Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6. Tích phân xác định Lê Văn Trực

Được đăng lên bởi little-daisy
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 4578 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Chương 6. Tích phân xác định
Lê Văn Trực

Giải tích toán học. Tập 1. NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2007.
Từ khoá: Giải tích toán học, giải tích, Tích phân xác định, tích phân, Tổng Darbox
Điều kiện khả tích, Hàm khả tích, Diện tích, thể tích, Tích phân suy rộng.
Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho mục
đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục
vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả.

Mục lục
Chương 6 Tích phân xác định............................................................................................... 3
6.1

Định nghĩa tích phân xác định.................................................................................... 3

6.1.1

Bài toán diện tích hình thang cong......................................................................... 3

6.1.2

Bài toán tính khối lượng......................................................................................... 4

6.1.3

Định nghĩa tích phân xác định................................................................................ 4

6.1.4 Ý nghĩa hình học của tích phân xác định ............................................................... 6
6.2

Điều kiện khả tích ...................................................................................................... 6

6.2.1

Điều kiện cần để hàm khả tích ............................................................................... 6

6.2.2

Các tổng Darboux................................................................................................... 7

6.2.3

Các tính chất của tổng tích phân Darboux ............................................................. 7

6.2.4

Dấu hiệu tồn tại của tích phân xác định ................................................................. 9

6.3

Các lớp hàm khả tích................................................................................................ 10

6.4

Các tính chất cơ bản của tích phân........................................................................... 12

6.4.1

Các tính chất của tích phân xác định.................................................................... 12

1

2

6.4.2
6.5

Các định lí giá trị trung bình ................................................................................ 16

Nguyên hàm và tích phân xác định .......................................................................... 17

6.5.1

Các định nghĩa..................................
1
1
Gii tích toán hc. Tp 1. NXB Đại hc quc gia Hà Ni 2007.
T khoá: Gii tích toán hc, gii tích, Tích phân xác định, tích phân, Tng Darbox
Điu kin kh tích, Hàm kh tích, Din tích, th tích, Tích phân suy rng.
Tài liu trong Thư vin đin t ĐH Khoa hc T nhiên có th đưc s dng cho mc
đích hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao chép, in n phc
v các mc đích khác nếu không được s chp thun ca nhà xut bn và tác gi.
Mc lc
Chương 6 Tích phân xác định............................................................................................... 3
6.1 Định nghĩa tích phân xác định.................................................................................... 3
6.1.1 Bài toán din tích hình thang cong......................................................................... 3
6.1.2 Bài toán tính khi lượng......................................................................................... 4
6.1.3 Định nghĩa tích phân xác định................................................................................ 4
6.1.4 Ý nghĩa hình hc ca tích phân xác định ............................................................... 6
6.2 Điu kin kh tích ...................................................................................................... 6
6.2.1 Điu kin cn để hàm kh tích ............................................................................... 6
6.2.2 Các tng Darboux................................................................................................... 7
6.2.3 Các tính cht ca tng tích phân Darboux ............................................................. 7
6.2.4 Du hiu tn ti ca tích phân xác định ................................................................. 9
6.3 Các lp hàm kh tích................................................................................................ 10
6.4 Các tính cht cơ bn ca tích phân........................................................................... 12
6.4.1 Các tính cht ca tích phân xác định.................................................................... 12
Chương 6. Tích phân xác định
Lê Văn Trc
Chương 6. Tích phân xác định Lê Văn Trực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 6. Tích phân xác định Lê Văn Trực - Người đăng: little-daisy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Chương 6. Tích phân xác định Lê Văn Trực 9 10 204