Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình hội nghị công đoàn

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LĐLĐ HUYỆN BẮC TRÀ MY
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm học 2014-2015
và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016





Thời gian: ngày 25/9/2015, bắt đầu 7 giờ 30 phút.
Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Nội dung chương trình:

TT
01

Thời gian
7giờ 15

02

7 giờ 40

03
04

7 giờ 45
7 giờ 50

05
06

8 giờ đến
8 giờ 45

07
08

09

10
11

8 giờ 45 đến
9giờ 45
9giờ 45 đến
10 giờ 15

Nội Dung

- Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu, ổn định tổ
Ủy viên BCH
chức
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông
Đ/c Trà
qua chương trình hội nghị
- Giới thiệu Chủ trì và Thư ký hội nghị
Đ/c Trà
- Phát biểu khai mạc hội nghị;
Chủ trì Hội nghị
- Báo cáo Tổng kết công tác công đoàn năm
Đ/c Trinh
học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ năm
học 2015-2016;
- Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động UBKT
Đ/c Trà
công đoàn ngành
- Báo cáo tóm tắt công tác tài chính công Kế toán CĐN
đoàn ngành năm 2015
- Thảo luận và giải trình của Chủ trì hội nghị; Chủ trì Hội nghị
- Phát biểu ý kiến của lãnh đạo
+ Phát biểu chỉ đạo của BTV Liên đoàn Lao
động huyện;
+ Phát biểu phối hợp của Lãnh đạo Phòng
GD&ĐT;

10 giờ 15 đến - Công bố các quyết định khen thưởng và trao
11 giờ
thưởng;

11 giờ

Thực hiện

Tổng kết, bế mạc hội nghị;

Đ/c Mẫn
Chủ trì Hội nghị

;

...
LĐLĐ HUYỆN BẮC TRÀ MY
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH
Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm học 2014-2015
và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016
Thời gian: ngày 25/9/2015, bắt đầu 7 giờ 30 phút.
Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Nội dung chương trình:
TT Thời gian
Nội Dung Thực hiện
01 7giờ 15 - Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu, ổn định tổ
chức
Ủy viên BCH
02 7 giờ 40 - Tuyên bố do, giới thiệu đại biểu, thông
qua chương trình hội nghị
Đ/c Trà
03 7 giờ 45 - Giới thiệu Chủ trì và Thư ký hội nghị Đ/c Trà
04 7 giờ 50 - Phát biểu khai mạc hội nghị; Chủ trì Hội nghị
05
8 giờ đến
8 giờ 45
- Báo cáo Tổng kết công tác công đoàn năm
học 2014-2015 triển khai nhiệm vụ năm
học 2015-2016;
Đ/c Trinh
06 - Báo cáo tóm tắt kết qu hoạt động UBKT
công đoàn ngành
Đ/c Trà
07 - Báo cáo tóm tắt công tác tài chính công
đoàn ngành năm 2015
Kế toán CĐN
08
8 giờ 45 đến
9giờ 45
- Thảo luận và giải trình của Chủ trì hội nghị; Chủ trì Hội nghị
09
9giờ 45 đến
10 giờ 15
- Phát biểu ý kiến của lãnh đạo
+ Phát biểu chỉ đạo của BTV Liên đoàn Lao
động huyện;
+ Phát biểu phối hợp của Lãnh đạo Phòng
GD&ĐT;
10
10 giờ 15 đến
11 giờ
- Công bố các quyết định khen thưởng và trao
thưởng;
Đ/c Mẫn
11 11 giờ Tổng kết, bế mạc hội nghị; Chủ trì Hội nghị
Chương trình hội nghị công đoàn - Trang 2
Chương trình hội nghị công đoàn - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chương trình hội nghị công đoàn 9 10 652