Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình đào tạo tiến sĩ Tự đọng hóa tại HVKTQS

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
CHUYÊN NGÀNH: TỰ ĐỘNG HÓA
MÃ SỐ: 62 52 60 01
I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Những đối tượng được đào tạo trong quá trình gọi là nghiên cứu sinh (NCS), sau khi hoàn
thành toàn bộ chương trình đào tạo và bảo vệ thành công Luận án được gọi là Tiến sỹ (TS) cần
đạt được những mục đích sau:
1. Về kiến thức: Có trình độ lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực điện - điện tử, tự động hóa,
có khả năng độc lập nghiên cứu, phát triển lý thuyết, độc lập tổ chức xây dựng, thực hiện những
chương trình, dự án và đề tài KHCN phục vụ Công nghiệp và Quốc phòng.
2. Về năng lực: Đáp ứng những nhu cầu, đòi hỏi về nghề nghiệp và vị trí công tác của NCS
sau khi bảo vệ xong Luận án. Đủ trình độ chuyên môn và ngoại ngữ để công tác tại các cơ sở
NCKH, cơ sở quản lý các chương trình, dự án, các viện, học viện, trường đại học, các trung tâm
nghiên cứu của Quốc gia và của Quân đội.
3. Về kỹ năng thực hành: Trang bị đủ kỹ năng thực hành khai thác sử dụng, thiết kế cải
tiến, thiết kế mới các hệ thống kỹ thuật điện - điện tử, tự động điều khiển tại các cơ sở công
nghiệp, cơ sở NCKH, các phòng thiết kế,... trên cơ sở sử dụng những công cụ hiện đại và ứng
dụng những thành tựu mới của KHKT và CN.
4. Về nghiên cứu: Đủ trình độ xây dựng, tổ chức, triển khai nghiên cứu lý thuyết và thực
nghiệm những đề tài nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ chương trình, dự án các cấp thuộc lĩnh vực
điện - điện tử và tự động điều khiển. Có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề mới có ý
nghĩa về khoa học và công nghệ.
II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ TUYỂN
1. Quy định về văn bằng tốt nghiệp của người dự tuyển NCS:
1.1. Văn bằng Tốt nghiệp Đại học
a) Phải là những văn bằng hệ đào tạo chính quy loại khá trở lên.
b) Phải thuộc một trong những chuyên ngành sau:
- Tên lửa phòng không.
- Tên lửa – vũ khí hàng không.
- Tên lửa hải quân.
- Radar.
- Pháo PK, pháo tàu.
- Điện tàu.
- Thiết bị điện - điện tử.
- Điều khiển tự động - Tự động hóa.
- Điện tử Y sinh.
- Tác chiến điện tử.

- Cơ điện tử.
1.2. Văn bằng tốt nghiệp thạc sỹ (ThS): thuộc một trong những chuyên ngành sau:
- Tự động hóa.
- Điều khiển thiết bị bay.
- Kỹ thuật điện tử.
- Kỹ thuật Radar - dẫn đường.
2. Về thâm niên công tác:
- Người dự tuyển NCS phải có ít nhất 02 năm công tác theo đúng chuyên ngành được đào
tạo ở bậc Đại học hoặc phải có ít nhất 01 năm công tác theo đúng chuyên ngành được đào tạo ở
bậc Cao học (đối với người tốt nghiệp cao học loại khá trở xuống).
- Không yêu cầu thâm niên công tác đối với những người tốt n...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
CHUYÊN NGÀNH: TỰ ĐỘNG HÓA
MÃ SỐ: 62 52 60 01
I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Những đối tượng được đào tạo trong quá trình gọi nghiên cứu sinh (NCS), sau khi hoàn
thành toàn bộ chương trình đào tạo bảo vệ thành công Luận án được gọi Tiến sỹ (TS) cần
đạt được những mục đích sau:
1. Về kiến thức: Có trình độ lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực điện - điện tử, tự động hóa,
khả năng độc lập nghiên cứu, phát triển thuyết, độc lập tổ chức xây dựng, thực hiện những
chương trình, dự án và đề tài KHCN phục vụ Công nghiệp và Quốc phòng.
2. Về năng lực: Đáp ứng những nhu cầu, đòi hỏi về nghề nghiệp và vị trí công tác của NCS
sau khi bảo vệ xong Luận án. Đủ trình độ chuyên môn ngoại ngữ để công tác tại c sở
NCKH, sở quản các chương trình, dự án, các viện, học viện, trường đại học, các trung tâm
nghiên cứu của Quốc gia và của Quân đội.
3. Về kỹ năng thực hành: Trang bị đủ kỹ năng thực hành khai thác s dụng, thiết kế cải
tiến, thiết kế mới c hệ thống kỹ thuật điện - điện tử, tự động điều khiển tại các sở công
nghiệp, sở NCKH, c phòng thiết kế,... trên sở sử dụng những công cụ hiện đại ứng
dụng những thành tựu mới của KHKT và CN.
4. Về nghiên cứu: Đủ trình độ xây dựng, tổ chức, triển khai nghiên cứu thuyết thực
nghiệm những đề tài nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ chương trình, dự án các cấp thuộc lĩnh vực
điện - điện tử và tự động điều khiển. Có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề mới có ý
nghĩa về khoa học và công nghệ.
II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ TUYỂN
1. Quy định về văn bằng tốt nghiệp của người dự tuyển NCS:
1.1. Văn bằng Tốt nghiệp Đại học
a) Phải là những văn bằng hệ đào tạo chính quy loại khá trở lên.
b) Phải thuộc một trong những chuyên ngành sau:
- Tên lửa phòng không.
- Tên lửa – vũ khí hàng không.
- Tên lửa hải quân.
- Radar.
- Pháo PK, pháo tàu.
- Điện tàu.
- Thiết bị điện - điện tử.
- Điều khiển tự động - Tự động hóa.
- Điện tử Y sinh.
- Tác chiến điện tử.
Chương trình đào tạo tiến sĩ Tự đọng hóa tại HVKTQS - Trang 2
Chương trình đào tạo tiến sĩ Tự đọng hóa tại HVKTQS - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chương trình đào tạo tiến sĩ Tự đọng hóa tại HVKTQS 9 10 472