Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình đào tạo

Được đăng lên bởi danhthin-bolt
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
----------------------Số: 653/QĐ-HV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
--------o0o-------

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Chương trình khung giáo dục đại học theohọc chế tín chỉ
NgànhMarketing – trình độ đại học
GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 09/9/1997 của Hội đồng Quản trị
Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ
thống tín chỉ;
Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế Bưu điện và Trưởng phòng Đào tạo và
Khoa học Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành Chương trình khung giáo dục đại họctheo học chế tín chỉ ngành
Marketing- trình độ đại học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Chương trình
kèm theo).
Điều 2.Chương trình khung giáo dục đại học theo học chế tín chỉ ngành
Marketingnày được áp dụng thống nhất trong tổ chức đào tạo đại học hệ chính quy theo học
chế tín chỉ của Học viện kể từ Khóa đào tạo 2013 trở đi.
Điều 3. Phó Giám đốc Phụ trách Học viện cơ sở Tp. Hồ Chí Minh, Chánh văn phòng,
Trưởng các Phòng Ban chức năng, Trung tâm; Trưởng các Khoa đào tạo 1 và 2; Viện trưởng
Viện Kinh tế Bưu điện, Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông và Trưởng các đơn vị có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
- Tập đoàn BCVTVN (để b/c);
- Ban Giám đốc HV (để b/c);
- Lưu VT, ĐT&KHCN.

TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

PGS.TS. Lê Hữu Lập
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tên chương trình:

Marketing

Trình độ đào tạo:

Đại học

Ngành đào tạo:

Marketing

Loại hình đào tạo:

Chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số 653/QĐ-HV ngày 29/8/2013 của Giám đốc Học viện)
1.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

Hiện nay, marketing được xem là một trong những chức năng quan trọng nhất trong
các doanh nghiệp trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Các doanh nghiệp, dù trong lĩnh vực
hoạt động nào, đều hiểu rằng họ cần những nhân viên thực sự am hiểu về khách hàng, biết
cách thu thập và phân tích ...
TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
-----------------------
Số: 653/QĐ-HV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
--------o0o-------
Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Chương trình khung giáo dục đại học theohọc chế tín chỉ
NgànhMarketing – trình độ đại học
GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Căn cứ Quyết định s229/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 09/9/1997 của Hội đồng Quản trị
Tổng công ty Bưu chính Vin thông Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt
động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ chính quy theo h
thống tín chỉ;
Theo đề nghị của Vin trưởng Viện Kinh tế Bưu điện Trưởng phòng Đào tạo
Khoa học Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành Chương trình khung giáo dục đại họctheo học chế tín chỉ ngành
Marketing- trình độ đại học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Chương trình
kèm theo).
Điều 2.Chương trình khung giáo dục đại học theo học chế tín chỉ ngành
Marketingnày được áp dụng thống nhất trong tổ chức đào tạo đại học hệ chính quy theo học
chế tín chỉ của Học viện kể từ Khóa đào tạo 2013 trở đi.
Điều 3. Phó Giám đốc Phụ trách Học viện cơ sở Tp. Hồ Chí Minh, Chánh văn png,
Trưởng các Phòng Ban chức năng, Trung tâm; Trưởng các Khoa đào tạo 1 2; Viện trưởng
Viện Kinh tế Bưu điện, Viện Công nghệ thông tin Truyn thông Trưởng các đơn vị
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
- Tập đoàn BCVTVN (để b/c);
- Ban Giám đốc HV (để b/c);
- Lưu VT, ĐT&KHCN.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
PGS.TS. Lê Hữu Lập
TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Chương trình đào tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình đào tạo - Người đăng: danhthin-bolt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chương trình đào tạo 9 10 809