Ktl-icon-tai-lieu

Chương 9: Cơ Cấu Cam

Được đăng lên bởi quynjto
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 952 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 9: Cơ Cấu Cam
I. Giới thiệu
1. Khái niệm:
Cơ cấu cam bao gồm cam và cần dùng
để tạo chuyển động lặp lại xác định.
a. Cam có bề mặt làm việc được chế
tạo theo quy luật chuyển động.
b. Cần được cam đẩy chuyển động theo
quy luật.

I. Giới thiệu
2. Phân lọai:
a. Theo tính chất cơ cấu.

Phẳng

Không gian

TS. Phạm Huy Hoàng

1

I. Giới thiệu
2. Phân lọai:
b. Theo chuyển động của cam: quay và tịnh tiến

Cam quay

Cam tịnh tiến

I. Giới thiệu
2. Phân lọai:
c. Theo chuyển động của cần: lắc và tịnh tiến

Cần lắc
Cần đẩy

TS. Phạm Huy Hoàng

2

I. Giới thiệu
2. Phân lọai:
d. Theo tính chất tiếp xúc giữa cần và cam: đáy nhọn, đáy
con lăn và đáy bằng.
Đáy bằng

Đáy nhọn
Đáy con lăn

I. Giới thiệu
2. Phân lọai:

Không gian

Phẳng – cần đẩy
Phẳng – cần lắc

TS. Phạm Huy Hoàng

3

TS. Phạm Huy Hoàng

4

TS. Phạm Huy Hoàng

5

I. Giới thiệu

3. Công dụng: Điều khiển một quá trình có tính tuần
hoàn.
Đồ chơi

TS. Phạm Huy Hoàng

6

I. Giới thiệu

3. Công dụng: Điều khiển một quá trình có tính tuần
hoàn.
Đồ chơi

I. Giới thiệu

2. Công dụng: Điều khiển một quá trình có tính lặp lại hay
có tính tuần hòan.
Gia công chế tạo, Động cơ, Máy thực phẩm,…

TS. Phạm Huy Hoàng

7

Cơ cấu nâng hạ go và cơ cấu
patăng trong máy dệt vải

Cơ cấu đưa kiếm
trong máy dệt

TS. Phạm Huy Hoàng

8

Cơ cấu đưa phôi
tự động

II. Phân tích cơ cấu cam
1. Động học

a. Phương pháp trực tiếp

C

B
ϕ

S
A

O

TS. Phạm Huy Hoàng

9

a. Phương pháp trực tiếp

ϕ

ψ

∆ψ

ω

ψ0

a. Phương pháp trực tiếp

TS. Phạm Huy Hoàng

10

Y = ∫ f ( x )dx

A(ϕ ) = ∫ M (ϕ ) dϕ

O1 P = H

M(ϕ i )
y(x i ) 

∆ϕ i 
µϕ =
x∆i 

µM =

µ A = H µϕ µ M

1. Động học

b. Phương pháp đổi giá
* Cam cần đẩy

C

B

A

ϕ

S

TS. Phạm Huy Hoàng

O

ϕ

−ω

11

B

B

A

Si

O

Ai

Hi

A0

Si

S0
ϕi

H0

O

Hi S
0
ϕi
H0

ω

b. Phương pháp đổi giá
* Cam cần lắc

C

B

ϕ

ψ

A
I

ϕ

O

−ω

TS. Phạm Huy Hoàng

ψ

12

Ik

ψk

B

A

ω

ϕk

O

ψ0

Bi
l

ψi
a

Ai
A0

O

ϕ0

ϕi

l

ψ0
a

B0

ω

TS. Phạm Huy Hoàng

13

2

II. Phân tích cơ cấu cam
2. Lực học

B
n
r
vA2

A

t

r
N12

α

t

1

O
n

TS. Phạm Huy Hoàng

14

a. Góc áp lực ảnh hưởng
kích thước cam

n

r
vA2

α

∆S t

r
v A1
t

α = tan







 ∆S + R 2 − e 2 
0



−1 

R0

R

S

n

S& m e

e

+/-: H ở bên trái/phải của O

b. Góc áp lực ảnh hưởng
chuyển động của cam

N=P

r
P
r
N1
r
R

r
Fms1
α

cos ϕ1. cos ϕ
cos(α + ϕ1 + ϕ )

r
Nr
F
r
Fms

α

r
F

r
P

ϕ

r ϕ1
R

TS. Phạm Huy Hoàng

15

III. Thiết kế cơ cấu cam

Thiết kế cơ cấu cam là xác định hình dáng, ...
TS. Phm Huy Hoàng 1
Chương 9: Cơ Cu Cam
I. Gii thiu
1. Khái nim:
Cơ cu cam bao gm cam và cn dùng
để to chuyn động lp li xác định.
a. Cam có b mt làm vic được chế
to theo quy lut chuyn động.
b. Cn được cam đẩy chuyn động theo
quy lut.
Không gian
Phng
I. Gii thiu
2. Phân lai:
a. Theo tính cht cơ cu.
Chương 9: Cơ Cấu Cam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 9: Cơ Cấu Cam - Người đăng: quynjto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Chương 9: Cơ Cấu Cam 9 10 185