Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình giáo dục đào tạo Đại học Ngành Cơ khí chế tạo máy (ĐH Bách Khoa Hà Nội)

Được đăng lên bởi hitokiri_seta
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 4569 lần   |   Lượt tải: 15 lần
i

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Trình độ: Đại học
Ngành:

Công nghệ Cơ khíchếtạ má
o
y

HÀ NỘI – 2010

ii

Thông qua Hội đồng chương trình
ngày

tháng

năm 2011

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Phê duyệt của Hiệu trưởng
ngày

tháng

năm 2011

HIỆU TRƯỞNG

3

MỤC LỤC
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.................................................................................................. i
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI.............................................................................i
CHƯƠNG TRÌNH .................................................................................................................................. i
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC.............................................................................................................................. i
Trình độ: Đại học................................................................................................................... i
Ngành: Công nghệ Cơ khí chế tạo máy.................................................................................i
HÀ NỘI – 2010........................................................................................................................ i
MỤC LỤC.............................................................................................................................................. 3
1 Mục tiêu chương trình......................................................................................................................... 4
2 Chuẩn đầu ra – Kết quả mong đợi....................................................................................................... 4
3 Thời gian đào tạo và khối lượng kiến thức toàn khóa.........................................................................5
4 Đối tượng tuyển sinh........................................................................................................................... 5
5 Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp ............................................................................................... 5
6 Thang điểm ......................................................................................................................................... 5
7 Khung chương trình đào tạo................................................................................................................ 6
7.1 Cấu trúc chương trình đào tạo.....................................................................................
i
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯNG ĐI HC BÁCH KHOA HÀ NI
CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Trình đ: Đi hc
Ngành: Công ngh Cơ khí chế tạo máy
HÀ NI 2010
Chương trình giáo dục đào tạo Đại học Ngành Cơ khí chế tạo máy (ĐH Bách Khoa Hà Nội) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình giáo dục đào tạo Đại học Ngành Cơ khí chế tạo máy (ĐH Bách Khoa Hà Nội) - Người đăng: hitokiri_seta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chương trình giáo dục đào tạo Đại học Ngành Cơ khí chế tạo máy (ĐH Bách Khoa Hà Nội) 9 10 316