Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình con và phân loại tiết 1pownpoint 11

Được đăng lên bởi Diep Duong
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÌNH HUỐNG
Một ngày nọ, có 1 nhóm học sinh lớp 11 vi
phạm quy chế nhà trường nên phải đi dọn về
sinh toàn trường?

11A1

Là lá la!
Hôm nay là
11A2ngày trực
vệ sinh…
Ta sẽ làm
vệ sinh ở
lớp nào đây
nhỉ?

11A3

11A4

Continue…

Hơ… Hơ.
Sao nhiều
thế!

30 phút sau…
Phải làm
sao bây
giờ…!

Ôi… Mệt…
quá!

Àh. Mình
có ý này.
He he!

Mình
biết rồi!

Dạ!

Còn
cậu dọn
Cậu
lớp
dọn lớp kia…!
này…!

ĐẶT VẤN ĐỀ

Câu hỏi: Để làm tốt công
việc như tình huống ở trên
chúng ta cần phải làm gì?

CHƯƠNG VI: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ LẬP
TRÌNH CÓ CẤU TRÚC

BÀI 17: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ
PHÂN LOẠI (TIẾT 1)
GIÁO VIÊN
GVHD:

: Dương Cẩm Diệp

Cô . Phạm Thị Thúy Vy

BỐ CỤC
I.VÍ DỤ

BÀI 17: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ
PHÂN LOẠI (TIẾT 1)

Chúng ta xét ví dụ trong SGK?
Tluythua=an+bm+cp+dq

BỐ CỤC
I.VÍ DỤ

BÀI 17: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ
PHÂN LOẠI (TIẾT 1)
Program tinhtong;
Var Tluythua,luythua1, luythua2,l uythua3, luythua 4:Real;
a,b,c,d:Real;
i,n,m,p,q:integer;
Begin
Write(‘Hay nhap du lieu theo thu tu a,b,c,d,m,n,p,q’);
Readln(a,b,c,d,m,n,p,q);
luythua1:=1.0;
For i:=1 to n do
luythua1:=luythua1*a;
luythua2:=1.0;
For i:=1 to m do
luythua2:=luythua2*b;
luythua3:=1.0;
For i:=1 to p do
luythua3:=luythua3*c;
luythua4:=1.0;
For i:=1 to q do
luythua4:=luythua4*d;
Tluythua:=luythua1+luythua2+luythua3+luythua4;
Write(‘Tong luy thua = ’,Tluythua: 8:4);
Readln;
End.

BỐ CỤC
I.VÍ DỤ

BÀI 17: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ
PHÂN LOẠI (TIẾT 1)
Program tinhtong;
Var
Tluythua:real;
a,b,c,d:real;
n,m,p,q:integer;
Function luythua(x:real;k:integer):real;
Var tich: real;
j: integer;
Begin
tich:=1;
For j:=1 to k do
Tich:=tich*x;
luythua:=tich;
End;
Begin
write('hay nhap du lieu theo thu tu a,b,c,d,n,m,p,q');
readln(a,b,c,d,n,m,p,q);
Tluythua:=luythua(a,n)+luythua(b,m)+luythua(c,p)+luythua(d,q);
writeln('Tong luy thua:=',Tluythua);
readln;
end.

BỐ CỤC
I.VÍ DỤ

BÀI 17: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ
PHÂN LOẠI (TIẾT 1)
luythua1:=1.0;
For i:=1 to n do
luythua1:=luythua1*a;
luythua2:=1.0;
For i:=1 to m do
luythua2:=luythua2*b;
luythua3:=1.0;
For i:=1 to p do
luythua3:=luythua3*c;
luythua4:=1.0;
For i:=1 to q do
luythua4:=luythua4*d;

Đặt tên chương
trình: luythua(x,k).
Với dòng lệnh
tich:=1;
For j:=1 to k do
Tich:=tich*x;
luythua:=tich;
End;

BÀI 17: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ
PHÂN LOẠI (TIẾT 1)

BỐ CỤC
I.Ví dụ
II. Khái niệm:
Chương trình con là một dãy
1. Chương trình lệnh mô tả một số thao tác nhất định
con là gì?

và có thể được thực hiện (được gọi)
từ nhiều vị trí trong chương trình.

Việc A

Việc B

Trưởng
nhóm

BỐ CỤC
I.Ví dụ
II. Khái ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình con và phân loại tiết 1pownpoint 11 - Người đăng: Diep Duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Chương trình con và phân loại tiết 1pownpoint 11 9 10 9