Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6 + 7: Chuyển động thật của máy + Hiệu suất

Được đăng lên bởi quynjto
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 540 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 6 + 7: Chuyển động thật của máy + Hiệu suất
A. Chuyển động thật của máy
I. Mục tiêu
-

-

Khâu dẫn chuyển động không đều vì sự dư thừa hay
thiếu hụt cuả công suất lực phát động so với công suất
lực cản.

Tuy tỉ số vXi / ω1 hay ωi / ω1 luôn phụ thuộc vào vị trí
khâu dẫn, không phụ thuộc vào vận tốc góc cuả khâu
dẫn.

Máy và khâu dẫn chuyển động càng “gần đều” càng tốt.
Muốn vậy phải thoả 2 điều kiện:
• Vận tốc góc khâu dẫn thay đổi có chu kỳ - bình ổn.
• Vận tốc góc khâu dẫn thay đổi càng ít càng tốt - chuyển
động đều.

-

ω1

Bình ổn

t hay ϕ

ω1

Không bình ổn

TS. Phạm Huy Hoàng

t hay ϕ

1

ω1
ω max

ω tb

ω min

t hay ϕ

Làm đều chuyển động

ω max + ω min
2

ω tb =

δ =

ω max − ω min
≤ [δ ]
ω tb

II. Phương trình chuyển động thật của máy
Ed =

Ad =
Ac =

1

∑  2 m v
n

∫∑(
i −1
t2 n

t1 i −1
t2 n

i

+

1

J i ω i2 

2

r r
 Fi d . v id
M id . ω i 
+

 . dϕ
∫ϕ ∑
ω
ω


i
−
1
1
1
1
r c rc
ϕ2 n
r r
 F .v
M ic . ω i 
Fi c . v ic + M ic . ω i . dt = ∫ ∑  i i +
 . dϕ
ω1
ω1 
ϕ 1 i −1 

)

r r
Fi d . v id + M id . ω i . dt =

∫∑(
t1 i −1

2
Si

∆Ed = Ad + Ac
ϕ2 n

)

n: số khâu
m i , J i : khối lượng, moment quán tính đối với trọng tâm của
khâu
thứ i
r
v Si ,ω i : vận tốc trọng tâm Si, vận tốc góc của khâu thứ i
r
Fi d , M id : lực, moment phát động tác dụng lên khâu thứ i
r
Fi c , M ic : lực, moment cản tác dụng lên khâu thứ i
r r
r r
vid , vic : vận tốc cuả điểm đặt lực Fi d , Fi c tại khâu thứ i

TS. Phạm Huy Hoàng

2

III. Khái niệm khâu thay thế
Máy/cơ cấu tương đương về năng lượng với một cơ cấu chỉ
gồm một khâu nối giá bằng khớp bản lề:

- Cùng vận tốc góc khâu dẫn của máy/cơ cấu đang xét.
- Trọng tâm trùng vào tâm quay khớp bản lề.
- Moment quán tính: J td =

∑
n

i −1

 m i v S2 i
J i ω i2 
+


ω 12 
 ω 12

- Chịu moment ngoại lực phát động và cản:

M

c

=

∑
n

i −1

r r
 F i c . v ic
M ic . ω i 
+


ω1 
 ω1
r r
n
 F i d . v id
M id . ω i 
Md = ∑ 
+

ω1
ω1

i −1 

- Moment quán tính thay thế Jtd thay đổi tuần hoàn với chu
kỳ động hoc T1.
2
2
n



J td =

∑

i −1

m v
J ω
 i 2Si + i 2 i 
ω1 
 ω1

- Moment ngoại lực thay thế Md, Mc thay đổi tuần hoàn với
chu kỳ lực học T2.

r r
 F i d . v id
M id . ω
= ∑ 
+
ω1
ω1
i −1 
r
r
n
 F i c . v ic
M ic . ω i
= ∑ 
+
ω1
ω1
i −1 
n

M

d

M

c

i









- Cơ cấu một khâu như trên được gọi là khâu thay thế và
có vận tốc góc thay đổi có chu ky Tdlh
Tdlh = BSCNN {T1, T2}

TS. Phạm Huy Hoàng

3

Ví dụ: cơ cấu tay quay con trượt có khối lượng các khâu ...
TS. Phm Huy Hoàng 1
Chương 6 + 7: Chuyn động tht ca máy + Hiu sut
A. Chuyn động tht ca máy
I. Mc tiêu
- Khâu dn chuyn động không đều vì s dư tha hay
thiếu ht cung sut lc phát động so vi công sut
lc cn.
- Tuy t s v
Xi
/ ω
1
hay ω
i
/ ω1 ln ph thuc vào v trí
khâu dn, không ph thuc vào vn tc góc cu khâu
dn.
- Máy và khâu dn chuyn động càng “gn đều” càng tt.
Mun vy phi tho 2 điu kin:
Vn tc góc khâu dn thay đổi có chu k - bình n.
Vn tc góc khâu dn thay đổi càng ít càng tt - chuyn
động đều.
1
ω
ϕ
hay
t
1
ω
ϕ
hay
t
Bình n
Không bình n
Chương 6 + 7: Chuyển động thật của máy + Hiệu suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 6 + 7: Chuyển động thật của máy + Hiệu suất - Người đăng: quynjto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Chương 6 + 7: Chuyển động thật của máy + Hiệu suất 9 10 571