Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 5 CÂN BẰNG MÁY

Được đăng lên bởi quynjto
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 736 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 5
CÂN BẰNG MÁY

TS. PHẠM HUY HOÀNG

A. Hiện tượng mất cân bằng và tác hại

Khối tâm ≠ Tâm quay → Lực quán tính → Tăng phản lực

Phần tăng thêm thay đổi về độ lớn, mặt phẳng và hướng tác
dụng: Tải động - phụ → rung động và không đủ bền

r
r
Fqt = mω 2a
m
r
a

maω 2
ϕ
ω

− maω 2

TS. Phạm Huy Hoàng

1

B. Cân bằng vật quay
I. Vật quay có bề dày mỏng và Cân bằng tĩnh

Kích thước hướng trục << Kích thước hướng kính → Toàn
bộ khối lượng tập trung trên một mặt phẳng

(m c rrc ) + ∑ mi rri

r
r
mr = ∑ mi ri
i
m2 r
r2
r
r
m rr
1

i

mi
r
ri
r m
rn n

m1

r
r
m c rc = − mr

m
r c
rc
r
r
m

Nguyên tắc cân bằng tĩnh

Phân bố lại khối lượng trên mặt phẳng vật quay để khối tâm
dời về tâm quay.

r
r
mr = ∑ mi ri
i
m2 r
r2
r
r
m rr
1

mi
r
ri
r m
rn n

m1

TS. Phạm Huy Hoàng

(m c rrc ) + ∑ mi rri
r i r
m c rc = − m r
m
r c
rc
r
r
m

2

Cách cân bằng tĩnh vật quay

- Cho lăn tự nhiên tới vị trí mà khối tâm ở dưới cùng.
-

Thêm khối lượng ở bán kính đối diện khối tâm / bớt khối
lượng ở bán kính chứa khối tâm cho đến khi không lăn nữa.

Cách nay dễ làm nhưng kém chính xác nếu vật nặng, moment
ma sát lớn.

II. Vật quay có bề dày lớn và Cân bằng động

- Vật quay có bề dày lớn: Kích thước hướng trục đủ lớn →
Không thể coi toàn bộ khối lượng tập trung trên một mặt
phẳng.
- Hiện tượng mất cân bằng moment.

ω

r
Fqt1
m
r
a

r
−a
m

r
Fqt 2

TS. Phạm Huy Hoàng

3

Mất cân bằng động = mất cân bằng tĩnh + mất cân bằng moment
- Nguyên tắc cân bằng động:

m i = m i1+ m i 2
li1.m i1= li2 .m i 2
ri
r i1
Fqt
Fqt
ω

mi
r
ei

mi1
r
ei

ri
r
Fqt
= m iω 2 ei
r i1
r
Fqt = m i1 ω 2ei
ri 2
r
Fqt = m i 2 ω 2ei

m i = m i1+ m i 2
li1.m i1= li 2 .m i 2

ω

ri
Fqt

ri
r i1 r i 2
Fqt
= Fqt + Fqt
r i1
ri 2
li 1.Fqt = li 2 .Fqt

r i2
Fqt

mi
r
ei

mi1
r
ei

li1

TS. Phạm Huy Hoàng

mi 2
r
ei

li 2

li1

r i1
Fqt

r i2
Fqt

mi 2
r
ei

li 2

Quy đổi lượng
mất cân bằng
về hai mặt
phẳng 1 và 2
rồi cân tịnh
cho hai mặt
đó.

4

Ví dụ:
m
a

a

2m
a

2m
m

m

m

2m
m

m

m

2m

m

Ví dụ:

m

m
/2
3 a

2m

2m / 3
m

m

m

a/2

m

2m

m

m

/2
3 a

2m

2m

2m / 3

2m / 3

a/2

m

m

m

/2
3 a

2m
2m / 3

TS. Phạm Huy Hoàng

/2
3 a

2m

5

Ví dụ:

m
a

a

2m
a

2m

m
a

a

2m

2m / 3

2m

2m / 3

a

2m

Máy cân bằng động cổ điển:

máy
phát

khớp nối
động cơ mềm

khung

hiển thị vị trí
mất cân bằng

TS. Phạm Huy Hoàng

1

vật cân
bằng

2

cảm biến
bộ lò xo và
hiển thị lượng giảm chấn
mất cân bằng

6

Máy cân bằng động hiện thời:

TS. Phạm Huy Hoàng

7

TS. Phạm Huy Hoàng

8

TS. Phạm Huy Hoàng

9
...
TS. Phm Huy Hoàng 1
CHƯƠNG 5
CÂN BNG MÁY
TS. PHM HUY HOÀNG
A. Hin tượng mt cân bng và tác hi
Khi tâm Tâm quay Lc quán tính Tăng phn lc
Phn tăng thêm thay đổi v độ ln, mt phng và hướng tác
dng: Ti động - ph rung động và không đủ bn
a
r
ω
am
qt
F
r
r
2
ω=
m
2
ω
ma
2
ω
ma
ϕ
CHƯƠNG 5 CÂN BẰNG MÁY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 5 CÂN BẰNG MÁY - Người đăng: quynjto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
CHƯƠNG 5 CÂN BẰNG MÁY 9 10 599