Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3: dầm thép

Được đăng lên bởi hung-hung1
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2820 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chæång 3
DÁÖM THEÏP
ξ 1.Âaûi cæång vãööm vaìûöm:
öm laìút cáúu chëu uäún coï baín buûng âàûc, laìút cáúu cå baín trong kãút cáúu xáy
dæûng. Âæåüc duìng laìm saìn nhaì dán duûng vaì cäng nghiãûp, dáöm cáöu, kãút cáúu chëu læûc cuía
ía van, dáöm cáöu chaûy.
1.1.Caïc loaûi dáöm:
1.
Theo cáúu taûo:
a.Dáöm âënh hçnh:
I : âæåüc duìng trong uäún phàóng: dáöm saìn,
dáöm cáöu.
Hçnh 3.1: Dáöm âënh hçnh
U: Tiãút diãûn khäng âäúi xæïng, âæåüc duìng
trong uäún xiãn nhæ xaìö, dáöm sæåìn tæåìng. Coï 1 maï
phàóng nãn dãù liãn kãút våïi kãút cáúu khaïc.
Âàûc âiãøm: - Tiãút kiãûm cäng chãú taûo.
- Liãn kãút âån giaín.
- Kêch thæåïc haûn chãú.
- ún theïp do δ
b
låïn hån yãu cáöu thiãút kãú. Âãø khàõc phuûc duìng dáöm
dáûp tæì theïp baín moíng
b.Dáöm täøüp :
Hçnh 3.2: Dáöm täøüp
öm täøüp haìn: gäöm 3 baín
theïp gheïp laûi bàòng âæåìng haìn goïc.
Hai baín nàòm ngang: hai caïnh dáöm;
baín âàût âæïng: baín buûng.
So ïi dáöm âinh taïn, êt täún váût
liãûu vaì nheû hån, chi phê cáúu taûo êt
hån Æ âæåüc duìng phäø biãún.
öm täøüp âinh taïn: Gäöm mäüt baín theïp âàût âæïng laìm baín buûng; hai caïnh dáöm,
ùi caïnh gäöm hai theïp goïc chæî L vaì coï thãø thãm mäüt hoàûc hai baín theïp nàòm ngang goüi
laì baín âáûy.
phaíi khoïet läù nãn täún cäng chãú taûo vaìún váût liãûu, nhæng chëu læû
c täút. Âæåüc
duìng khi dáöm chëu taíi troüng âäüng vaì taíi troüng låïn, nhæ dáöm cáöu chaûy, dáöm cáöu.
Âàûc âiãøm: - Kêch thæåïc låïn.
- Tiãút kiãûm theïp.
- Täún cäng chãú taûo.
c.Kãút luáûn:
55
Chương 3: dầm thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3: dầm thép - Người đăng: hung-hung1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Chương 3: dầm thép 9 10 43