có đường tâm
cố định
Ít nhất một bánh
răng có đường tầm
di chuyển

TS. Phạm Huy Hoàng

Cơ cấu phẳng

Cơ cấu không gian

THƯỜNG PHẲNG THƯỜNG KHÔNG
GIAN

VI SAI PHẲNG

VI SAI KHÔNG
GIAN

1

II. Hệ thường phẳng
1. Hệ đơn giản nhất
a. Ăn khớp ngòai

Hai bánh quay ngược chiều:

ω
z
i= 1 =− 2
ω2
z1

z1

z2

b. Ăn khớp trong
Hai bánh quay cùng chiều:

ω
z
i= 1 =+ 2
ω2
z1

z1
z2

TS. Phạm Huy Hoàng

2

2. Hệ thường phẳng

ω
i12 = 1 = ( − 1) k
ω2

∏ z bd

j

∏ z cd

j

j

j

ωi
k
zbd i
zcd j

: vận tốc góc của bánh răng i;
: số cặp bánh răng ăn khớp ngòai;
: số răng bánh bị động i;
: số răng bánh chủ động j;

ω
i16 = 1
ω6
z z z z z
= ( −1) 4 2 3 4 5 6
z1z 2' z3' z 4' z5
z z z z
=+ 2 3 4 6
z1z 2' z3' z 4'
Bánh răng vừa là chủ động, vừa là bị động thì chỉ có tác dụng
đổi chiều quay chứ không làm thay đổi giá trị tỉ số truyền (ví
dụ bánh răng Z5.

TS. Phạm Huy Hoàng

3

III. Hệ thường không gian

ω
i12 = 1
ω2

∏ zbd j
j
=
∏ zcd j
j

ωi
: vận tốc góc của bánh răng i;
zbd i : số răng bánh bị động i;
zcd j : số răng bánh chủ động j;
: đi vào;
: đi ra;

ω
i14 = 1 =
ω4

TS. Phạm Huy Hoàng

z 2 z3 z 4
z1 z 2' z 3'

4

TS. Phạm Huy Hoàng

5

z2

III. Hệ vi sai phẳng

1. Các hệ vi sai phẳng đơn giản nhất

z1

Ăn khớp ngoài

z2
Bao nhiệu bậc tự do?

z1

Ăn khớp ngoài

n=3
p4 = 1

W = 3n – (p4 + 2p5) = 2

p5 = 3

TS. Phạm Huy Hoàng

6

z2

c

z1
Ăn khớp trong

z2

Bao nhiệu bậc tự do?

c

z1

Ăn khớp trong
n=3
p4 = 1

W = 3n – (p4 + 2p5) = 2

p5 = 3

TS. Phạm Huy Hoàng

7

z2
z2
ω1 − ω c
c
i 12 =
= (− 1)1
ω 2 −ω c
z1

z1

z2

z2
ω1 −ω c
c
i 12 =
= (− 1)0
ω 2 −ω c
z1

c

z1

2. Hệ vi sai kép

z′2

z2

c

z1

z′2

z2

c

z1

TS. Phạm Huy Hoàng

z3

Ngoài – ngoài

z3

8

z2
z ′2

c
z1

z2

z3

c
z1

z ′2

Ngoài – trong

z3

z2

c

z3

z1
z2

c

z1

TS. Phạm Huy Hoàng

z ′2

z ′2

z3

Trong – trong

9

z2

c

Bao nhiệu bậc tự do?

z ′2

n=4
p4 = 2

z1

z3

p5 = 4

Động học
ω1 − ω c
z2
c
z 2 i 12
=
= (− 1)1
ω 2 −ω c
z1

z2

z3

Ngoài – trong

c
z1

TS. Phạm Huy Hoàng

ω 2 −ω c
z3
c
i 23 =
= (− 1)0
ω 3 −ω c
z′2

z ′2

c
z1

W = 3n – (p4 + 2p5) = 2

z ′2

z3

z2 z3
c ω1 −ω c
i13 =
= (− 1)1
ω 3 −ω c
z 1 z′2

10

z′2

z2

z2 z3
c ω1 −ω c
i13 =
= (− 1)2
ω 3 −ω c
z 1 z′2

c

z1

z3

z2

z ′2

c

z1

z2 z3
c ω1 −ω ...
TS. Phm Huy Hoàng 1
Chương 12: H Thng Bánh Răng
I. Gii thiu
1. Khái nim
Các cp bánh răng liên kết nhau
theo dng ni tiếp hay song song
dùng để truyn chuyn động, phân
phi chuyn đng hay tăng/gim
vn tc quay.
Lai cơ cu
Chuyn động đường
tâm
Cơ cu phng Cơ cu không gian
Tt c các bánh
răng có đường tâm
c định
THƯỜNG PHNG THƯỜNG KHÔNG
GIAN
Ít nht mt bánh
răng có đường tm
di chuyn
VI SAI PHNG VI SAI KHÔNG
GIAN
2. Phân lai:
Chương 12: Hệ Thống Bánh Răng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 12: Hệ Thống Bánh Răng - Người đăng: quynjto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Chương 12: Hệ Thống Bánh Răng 9 10 500