Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3b : Các phương thức logic

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1839 lần   |   Lượt tải: 0 lần
"Don't study, don't know - Studying you will know!"
NGUYEN TRUNG HOA

Chæång 3. Caïc pháön tæí logic cå baín

R
S

Trang 63

Q

S

Q

R
a)

b)

Hçnh 3.45. Kyï hiãûu caïc FF khäng âäöng bäü
a.R,S taïc âäüng mæïc 1 - b.R,S taïc âäüng mæïc 0

b. FF âäöng bäü

Xeït så âäö RSFF âäöng bäü våïi så âäö maûch, kyï hiãûu vaì baíng traûng thaïi
hoaût âäüng nhæ hçnh veî:
S

Q

3

1

S

S

Ck

Q

Ck

R

R

4

Q

2

R

Q

Hçnh 3.46. RSFF âäöng bäü: Så âäö logic vaì kyï hiãûu

S
X
0
0
1
1

R
X
0
1
0
1

Ck
0
1
1
1
1

Q
Q
Q
0
1
X

Trong âoï: Ck laì tên hiãûu âiãöu khiãøn âäöng bäü hay tên hiãûu âäöng häö
(Clock). Khaío saït hoaût âäüng cuía maûch:
- Ck = 0: cäøng NAND 3 vaì 4 khoïa khäng cho dæî liãûu âæa vaìo. Vç
cäøng NAND 3 vaì 4 âãöu coï êt nháút mäüt ngoî vaìo Ck = 0 ⇒ S = R =
1 ⇒ Q = Q0 (FF giæî nguyãn traûng thaïi cuî).
- Ck = 1: cäøng NAND 3 vaì 4 måí. Ngoî ra Q seî thay âäøi tuìy thuäüc
vaìo traûng thaïi cuía S vaì R.

Baìi giaíng Kyî Thuáût Säú

Trang 64

+ S = 0, R = 0 ⇒ S = R =1 ⇒Q = Q0 (giæî nguyãn traûng thaïi cuî).
+ S = 0, R = 1 ⇒ S = 1, R = 0 ⇒ Q = 0
+ S = 1, R = 0 ⇒ S = 0, R = 1 ⇒ Q = 1
+ S = R = 1 ⇒ S = R = 0 ⇒ Q = X (traûng thaïi cáúm).
Trong træåìng håüp naìy Ck taïc âäüng mæïc 1. Trong træåìng håüp Ck taïc
âäüng mæïc 0 thç ta màõc thãm cäøng âaío nhæ sau (hçnh 3.47):
S
3

S

1

Q

S

Ck

Q

Ck

R

4

R

2

R

Q

Q

Hçnh 3.47

Nhæ váûy, tuìy thuäüc vaìo mæïc têch cæûc cuía tên hiãûu âäöng bäü Ck, chuïng
ta coï caïc loaûi tên hiãûu âiãöu khiãøn:
- Ck âiãöu khiãøn theo mæïc 1.
- Ck âiãöu khiãøn theo mæïc 0.
- Ck âiãöu khiãøn theo sæåìn lãn (sæåìn træåïc).
- Ck âiãöu khiãøn theo sæåìn xuäúng (sæåìn sau).

a.Mæïc 1

b.Mæïc 0
c.Sæåìn lãn
d.Sæåìn xuäúng
Hçnh 3.48. Caïc tên hiãûu âiãöu khiãøn Ck khaïc nhau

Xeït FF coï Ck âiãöu khiãøn theo sæåìn lãn (sæåìn træåïc):

Sæåìn lãn vaì mæïc logic 1 coï mäúi quan hãû våïi nhau, vç váûy maûch taûo
sæåìn lãn laì maûch caíi tiãún cuía maûch taïc âäüng theo mæïc logic 1.
Sæåìn lãn thæûc cháút laì mäüt xung dæång coï thåìi gian täön taûi ráút ngàõn.
Âãø caíi tiãún caïc FF taïc âäüng theo mæïc logic 1 thaình FF taïc âäüng theo
sæåìn lãn ta màõc vaìo træåïc FF âoï mäüt maûch taûo sæåìn lãn nhæ hçnh 3.49.

Chæång 3. Caïc pháön tæí logic cå baín

Trang 65

ÅÍ maûch taûo sæåìn ngæåìi ta låüi duûng thåìi gian trãù cuía tên hiãûu khi âi
qua pháön tæí logic. Âäúi våïi maûch taûo sæåìn ngæåìi ta låüi duûng thåìi gian
trãù cuía tên hiãûu khi âi qua cäøng NOT.
Ck
Ck

Maûch
taûo sæåìn

S
R

t
0

Xung sau khi qua
maûch taûo sæåìn ...
"Don't study, don't know - Studying you will know!"
NGUYEN TRUNG HOA
Chương 3b : Các phương thức logic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3b : Các phương thức logic - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Chương 3b : Các phương thức logic 9 10 261