Ktl-icon-tai-lieu

Chương III

Được đăng lên bởi bichhue112
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 928 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG III

TỔNG QUAN VỀ THẨM ĐỊNH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1

NỘI DUNG CHÍNH
1.

Khái niệm, mục đích và yêu cầu của thẩm định dự án
đầu tư

2.

Vị trí và vai trò của công tác thẩm định dự án

3.

Thông tin trong thẩm định dự án đầu tư

4.

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác thẩm
định dự án đầu tư

5.

Mối quan hệ giữa công tác lập dự án và công tác thẩm
định dự án đầu tư

2

1. Khái niệm, mục đích và yêu cầu của thẩm
định dự án đầu tư


Khái niệm
Thẩm định dự án là việc tổ chức xem xét đánh giá
một cách khách quan, khoa học và toàn diện các
nội dung cơ bản có ảnh hưởng trực tiếp đến khả
năng thực hiện và hiệu quả của dự án để từ đó
quyết định đầu tư, cho phép đầu tư hoặc tài trợ vốn
cho dự án.
3

1. Khái niệm, mục đích và yêu cầu của thẩm
định dự án đầu tư


Mục đích
•

Đánh giá tính hợp lý của dự án

•

Đánh giá tính hiệu quả của dự án

•

Đánh giá tính khả thi của dự án

4

1. Khái niệm, mục đích và yêu cầu của thẩm
định dự án đầu tư


Yêu cầu chung
•

Lựa chọn được dự án đầu tư có tính khả thi
cao

•

Loại bỏ được các dự án đầu tư không khả thi

5



Yêu cầu đối với cán bộ thẩm định dự án

•

Hiểu biết về bối cảnh, điều kiện và đặc điểm cụ thể
của dự án, tình hình và trình độ kinh tế chung của địa
phương, đất nước và thế giới.

•

Nắm vững tình hình sản xuất – kinh doanh, các số
liệu tài chính của doanh nghiệp

•

Biết khai thác số liệu trong báo cáo tài chính của
doanh nghiệp, các thông tin về giá cả thị trường để
phân tích hoạt động chung của doanh nghiệp
6



Yêu cầu đối với cán bộ thẩm định dự án

•

Biết xác định và kiểm tra được các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật
quan trọng của dự án

•

Đánh giá khách quan, khoa học và toàn diện nội dung của dự
án

•

Thẩm định kịp thời, tham gia ý kiến ngay từ khi nhận hồ sơ

•

Thường xuyên hoàn thiện quy trình thẩm định, phối hợp và
phát huy được trí tuệ tập thể.

7

2. Vị trí và vai trò của thẩm định dự án đầu tư


Vị trí của công tác thẩm định dự án
•

Thẩm định dự án là yêu cầu không thể thiếu, là
cơ sở để ra quyết định đầu tư, cho phép đầu tư
và tài trợ vốn cho dự án.

•

Khi chưa có kết luận của thẩm định dự án thì
dự án không được phép thực hiện.
8

2. Vị trí và vai trò của thẩm định dự án đầu tư


Vai trò của công tác thẩm định dự án
•

Đối với chủ đầu tư

•

Đối với nhà tài trợ

•

Đối với các cơ quan quản lý của Nhà nước

9

3. Thông tin trong thẩm định dự án
Các kênh thông tin


•

Từ các tài liệu do chủ đầu tư gửi đến

•

Từ khảo sát thực tiễn

•

Từ các cơ quan nhà nước

•

Từ các kê...
11
CHƯƠNG III
TỔNG QUAN VỀ THẨM ĐỊNH
DỰ ÁN ĐẦU
Chương III - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương III - Người đăng: bichhue112
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Chương III 9 10 815