Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 3: BIẾN DẠNG CỦA ĐẤT NỀN

Được đăng lên bởi Minh Quang Dương
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 4319 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TÀI LIỆU ÔN THI CAO HỌC

MÔN: CƠ HỌC ĐẤT

CHƯƠNG 3: BIẾN DẠNG CỦA ĐẤT NỀN
3.1 Khái niệm chung về biến dạng của đất
Khi chịu tác động của trọng lượng bản thân hoặc tải trọng ngoài, nền đất sẽ biến
dạng. Biến dạng của nền công trình theo phương thẳng đứng gọi là độ lún của nền
công trình.
Biến dạng của đất gồm 2 thành phần:
¾ Biến dạng không hồi phục (biến dạng dẻo): khi có tải trọng ngoài tác dụng
thì thể tích lỗ rỗng trong đất bị giảm đi do nước và không khí trong lỗ rỗng
bị thoát ra ngoài, các hạt đất được sắp xếp lại. Sau khi dỡ tải, đất không trở
về nguyên dạng.
¾ Biến dạng đàn hồi: sau khi dỡ tải, đất phục hồi lại hình dạng ban đầu (khá
nhỏ so với biến dạng không hồi phục).
Một đặc điểm làm cho biến dạng của đất khác với biến dạng của các vật liệu khác
là mối quan hệ giữa biến dạng và thời gian. Đối với các vật liệu khác, biến dạng đạt tới
trị số ổn định ngay sau khi tác dụng lực. Nhưng đối với đất thì ngược lại, khi tác dụng
lực thì biến dạng xuất hiện ngay nhưng phải trải qua 1 khoảng thời gian mới đạt đến
độ ổn định.
Biến dạng của nền thường được xét theo phương thẳng đứng, bao gồm tính lún
và tính nở của nền. Tính lún đóng vai trò quan trọng, nhưng trong một số trường hợp
ta phải chú ý đến tính nở của đất. Tính nén lún cho ta biến dạng tổng quát, còn tính nở
cho ta biến dạng đàn hồi. Thường biến dạng đàn hồi rất nhỏ so với biến dạng tổng quát.
Độ lún của nền đất gồm ba phần chính:
• Lún do phần đất nền trên cùng bị phá hoại kết cấu khi đào và xây móng.
• Lún do một bộ phận nền bị biến dạng dẻo và đùn ra ngoài.
• Lún do đất nền bị nén chặt lại
3.2 Đặc trưng thủy học của đất
3.2.1 Tính thấm của đất
Vì trong đất còn tồn tại các lỗ rỗng chứa nước, nên dưới tác dụng của tải trọng
ngoài, nước trong đất sẽ thấm qua các lỗ rỗng của đất.
Tính thấm nhiều hay ít, lưu tốc lớn hay nhỏ sẽ ảnh hưởng đến độ lún của nền.
3.2.2 Các định luật thấm
A. Định luật Darcy Æ định luật thấm tuyến tính Æ trường hợp chảy tầng
Đối với đất có kích thước hạt cát trở lên thì dòng thấm sẽ tuân theo định luật
Darcy:

v = k.i

(Vận tốc thấm tỉ lệ với gradient thủy lực).

Với v : vận tốc thấm
GV: ThS.NCS.LÊ HOÀNG VIỆT

57

TÀI LIỆU ÔN THI CAO HỌC

MÔN: CƠ HỌC ĐẤT

k : hằng số thấm hay hệ số thấm, là một đặc trưng quan trọng để đánh giá
tính thấm của đất, phụ thuộc vào từng loại đất.
i : Gradient thủy lực i =

ΔH
; Δ H là độ chênh cột trước áp lực trên chiều
ΔL

dài dòng thấm Δ L

i = ΔH/ΔL
ΔH
H1

A

H2

q

Dòng thấm

ΔL

q

Hình 3.1 Dòng thấm thẳng trong đất
Lưu lượng thấm: q = A. v ...
TÀI LIU ÔN THI CAO HC MÔN: CƠ HC ĐẤT
GV: ThS.NCS.LÊ HOÀNG VIT 57
CHƯƠNG 3: BIN DNG CA ĐẤT NN
3.1 Khái nim chung v biến dng ca đất
Khi chu tác động ca trng lượng bn thân hoc ti trng ngoài, nn đất s biến
dng. Biến dng ca nn công trình theo phương thng đứng gi là độ lún ca nn
công trình.
Biến dng ca đất gm 2 thành phn:
¾ Biến dng không hi phc (biến dng do): khi có ti trng ngoài tác d
ng
thì th tích l rng trong đất b gim đi do nước và không khí trong l rng
b thoát ra ngoài, các ht đất được sp xếp li. Sau khi d ti, đất không tr
v nguyên dng.
¾ Biến dng đàn hi: sau khi d ti, đất phc hi li hình dng ban đầu (khá
nh so vi biến dng không hi phc).
Mt đặc đim làm cho biế
n dng ca đất khác vi biến dng ca các vt liu khác
là mi quan h gia biến dng và thi gian. Đối vi các vt liu khác, biến dng đạt ti
tr s n định ngay sau khi tác dng lc. Nhưng đối vi đất thì ngược li, khi tác dng
lc thì biến dng xut hin ngay nhưng phi tri qua 1 khong thi gian mi đạt đế
n
độ n định.
Biến dng ca nn thường được xét theo phương thng đứng, bao gm tính lún
và tính n ca nn. Tính lún đóng vai trò quan trng, nhưng trong mt s trường hp
ta phi chú ý đến tính n ca đất. Tính nén lún cho ta biến dng tng quát, còn tính n
cho ta biến dng đàn hi. Thường biến dng đàn hi rt nh so vi biến dng tng quát.
Độ lún c
a nn đất gm ba phn chính:
Lún do phn đất nn trên cùng b phá hoi kết cu khi đào và xây móng.
Lún do mt b phn nn b biến dng do và đùn ra ngoài.
Lún do đất nn b nén cht li
3.2 Đặc trưng thy hc ca đất
3.2.1 Tính thm ca đất
Vì trong đất còn tn ti các l rng cha nước, nên dưới tác d
ng ca ti trng
ngoài, nước trong đất s thm qua các l rng ca đất.
Tính thm nhiu hay ít, lưu tc ln hay nh s nh hưởng đến độ lún ca nn.
3.2.2 Các định lut thm
A. Định lut Darcy Æ định lut thm tuyến tính Æ trường hp chy tng
Đối vi đất có kích thước ht cát tr lên thì dòng thm s
tuân theo định lut
Darcy:
v = k.i (Vn tc thm t l vi gradient thy lc).
Vi v : vn tc thm
CHƯƠNG 3: BIẾN DẠNG CỦA ĐẤT NỀN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 3: BIẾN DẠNG CỦA ĐẤT NỀN - Người đăng: Minh Quang Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
CHƯƠNG 3: BIẾN DẠNG CỦA ĐẤT NỀN 9 10 208