Ktl-icon-tai-lieu

chương 6 tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Vạn Toàn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2669 lần   |   Lượt tải: 3 lần
9/25/2013

Chương 6
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC
CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN

I. Quan điểm của Hồ Chí Minh
về xây dựng Nhà nước thể
hiện quyền là chủ và làm chủ
của nhân dân. Liên hệ đến sự
vận dụng của Đảng ta về vấn
đề này trong công cuộc đổi
mới hiện nay.

a) Nhà nước của dân
1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về
xây dựng Nhà nước thể hiện quyền
là chủ và làm chủ của nhân dân

b) Nhà nước do dân
Nhà nước do dân : Dân làm chủ
Tổ chức nên các cơ quan nhà nước ;
Thực hiện chế độ bãi miễn ;
Tham gia công việc quản lý nhà nước ;
Phê bình, kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt
động của các cơ quan nhà nước và các đại
biểu do mình cử ra ;
Có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Nhà
nước.

Nhà nước của dân : dân là chủ
Xác định tư cách, vị trí của dân trong Nhà
nước : Dân có địa vị tối thượng ; toàn bộ
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

c) Nhà nước vì dân
Nhà nước vì dân : Phục vụ nhân dân
Cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân ;
Chăm lo mọi mặt đời sống nhân dân ;
Kết hợp các lợi ích khác nhau trong nhân dân ;
Nhà nước phải trong sạch, liêm khiết.

1

9/25/2013

2. Liên hệ
- Phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường pháp
chế XHCN, bảo đảm thật sự tôn trọng quyền
làm chủ của nhân dân;
- Cải cách và kiện toàn bộ máy hành chính nhà
nước, xây dựng một nền hành chính dân chủ,
trong sạch, vững mạnh;
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
Nhà nước; gắn liền xây dựng, chỉnh đốn Đảng
với cải cách bộ máy hành chính.

II. Quan điểm của Hồ Chí
Minh về sự thống nhất giữa
bản chất giai cấp công nhân
với tính nhân dân và tính dân
tộc của Nhà nước. Liên hệ
đến sự vận dụng của Đảng ta
về vấn đề này trong công cuộc
đổi mới hiện nay.

a) Bản chất giai cấp công nhân
của Nhà nước
1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về sự
thống nhất giữa bản chất giai cấp
công nhân với tính nhân dân và tính
dân tộc của Nhà nước

b) Sự thống nhất giữa bản chất giai cấp
công nhân với tính nhân dân và tính dân
tộc của Nhà nước
- Nhà nước VN ra đời là thành quả đấu tranh
cách mạng của mọi người dân VN yêu nước,
thành quả chung của dân tộc;
- Cơ sở xã hội và sức mạnh của Nhà nước là
khối đại đoàn kết toàn dân tộc;
- Nhà nước là sự thống nhất về lợi ích của các
giai cấp, tầng lớp trong xã hội và cả dân tộc.

- Nhà nước nào cũng mang bản chất giai cấp.
- Nhà nước Việt nam mang bản chất giai cấp
công nhân, vì:
+ Có nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác Lênin;
+ Do Đảng Cộng sản lãnh đạo;
+ Tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập
trung dân chủ.

2. Liên hệ
- Đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân; tăng
cường bản chất GCCN...
9/25/2013
1
Chương 6
TƯ TƯNG H CHÍ MINH V
XÂY DNG NHÀ NƯC
CA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN
I. Quan điểm của Hồ Chí Minh
về xây dựng Nhà nước th
hiện quyền là chủ và làm chủ
của nhân dân. Liên hệ đến s
vận dụng của Đảng ta về vấn
đề này trong công cuộc đổi
mới hiện nay.
1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về
y dựng Nhà nước thể hiện quyền
là chủ và làm chủ của nhân dân
a) Nhà nước của dân
a) Nhà nước của dâna) Nhà nước của dân
a) Nhà nước của dân
Nhà nước của dân : n là chủ
Xác định cách, vị t của dân trong Nhà
nước : Dân địa vị tối thượng ; toàn bộ
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
b) Nhà nước do dân
b) Nhà nước do dânb) Nhà nước do dân
b) Nhà nước do dân
Nhà nước do dân : Dân làm chủ
Tổ chức nên các cơ quan nhà nước ;
Thực hiện chế độ bãi miễn ;
Tham gia công việc quản lý nhà nước ;
Phê bình, kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt
động của các cơ quan nhà ớc các đại
biểu do mình cử ra ;
trách nhiệm xây dựng bảo vệ Nhà
nước.
c) Nhà nước dân
c) Nhà nước dânc) Nhà nước dân
c) Nhà nước dân
Nhà nước vì dân : Phục vụ nhân dân
Cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân ;
Chăm lo mọi mặt đời sống nhân dân ;
Kết hp các lợi ích khác nhau trong nn dân ;
Nhà nước phải trong sạch, liêm khiết.
chương 6 tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
chương 6 tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Vạn Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
chương 6 tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 97