Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

Được đăng lên bởi Khoa Dinh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 838 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO HEÄ VAÊN BAÈNG CHÍNH QUY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Tên học phần

Khoa/Ban

Kinh tế vi mô I
KT
Quản trị học
QTKD
Toán cao cấp
T-TK
Kinh tế vĩ mô I
KT
Nguyên lý kế toán
KT-KT
Nguyên lý thống kê kinh tế
T-TK
Lý thuyết Tài chính - tiền tệ
TCC
Kinh tế quốc tế
KT
Những nguyên lý CB của CN MLN (NC)
LLCT
Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC) LLCT
Dự báo kinh tế & phân tích dữ liệu
KT
Địa lý kinh tế
KT
Phương pháp nghiên cứu kinh tế
KT
Thẩm định dự án
KT
Đầu tư tài chính
TC
Kỹ năng giao tiếp kinh doanh
KT
Tài chính doanh nghiệp
TC
Thị trường chứng khoán
NH
Tài chính quốc tế
TC
Quản trị vận hành
KT
Kỹ thuật phân tích chính sách
KT
Quản trị dự án
KT
Thực hành thẩm định dự án
KT
Kế hoạch và chính sách kinh tế, xã hội
KT
Marketing và phát triển kinh tế địa phương
KT
Chiến lược và kế hoạch kinh doanh
KT
Luật đầu tư
LUAT
Thực tập và viết khoá luận tốt nghiệp
KT
Thi Tiếng Anh đầu ra (theo chuẩn đầu ra của trường)

Tín chỉ

Ghi chú

3 Môn thi đầu vào
3 Môn thi đầu vào
4
3
3
3
3
2
2
2
3
2
3
3
3
3 Chọn 1 trong 3
3
3
Chọn 1 trong 2
3
3
3
3
3 Học, thi trên máy
3
3
3
3
10

Sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh được miễn thi đầu
vào và miễn học kỳ 1 (các học phần từ 01 đến 08).

CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO HEÄ VAÊN BAÈNG CHÍNH QUY
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Tên học phần

Khoa/Ban

Kinh tế vi mô I
KT
Quản trị học
QTKD
Toán cao cấp
T-TK
Kinh tế vĩ mô I
KT
Nguyên lý kế toán
KT-KT
Nguyên lý thống kê kinh tế
T-TK
Lý thuyết Tài chính - tiền tệ
TCC
Kinh tế quốc tế
KT
Những nguyên lý CB của CN MLN (NC)
LLCT
Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC) LLCT
Kinh tế học lao động
KT
Dân số học
KT
Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
KT
Thẩm định dự án
KT
Hành vi tổ chức
KT
Quản trị chất lượng
KT
Luật lao động
LUAT
Tâm lý quản lý
KT
Kinh tế công cộng
KT
Thị trường chứng khoán
NH
Marketing căn bản
TM-DL-MAR
Giao tế nhân sự
KT
Bảo trợ xã hội
KT
Định mức lao động
KT
Tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp
KT
Quản trị nguồn nhân lực
KT
Quản trị văn phòng
KT
Soạn thảo văn bản
KT
Các kỹ năng mềm
KT
Thực tập và viết khoá luận tốt nghiệp
KT
Thi Tiếng Anh đầu ra (theo chuẩn đầu ra của trường)

Tín chỉ

Ghi chú

3 Môn thi đầu vào
3 Môn thi đầu vào
4
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3 Chọn 1 trong 3
3
2
3
3
3
3
2
2 Chọn 1 trong 3
...
CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO HEÄ VAÊN BAÈNG CHÍNH QUY
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TT Tên học phần Khoa/Ban Tín chỉ Ghi chú
1 Kinh tế vi mô I KT 3 Môn thi đầu vào
2 Quản trị học QTKD 3 Môn thi đầu vào
3 Toán cao cấp T-TK 4
4 Kinh tế vĩ mô I KT 3
5 Nguyên lý kế toán KT-KT 3
6 Nguyên lý thống kê kinh tế T-TK 3
7 Lý thuyết Tài chính - tiền tệ TCC 3
8 Kinh tế quốc tế KT 2
9 Những nguyên lý CB của CN MLN (NC) LLCT 2
10 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC) LLCT 2
11 Dự báo kinh tế & phân tích dữ liệu KT 3
12 Địa lý kinh tế KT 2
13 Phương pháp nghiên cứu kinh tế KT 3
14 Thẩm định dự án KT 3
15 Đầu tư tài chính TC 3
Chọn 1 trong 3
16 Kỹ năng giao tiếp kinh doanh KT 3
17 Tài chính doanh nghiệp TC 3
18 Thị trường chứng khoán NH 3
Chọn 1 trong 2
19 Tài chính quốc tế TC 3
20 Quản trị vận hành KT 3
21 Kỹ thuật phân tích chính sách KT 3
22 Quản trị dự án KT 3
23 Thực hành thẩm định dự án KT 3 Học, thi trên máy
24 Kế hoạch và chính sách kinh tế, xã hội KT 3
25 Marketing và phát triển kinh tế địa phương KT 3
26 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh KT 3
27 Luật đầu tư LUAT 3
28 Thực tập và viết khoá luận tốt nghiệp KT 10
Thi Tiếng Anh đầu ra (theo chuẩn đầu ra của trường)
Sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế thành phố H Chí Minh được miễn thi đầu
vào và miễn học kỳ 1 (các học phần từ 01 đến 08).
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY - Người đăng: Khoa Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY 9 10 406