Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 2 + 8 ĐỘNG HỌC CƠ CẤU VÀ CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP

Được đăng lên bởi quynjto
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 639 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 2 + 8
ĐỘNG HỌC CƠ CẤU
VÀ
CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP
TS. PHẠM HUY HOÀNG

I. Các kiến thức cần nhắc lại:
1. Lưu ý:
- Kích thước khâu là “vô hạn”.

- Nhấn mạnh: điểm M thuộc khâu i: Mi
Mặt phẳng
khâu 2

B

1

A

TS. Phạm Huy Hoàng

M2

0

2

C

3
D

1

2. Hai điểm thuộc cùng một khâu:

r
r
r
r
aBi = a Ai + a n
+ aτ
Bi Ai
Bi Ai
r
r
r
vBi = v Ai + vBi Ai
→
↑↑
⊥ AB
BA
⊥ AB
ABωi
ABωi2
ABε i
r
aτ
Bi Ai

εi

r
an
Bi Ai
ωi

r
vB A
i i

3. Hai điểm cùng vị trí nhưng thuộc hai khâu khác nhau:

r
ar
Ai A j

r
v Ai A j

ε i ωi

r
ak
Ai A j

ωi ≡ ω j
r
r
r
v Ai = v A j + v Ai A j
|| tt

TS. Phạm Huy Hoàng

2

r
ar
Ai A j

r
v Ai A j
r
ak
Ai A j

ε i ωi

 k
 a
= 2 ω i v Ai A j
 Ai A j





r r
r
ak
= 2 ωi × v Ai A j
Ai A j

εi ≡ ε j
r
r
r
r
a Ai = a A j + a k
+ ar
Ai A j
Ai A j
|| tt

r
c
r
b
α

r
a

r r r
c = a ×b

TS. Phạm Huy Hoàng

3

II. Ví dụ 1:

ω1

3
3
l AB = a, l BC = a 3, l BD = a, lCD =
a, ∠CAB = 60o
2
2
ω 1 = ω ≡ const
ω 2 = ?, v 3 = ?, v D2 = ?
ε 2 = ?, a 3 = ?

⊥ AB
r
r
r
r
vB2 = vB1
vC2 = vC3 // AC
aω1
r
r
r
vC2 = vB2 + vC2 B2
// AC ⊥ AB
⊥ BC
?

? = BCω 2

aω 1

ω1

TS. Phạm Huy Hoàng

4

r
vD
2
ω2

r
vC B
2 2
r
v3

ω1

⊥ BC

p

r
= vB2
// AC ⊥ AB

r
vC2

aω 1

?

// AC
c2 ≡ c3

r
+ vC2 B2
⊥ BC

b2 ≡ b1

? = BCω 2

⊥ BC
p

// AC
c2 ≡ c3

b2 ≡ b1

r
r
vC = vC =
3
2

// AC (→)

2
2
vB =
aω1
3 2
3
⊥ BC ((↑/ )
r
vC B = 1
aω1 ⇒ ω 2 = vC B
2 2
2 2 = ω1
vC =
2 2
3
BC
3

TS. Phạm Huy Hoàng

5

r
vD
2

r
= vC
2

+

→

?

// AC ( → )
3
3
v B2 =
aω 1
2
2

⊥ CD (←)

2aω 1

?

=

r
vD C
2 2

3

CDω 2 =

aω 1
2 3

⊥ BC

d2

p

// AC
c2 ≡ c3

r
vD
2
ω2
ω1

→
r
r
↑↑ BA
a B2 = a B1
aω12
r
aC 2

b2 ≡ b1

r
vC2 B2
r
v3

r
= a B2

r
r
aC2 = aC3 //AC
+

r
an
C2 B2

// AC

→
↑↑ BA

→
↑↑ CB

?

aω12

3aω12
2
BCω 2 =
9

+

r
aτ
C2 B2
⊥ BC
? = BCε 2

ω1

TS. Phạm Huy Hoàng

6

r
aC2

r
= a B2

// AC

→
↑↑ BA

?

aω12

+

+

r
an
C2 B2

r
aτ
C2 B2

→
↑↑ CB

⊥ BC

3aω12
2
BCω 2 =
9

? = BCε 2

c2 ≡ c3

ω1

⊥ BC
π // AC

nC 2B 2
b2 ≡ b1

r
aτ
C2 B2

ε2

c2 ≡ c3

ω1

⊥ BC
π // AC

r
a3

nC 2B 2

r
r
aC = aC =
3
2

// AC (←)
2 n
2
a
= aω12
3 C2 B2 9

b2 ≡ b1

⊥ BC (↑ )

r
aτ
=
aC2 8 2 ⇒ ε 2 = aτ
C2 B2
C2 B2
8 2
a B2 −
= aω1
=
ω
2
9
BC
9 3 1

TS. Phạm Huy Hoàng

7

* Định lý: hình nối các điểm cuả cùng một khâu trên lược đồ
cơ cấu đồng dạng thuận với hình nối các đầu mút vector vận
tốc tuyệt đối cuả các điểm tương ứng trên hoạ đồ vận tốc

* Định lý: hình nối các điểm cuả cùng một khâu trên lược đồ
cơ cấu đồng dạng thuận với hình nối các đầu mút vector gia
tốc tuyệt...
TS. Phm Huy Hoàng 1
CHƯƠNG 2 + 8
ĐỘNG HC CƠ CU
CƠ CU PHNG TOÀN KHP THP
TS. PHM HUY HOÀNG
I. Các kiến thc cn nhc li:
1. Lưu ý:
Mặt phẳng
khâu 2
A
D
C
B
1
2
3
0
M
2
- Kích thước khâu là “vô hn”.
- Nhn mnh: đim M thuc khâu i: M
i
CHƯƠNG 2 + 8 ĐỘNG HỌC CƠ CẤU VÀ CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 2 + 8 ĐỘNG HỌC CƠ CẤU VÀ CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP - Người đăng: quynjto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
CHƯƠNG 2 + 8 ĐỘNG HỌC CƠ CẤU VÀ CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP 9 10 955