Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4: cột và thanh nén đúng tâm

Được đăng lên bởi hung-hung1
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1114 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chæång 4:
CÄÜT &THANH NEÏN ÂUÏNG TÁM
ξ1.Khaïi niãûm chung
Hçnh 4.1: Cäüt tiãút diãûn khäng âäøi
1.1.Âàûc âiãøm chung:
üt vaì thanh neïn âuïng tám laìút cáúu
thæåìng duìng trong kãút cáúu theïp nhæ: cäüt nhaì,
üt saìn cäng taïc, thanh neïn trong daìn.
üt coï caïc bäü pháûn chênh:
- Âáöu cäüt: bäü pháûn âåí caïc kãút cáúu bãn
trãn vaì phán phäúi taíi troüng xuäúng thán cäüt.
- Thán cäüt: bäü pháûn chëu læûc cå baín,
truyãön taíi troüng tæì bãn trãn xuäúng moïng.
- Chán cäüt: bäü pháûn liãn kãút cäüt våïi
moïng, phán phäúi taíi troüng tæì bãn trãn xuäúng
moïng.
1.2.Caïc loaûi cäüt:
Hçnh 4.2: Cäüt tiãút diãûn thay âäøi
üt coï nhiãöu loaûi tuìy theo caïch phán loaûi:
Theo sæí duûng:
- üt nhaì cäng nghiãûp
- üt nhaì khung nhiãöu táöng
- üt âåí saìn cäng taïc
- üt âåí âæåìng äúng..
Theo cáúu taûo:
- üt âàûc - Cäüt räùng
- üt tiãút diãûn khäng âäøi
- üt báûc thang ..
Theo så âäö chëu læûc:
- üt chëu neïn âuïng tám
- üt chëu neïn lãûch tám..
1.3.Så âäö tênh vaì chiãöu daìi tênh toaïn:
1.
Så âäö liãn kãút âáöu cäüt vaì chán cäüt:
- Chán cäüt khåïp cäú âënh: thæåìng duìng cho cäüt chëu neïn âuïng tám. Âäúi våïi cäüt
chëu neïn lãûch tám noï âæåüc sæí duûng khi yãu cáöu thiãút kãú khäng coï moment åí chán cäüt,
nhæ khi moïng trãn nãön âáút yãúu.
78
Chương 4: cột và thanh nén đúng tâm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 4: cột và thanh nén đúng tâm - Người đăng: hung-hung1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chương 4: cột và thanh nén đúng tâm 9 10 45