Ktl-icon-tai-lieu

chương 5 tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Vạn Toàn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1707 lần   |   Lượt tải: 1 lần
9/25/2013

Chương 5
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ
ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

I. Vai trò
của đại đoàn kết dân tộc
trong sự nghiệp cách mạng
theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Liên hệ đến sự vận dụng
vấn đề này đối với nước ta
hiện nay.

a) Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý
nghĩa chiến lược, quyết định thành công
của cách mạng

1. Vai trò của đại đoàn kết dân
tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

a) Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý
nghĩa chiến lược, quyết định thành công
của cách mạng
- Hồ Chí Minh nêu những luận điểm có tính chân
lý:
+ Đoàn kết làm ra sức mạnh;
+ Đoàn kết là điểm mẹ;
+ “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công”.

- Đại đoàn kết dân tộc là một chiến lược cơ bản,
nhất quán và lâu dài.
+ Là vấn đề xuyên suốt;
+ Nhiều cấp độ, phạm vi;
+ Vấn đề sống còn của cách mạng;
+ Mặt trận với thắng lợi trong từng thời kỳ
cách mạng;
+ Chân lý thời đại.

a) Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có
ý nghĩa chiến lược, quyết định
thành công của cách mạng
- Trong thời đại mới, để đánh bại các thế lực
đế quốc, thực dân phải xây dựng khối đại
đoàn kết dân tộc bền vững.
- Đại đoàn kết dân tộc nhằm tập hợp mọi lực lượng :
+ Cần phải có chính sách và phương pháp phù hợp
với từng đối tượng, phù hợp với từng thời kỳ;
+ Vì thế Mặt trận cũng cần phải thay đổi cho phù
hợp nhằm tập hợp đông đảo nhất lực lượng
nhân dân.

1

9/25/2013

b) Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu,
nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng
- Đại đoàn kết dân tộc là sức mạnh, là mạch
nguồn của mọi thắng lợi
phải được quán
triệt trong mọi chủ trương, đường lối và hoạt
động thực tiễn của Đảng.
- Đại đoàn kết là đòi hỏi khách quan của bản
thân quần chúng nhân dân trong cuộc đấu
tranh tự giải phóng, là sự nghiệp của quần
chúng, do quần chúng, vì quần chúng là mục
tiêu, nhiệm vụ của cả dân tộc. .

2. Liên hệ
- Khối đại đoàn kết dân tộc được xây dựng
ngày càng rộng rãi và bền vững
+ Rộng rãi: mở rộng biên độ tập hợp mọi
giai tầng, lứa tuổi, tôn giáo, dân tộc, chính
kiến…
+ Bền vững: củng cố khối liên minh công nông - trí trong Mặt trận dân tộc thống
nhất; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

2. Liên hệ

2. Liên hệ

- Mặt trận dân tộc thống nhất với thắng lợi của cách
mạng Việt Nam:
+ Mặt trận Việt Minh
CM Tháng Tám thành
công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa;
+ Mặt trận Liên Việt kháng chiến chống Pháp
thắng lợi, lập lại hòa bình ở Đông Dương;
+ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam + Mặt trận Dân tộc
giải phóng Miền Nam Việt Nam
xây dựng
CNXH ở miền Bắc; giải phóng miền Nam, thống
nhất Tổ quốc;
+ Mặ...
9/25/2013
1
Chương 5
TƯ TƯNG H CHÍ MINH V
ĐẠI ĐOÀN KT DÂN TC VÀ
ĐOÀN KT QUC T
I. Vai trò
của đại đoàn kết dân tộc
trong sự nghiệp cách mạng
theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Liên hệ đến sự vận dụng
vấn đề này đối với nước ta
hiện nay.
1. Vai trò của đại đoàn kết dân
tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh
a) Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý
nghĩa chiến lược, quyết định thành công
của cách mạng
- Đại đoàn kết dân tộc một chiến lược cơ bản,
nhất quán và lâu dài.
+ Là vấn đề xuyên suốt;
+ Nhiều cấp độ, phạm vi;
+ Vấn đề sống còn của cách mạng;
+ Mặt trận với thắng lợi trong từng thời kỳ
cách mạng;
+ Chân lý thời đại.
a) Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý
nghĩa chiến lược, quyết định thành công
của cách mạng
- Hồ Chí Minh nêu những luận điểm có tính chân
lý:
+ Đoàn kết làm ra sức mạnh;
+ Đoàn kết là điểm mẹ;
+ “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công.
a) Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có
ý nghĩa chiến lược, quyết định
thành công của cách mạng
- Trong thời đại mới, để đánh bại các thế lực
đế quốc, thực dân phải xây dựng khối đại
đoàn kết dân tộc bền vững.
-Điđoànkếtdântcnhmtphpmi lclưng:
+Cn phicóchính sáchvàphương pháp phù hp
vitngđitưng, phùhpvitngthik;
+ Vì thế Mt trn cũng cn phi thay đi cho phù
hp nhm tp hp đông đo nht lc lưng
nhândân.
chương 5 tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 5 tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Vạn Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
chương 5 tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 45