Ktl-icon-tai-lieu

Chương 5: Dàn thép

Được đăng lên bởi hung-hung1
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2053 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chæång 5:
DAÌN THEÏP
ξ1.Âaûi cæång vãö daìn theïp:
1.1.Caïc loaûi daìn:
1.
Âënh nghéa:
Daìn theïp laìút cáúu hãû thanh báút biãún hçnh chëu uäún, gäöm nhiãöu thanh liãn kãút
ïi nhau taûi tám màõt taûo thaình.
2.Âàûc âiãøm:
- Væåüt âæåüc kháøu âäüïn l
daìn
>> l
öm
- Tiãút kiãûm âæåüc váût liãûu do táûn duûng âæåüc sæû laìm viãûc cuía váût liãûu. (Moüi thåï
tong tiãút diãûn chëu æïng suáút âãöu do thanh chè chëu neïn hay keïo.).
- Hçnh thæïc nheû, âeûp, linh hoaût, phong phuï, phuìüp yãu cáöu chëu læûc vaìí
duûng.
3.Phán loaûi:
a.Theo cäng duûng:
Daìn vç keìo, daìn cáöu, cäüt thaïp truû, cáöu truûc, kãút cáúu chëu læûc cuía cæía van..
b.Theo så âäöút cáúu:
Hçnh 5.1a,b,c: Daìn âån giaín, daìn liãn tuûc, daìn muït thæìa.
Hçnh 5.1f: Thaïp truû
Hçnh 5.1d,e: Daìn kiãøu voìm, kiãøu khung
Hçnh 5.1g: Daìn liãn håüp
89
Chương 5: Dàn thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 5: Dàn thép - Người đăng: hung-hung1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chương 5: Dàn thép 9 10 352