Ktl-icon-tai-lieu

Chương I: CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I

CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ
PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

A. Mục tiêu của chương I
SV hiểu rõ:
Cơ

sở khách quan và nhân tố chủ
quan hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh.
Quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh.
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh.

B. Chương I có 3 đề tài trọng tâm
* Đề tài 5: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ
Chí Minh ?
* Đề tài 6: Quá trình hình thành và phát triển
TTHCM ?
Đề tài 7: Giá trị TTHCM ?

Đề tài 5: Cơ sở hình thành tư tưởng HCM
Đ5

Cơ sở hình thành tư tưởng HCM
Đ 5.2

Đ 5.1

Cơ sở khách quan
Bối
cảnh
LS
Đ 5.1.1

Những tiền
đề, tư
tưởng, lý
luậĐn5.1.2

Nhân tố chủ quan của
HCM
Khả
năng tư
duy, trí
tuệ
Đ 5.2.1

Phẩm chất
đạo đức, khổ
công học tập,
rèn luyện
Đ 5.2.2

Năng lực
hoạt động
và tổng
kết thực
tiễĐn5.2.3

Đề tài 7: Gía trị tư tưởng Hồ Chí Minh

TTHCM
soi sáng
con
đường
giải phóng
và phát
triển DT

Là tài sản tinh thần vô giá của
dân tộc Việt Nam

Là nền tảng tư tưởng và
kim chỉ nam cho hành động
của CMVN

Đề tài 7: Gía trị tư tưởng Hồ Chí Minh

Ph
Phảảnn ánh
ánh khát
khát
vvọọng
ng th
thờờii đđạạii

Tìm
Tìm ra
ra các
các gi
giảảii pháp
pháp đđấấuu
tranh
tranh gi
giảảii phóng
phóng loài
loài ng
ngườ
ườii

TTưư ttưở
ưởng
ng H
Hồồ
Chí
Chí Minh
Minh đđốốii
vvớớii ssựự phát
phát
tri
triểểnn th
thếế gi
giớớii

...
Ch ng Iươ
C S , QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ Ơ
PHÁT TRI N T T NG H CHÍ MINH Ư ƯỞ
Chương I: CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương I: CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương I: CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 9 10 379